För dig som är student på Fysioterapeut­programmet Utbytesstudier

Inom fysioterapeutprogrammet finns möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Utbytet sker genom att fysioterapeutprogrammet genom NVS internationella kommitté - NVS IK och KI centralt har tecknat avtal om studentutbyte med ett antal utländska universitet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten både sänder och tar emot studenter.

Students sightseeing in Valencia
Students sight-seeing in Valencia Foto: Matilde Mari

Att studera utomlands innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter som du kommer att ha nytta av i framtiden, både i yrkeslivet och privat. Det ger dig också möjlighet att få många intressanta kontakter och kanske vänner för livet. Funderar du på att studera utomlands är det viktigt att du tänker igenom hur du tacklar oförutsedda händelser. En utbytesstudent behöver vara utrustad med en stor portion flexibilitet och initiativförmåga.

KIs generella information

Läs gärna den generella informationen om utlandsstudier på ki.se/studerautomlands

Utbytesstudierna genomförs inom ramen för ett utbytesprogram.

Erasmus (Europa): 3-12 månader när man läser VFU och/eller teoretisk kurs, alternativt 8 veckor om man läser bara VFU kurs.
INK (utanför Europa): Vid INK-utbyten som endast för länder utanför Europa, måste studietiden omfatta minst fem veckor.

Utbytesperioderna är också beroende av vad som är möjligt vid mottagande universitet.

Regler för deltagande i studentutbyte

Som fysioterapeutstudent finns möjlighet att förlägga dina utbytesstudier till termin 6, undantagsfall termin 5 (Japan). Vanligtvis innebär studierna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under urval och nominering kan du läsa om specifika regler för utbyte som gäller för dig som studerar på fysioterapeutprogrammet. 

Generella regler

 • Du kan bli nominerad till utbytesstudier inom fysioterapeutprogrammet flera gånger, du kan dock endast erhålla resebidrag/stipendium genom respektive utbytesprogram en gång vardera. Om du redan har varit på ett utbyte så hamnar du längre ner på rangordningslistan inför nominering av utbytesplats.
 • Endast ett utbyte per läsår är möjligt, i de flesta fall.
 • Det är inte möjligt att skjuta upp en utbytesplats till nästkommande läsår. Det är inte heller möjligt att skjuta upp terminsfasta platser även om särskilda skäl föreligger.
 • Om du tilldelas ett stipendium/resebidrag för dina utbytesstudier ska du följa de uppföljningsregler som finns för stipendiet/resebidraget (se stipendie-/resebidragsblankett).
 • Du ska under din utbytesperiod vara en god representant för KI samt marknadsföra KI på bästa möjliga sätt. 
 • Du ska lämna in en reserapport i anslutning till hemkomsten - deadline 1:a sept

Vid besked

Om du är nominerad

 • Observera att nominering innebär att du är nominerade för ett utbytesplats av KI.
 • Först när du har gjort en ansökan till det utländska värduniversitet och de har bekräftat din studieperiod och dina kursval är du antagen.
 • Du som har blivit nominerad från KI och tacka ja till utbytesplats kan inte senare tacka nej till din plats under pågående ansökningsprocess till partner universitet  för att söka annan plats eller restplats. Även om det finns lediga platser. Det är inte heller möjligt att söka andra alternativ än det du har  angivit i din ansökan vid inlämning. Detta gäller för hela läsåret.

Att tacka nej

Om du inte längre skulle vara intresserad av den plats du har blivit nominerad till ska du meddela den internationella handläggaren detta inom angiven tid efter det att du har fått ditt nomineringsbesked. 

Reservplats till högre ansökningsalternativ

Du som har blivit nominerad, men inte till ditt förstahandsalternativ, har möjlighet att stå på reservlista till högre alternativ fram till dess att din ansökan har skickats till det värduniversitetet.  Efter att din ansökan har skickats kan du inte stå kvar på reservlistan. Du måste själv anmäla dig till reservlistan till din internationella handläggare.

Om du inte är nominerad

Du som har fått din ansökan godkänd av nomineringsansvariga, men inte har blivit nominerad till en plats, står kvar och köar på de alternativ du angav i din ansökan. Du har också möjlighet att anmäla intresse för eventuella lediga utbytesplatser.

Att frånsäga sig sin plats vid senare tillfälle

 • Om du efter att din ansökan har skickats iväg till värduniversitetet, måste särskilda skäl föreligga (ex. sjukdom) för att frånsäger dig platsen. Ditt skäl skall redovisas för den internationella handläggaren (christoffer.bodforss@ki.se) och den akademiska koordinatorn (marie.halvorsen@ki.se) för fysioterapeutprogrammet.
 • Om du avsäger dig din plats efter att ansökan har skickats till värduniversitetet kommer det att  påverka dina möjligheter till studentutbyte om du inte har särskilda skäl (t.ex sjukdom) för att avsäga dig platsen. Särskilda skäl ska redovisas för den internationella handläggare (christoffer.bodforss@ki.se) och akademiska koordinator (marie.halvorsen@ki.se).
 • Eventuella kostnader som betalats i samband med utbytesstudier kommer inte att ersättas om du frånsäger dig ditt utbyte eller avbryter pågående utbytesstudier utan att redovisa särskilda skäl (ex. sjukdom – intyg ska uppvisas).

