För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Programmets organisation

Här hittar du information om programmets struktur och organ.

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) har programansvaret för Biomedicinska analytikerprogrammet och Magister programmet i diagnostisk cytologi och är även kursansvarig institution för ett antal kurser som ingår i andra program.

Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Programdirektor (PD) och Bitr. Programdirektor

Programdirektor (PD) Lars Frelin tillsammans med Bitr.Programdirektor Karin Bouma leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Programråd

Programrådet för Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och Magister programmet i diagnostisk cytologi leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger/ termin. Programrådet:

  • hanterar löpande förbättringsförslag
  • följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål
  • arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
  • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN
  • bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN
  • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner
  • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

Studenter uppmanas att vända sig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.

Studentrepresentanter utses av BAS, Medicinska Föreningens sektion för BMA studenter.

Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till BAS!

Ledamöter läsåret 2021-2022

Ordförande (PD)

Lars FrelinBitr.

PD och studierektor

Karin Bouma, bitr. PD

Emilie Hultin, Tf. Studierektor Mag. diagnostiskcytologi

Lärarrepresentanter:

Catharina Hultgren, klinisk mikrobiologi

Annica Lindkvist, klinisk immunologi

Helen Kaipe, kliniskt forskningscentrum

Annica Nordvall-Bodell, patologi

Shahnaz Akil, klinisk fysiologi

Lena Ekström, klinisk farmakologi

Staffan Wallin, klinisk kemi

Avnämarrepresentanter:

Camilla Linder (inriktning laboratoriemedicin)

Ted Österlund (inriktning klinisk fysiologi)

Internationaliseringsansvarig

Maura Heverin

VFU-samordnare

Catharina Hultgren

Karin Bouma

Berörd studentkår utser 3 studentrepresentanter(inriktningkliniskfysiologi, inriktninglaboratoriemedicin och Mag. Diagnostiskcytologi)

Studievägledare (Britt Isaksson)

Utbildningssamordnare och gruppchef (Busra Kocaturk)

Sammanträden och protokoll

27 januari 2022, 9 mars 2022, 7 april 2022, 20 maj 2022 

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.

Utbildningsnämnden Labmed

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED) är programansvarig institutionen för BMA-programmet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

UN ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner och ekonomi- och resultatuppföljning.

 

Ordförande

Peter Bergman, GUA

Programdirektorer

Lars Frelin, Programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet och Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Karin Bouma, biträdande programdirektor, Biomedicinska analytikerprogrammet, adjungerad utan rösträtt 

Övriga lärarrepresentanter (med rösträtt)

Pernilla Lång, Patologi

Maria Westerståhl, Klinisk Fysiologi

Annica Lindkvist, Klinisk Immunol. o transf.med.

Georgios Panagiotidis, Klinisk Farmakologi

Maura Heverin, Klinisk kemi

Annika Karlsson, Klinisk mikrobiologi

Anthony Wright, Biomolekylär och cellulär medicin

Lärarrepresentanter

Karin Garming-Legert, PD Tandläkarprogrammet

KI- institution (med rösträtt) Maria Halvorsen, NVS

Studentrepresentanter BAS (med rösträtt)

Deni Rashid, ordförande
Linda Girgensohn Bergman, vice ordförande
Daniela Westerlund, Utbildningsansvarig

Suppleanter: Emilie Dahlqvist, Tigran Mkrtchyan, Camilla Sköljdebrand

Region Stockholm representant (med rösträtt)

Elisabeth Wiklund, PhD, omvårdnadsansvarig 

Shang Askari, Adjungerad klinisk adjunkt (AKA, Klin. fys.)

Övriga (utan rösträtt)

Busra Kocaturk, utbildningssamordnare och gruppchef

Britt Isaksson, studievägledare

Sammanträden och protokoll

7 februari 2022, 23 mars 2022, 20 april 2022 och 8 juni 2022

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila UN@labmed.ki.se.