För studenter på kursen Barnaudiologi kurskod 1AU061

Kursens övergripande mål är att den studerande skall vara förtrogen med barns utveckling, barnaudiologiska mätmetoder samt hörselhabiliterande insatser. Vidare skall studenten förvärva kunskaper om de riskfaktorer som leder till hörselutredning samt de felkällor och etiska ställningstaganden som rör hörseldiagnostik och habilitering på barn. Kursen utgör grund för kommande kurs i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Schema

Schema Barnaudiologi HT-23

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Kursutvärdering

Kursvärdering HT23

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
JE
Innehållsgranskare:
2023-12-14