Lediga platser/restplatser

Platser som står lediga efter ordinarie ansökningsomgång utannonseras på programwebben. Studenter som inte sökte vid den ordinarie ansökningsomgången har möjlighet att söka restplatser under läsåret, deadline 15 april för HT samt 15 september för VT. Deadline gäller endast om deadline till värduniversitet inte har passerat. Lediga platser hittar du efter den ordinarie ansökningsomgången i nomineringslistan under Utbytesuniversitet. De platser som är betecknade "ledig" är möjliga att söka.

Utbytesuniversitet Europa

Utbytesuniversitet utanför Europa

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html
World map, see more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Information utbytesuniversitet

Här finns kort information om utbytesuniversiteten samt webblänkar direkt till relevanta sidor. Observera att nedanstående exempel på upplägg är baserade på vad tidigare studenter har gjort under sina utbyten. Beskrivningen är inte komplett, men du kan använda informationen för att få en ungefärlig idé om vad man kan göra under utbytet. Läs gärna reserapporter från studenter som har varit på utbyte. 

Ansökan

Inför ansökan

Varje år anordnas informationsmöten för att informera om utbytesstudier på fysioterapeutprogrammet. Där får du allmän information om utbytesprogrammen och hur du ansöker.

Den internationella handläggaren Christoffer Bodforss, christoffer.bodforss@ki.se kan svara på frågor om hur du söker en utbytesplats. Besöksaddress: SPUN på Berzelius väg 3, plan 5, campus Solna. Tid för möte kan även bokas genom TEAMS eller ZOOM efter överenskommelse.

Viktiga datum för ansökan 2022/23

Sista ansökningsdag (för både HT-22 och VT-23):13 feb 2022 (per mejl till christoffer.bodforss@ki.se)

Sista ansökningsdag för restplatser HT-22: 15 april 2022 (mejl)

Sista ansökningsdag för restplatser VT-23: 15 september 2022 (mejl)

Ansökan ska innehålla

 • Ansökningsblankett - finns på webben i god tid före ansökningstidens utgång feb. Ansökan fylls i på datorn skickas online samt i utskriven version. Det är därför viktigt att du har tillgång till en skrivare när du fyller i din ansökan. Skriv ut ansökan innan du registrerar den, skriv under och sätt på ett foto på dig själv, bifoga följande dokument och skicka den tillsammans med de tre bilagorna per mail till christoffer.bodforss@ki.se.
 • Curriculum Vitae (CV) - på engelska. Ett CV beskriver en persons meriter såsom utbildningar, anställningar, kurser, föreningserfarenheter och språkkunskaper. Ditt CV ska vara kortfattat, lättfattligt och skrivet i omvänd kronologisk ordning. Du behöver inte skicka med några intyg, men ska vara beredd att visa dem på begäran.
 • Studiemeritförteckning - ett resultatintyg från Ladok, på engelska. 
 • Motiveringsbrev - på svenska, max en A4-sida. Motiveringsbrevet är en viktig del av din ansökan och bör därför vara välskrivet. Presentera dig själv kort i inledningen och tänk sedan på att brevet ska handla om varför du vill åka på utbyte. Erfarenheter och specialintressen som tas upp i brevet ska ha relevans för ansökan.
 • Intyg  - Om du har varit engagerad i Internationella studentaktiviteter eller i Global Friends ska du en dokument som intygar omfattningen av ditt engagemang.

Följ ovanstående instruktioner noggrant. En ofullständig ansökan leder till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Ansökningsblankett - deadline 13 februari

Den elektroniska ansökan består av följande steg:

Ansökningsblankett Titta igenom blanketten innan du börjar. Läs alla hjälptexter noga. Fyll i uppgifterna. Du kan ändra, radera, hoppa och fixa hur du vill i denna fas, men du kan inte spara ner en kopia av din ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle. När du har fyllt i alla uppgifter ska du göra en sammanställning av din ansökan genom att klicka på "Visa sammanställning" sist i blanketten.

Sammanställning Titta igenom sammanställningen och kolla att allt är korrekt. Du kan stänga sammanställningsfönstret, gå tillbaka till blanketten och ändra hur många gånger som helst. Klicka på "Visa sammanställning" på nytt efter varje ändring. Först när du är nöjd med ansökan/sammanställningen går du vidare till nästa steg.

Skriv ut sammanställningen (särskild knapp sist i sammanställningen). Notera att du ska skriva ut sammanställningen innan du registrerar den elektroniskt.

