För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Pedagogisk profil

Den pedagogiska grundidén i sjuksköterskeprogrammet är att förbereda studenten för kontinuerligt lärande vilket kännetecknas av aktivt kunskapssökande i lärandeprocessen och förberedelse för självstyrt lärande.

Den bärande grundidén utgår från forskningsprocessen, vilket innebär att studenterna tillsammans med andra studenter definierar problem, identifierar kunskapsbehov, söker analyserar och värderar och tillämpar det man har studerat. Studenterna förväntas medverka aktivt i olika lärandesituationer och ta ansvar för det egna lärandet samt bidra till det kollaborativa lärandet. Med stöd av aktiv handledning kan studenterna utveckla ett självstyrt lärande som ger beredskap för kontinuerligt lärande även efter utbildningens slut.

Den pedagogiska grundidén utgår från en syn på lärande som innebär att studenten, för att uppnå ett meningsfullt lärande ges möjlighet att själv konstruera sin förståelse och kunskap genom aktiv bearbetning av utbildningens innehåll. Meningsfullhet är drivkraften i lärandet vilket innebär att lärandet stimuleras genom fokusering på huvudområdet omvårdnad och den kommande sjuksköterskeprofessionen. Grundidén iscensätts i utbildningen genom att:

  • studentens förmåga till reflektion och kritiskt förhållningssätt stimuleras och utvecklas under hela utbildningen
  • förutsättningar skapas för studenten att integrera teori och praktik, olika kunskapsområden samt ett akademiskt förhållningssätt i yrkesutövandet
  • ett undersökande förhållningssätt stimuleras vilket innebär problematisering, informationssökning, kritisk granskning samt tillämpning och presentation av kunskap
  • studenten aktivt medverkar i olika lärandesituationer och tar eget ansvar för sitt lärande, dvs. utvecklar ett självstyrt lärande som beredskap för kontinuerligt lärande i ett föränderligt samhälle vilket sker genom egna ställningstaganden och erhållande av handledning
  • samverkan stimuleras mellan såväl sjuksköterskestudenter på olika utbildningsnivåer som mellan studenter på andra utbildningsprogram inom Karolinska Institutet vilket förväntas ge goda förutsättningar att utveckla kunskap och förmåga till interprofessionellt samarbete och samverkan i vårdarbetet
  • målrelaterade examinationer och återkopplingar stödjer lärandet samt kontrollerar inhämtad kunskap
KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-01-01