För studenter på kursen Fördjupningskurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (25,5 hp) kurskod 7KL005

Kursens syfte är att studenten genom att bygga vidare på den grundläggande kursen och via teoretisk fördjupning och klinisk färdighetsträning få insikt i läkarens kliniska verksamhet i Sverige, roller, ansvar och befogenheter i ett vårdteam och en introduktion till sjukvårdens organisation.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen är indelad i två moment. Den ämnesmässiga kärnan utgörs av kirurgi, internmedicin och psykiatri samt också gynekologi/obstetrik, barnmedicin utifrån studentens förkunskaper och behov och professionell utveckling. Studenten ska bredda och fördjupa sina tidigare kunskaper och kliniska erfarenhet i en svensk sjukvårdskontext där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan variera. Tonvikten läggs på integrering av teoretisk och tillämpad kunskap.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärdering

Kursanalys

Kursperiod:

VT24: 240115-240602

Kontaktuppgifter

Linda Appelberg

Kliniskt assistent
Profile image

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
BF
Innehållsgranskare:
Yvonne Edlund
2024-01-31