Registrera ansökan/sammanställningen elektroniskt (särskild knapp sist i sammanställningen). Det är först i detta steg som dina uppgifter registreras i databasen. Fram till detta moment kan du jobba helt fritt, ändra, hoppa mellan blankett och sammanställning etc. När du registrerat din ansökan kan du inte längre ändra uppgifterna.

Kvittens Du får omgående (på datorn) en kvittens på att din ansökan är registrerad samt ett registreringsnummer. Skriv upp registreringsnumret eller skriv ut kvittensen. Resultatet av årets ansökningsomgång presenteras på webben och då används dessa nummer som id-nummer.

Pappersutskriften av din ansökan (inkl. bilagor) ska du skriva under och sätt på ett foto på dig själv, och skickar den med de tre bilagorna per mail till christoffer.bodforss@ki.se 

Urval och nominering

NVSIK har beslutat om regler för urval och prioritering av ansökningar för utbytesstudier. De delas upp i baskrav och en sammanvägning av ett antal bedömningskriterier. 

För fysioterapeutprogrammet gäller följande:

Baskrav

 • Antal avklarade poäng - du måste ha avklarat 120 högskolepoäng på fysioterapeututbildningen vid tidpunkten för avresan.
 • Studieresultat – du måste vara behörig att fortsätta dina studier vid KI vid tidpunkten för ansökan. Genom ett utdrag från Ladok framgår de godkända resultaten från tidigare terminer. 
 • Språkkunskaper - du måste kunna tillgodogöra dig undervisningen på det aktuella undervisningsspråket. På ansökningsblanketten finns ett avsnitt där du själv beskriver nivån på dina språkkunskaper.
 • Du vid tidpunkten för avresan inte har en pågående individuell studieplan för avbruten VFU
 • Motiveringsbrev – brevet ska visa att du är motiverad för utlandsstudier och vad det kan innebära. Brevet ska vara skrivet på svenska.
 • Curriculum Vitae (CV) - på engelska.

Hur går urvalet till?

Efter ansökningstidens utgång gör representanter från Fysioterapeutprogrammes på NVSIK urvalet enligt ovanstående regler och rangordnar ansökningarna. Du kommer  även bli kallad till  en kort kompletterande samtal/intervju där även möjlighet att ställa frågor finns.  Därefter fördelas platserna i turordning: när det blir din tur på listan blir du nominerad till det universitet som du prioriterat högst och där det fortfarande finns lediga platser kvar. 

Bedömningskriterier 

Uppfyller du baskraven prioriteras du sedan efter en sammanvägning av följande kriterier (ej noterade i prioritetsordning):

 • En bedömning av ovanstående baskrav
 • Poängförtur - fler avklarade högskolepoäng på fysioterapeutprogrammet ger förtur
 • Främjande arbete för KI:s utbildningar - aktivt engagemang vid sidan av studierna för att främja KI:s utbildningar, varit KI-ambassadör, fadder och dylikt
 • Andra erfarenheter och engagemang i internationella frågor.
 • Individuell intervju – ett komplement till ansökan och motiveringsbrev och ska tydliggöra professionellt förhållningssätt och förståelse för vad utlandsstudier kan innebära.

Nominering

Så snart beslut är fattat meddelas du om du blivit nominerad till utbytesstudier och får då ytterligare information och instruktioner från internationella handläggaren. Därefter är du själv som ansvarar för din ansökan till utländska universitetet enligt instruktioner från det aktuella universitetet.

Det är viktigt att du vet att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du fått definitivt besked från det värduniversitet!

Nominerad till utbytesstudier

När du har fått besked om att du har blivit nominerad till en utbytesplats börjar det spännande arbetet med nästa steg - planeringen av ditt studieupplägg och ansökan till partneruniversitetet.

Planering av studieupplägg

I ansökan till värduniversitetet ingår att ange vilka kurser/VFU du önskar genomföra under ditt utbyte. Detta görs genom båda en ansökan och "Learning Agreement". "Learning Agreement" utformas i samarbete med akademiska koordinatorn Marie Halvorsen. Vid mötet med akademisk koordinator kan eventuellt även en individuell studieplan upprättas för kommande terminer. En kopia av underskriven "learning agreement" (student & akademisk koordinator) ska lämnas in till den internationella handläggaren innan utbytet. 

Ansökan till värduniversitetet

Den internationella handläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad till utbytesstudier. Därefter gör du som student en formell ansökan till det aktuella universitetet. De flesta universitet har information om ansökan för utbytesstudenter på sina webbplatser. Ansökan ser olika ut för olika universitet. Du får en länk och information av den internationell handläggaren om hur det går till  för just det universitetet. Det är du själv som är ansvarig för att skicka in ansökan till värduniversitet.

Checklista

 • Den internationella handläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad
 • Ta reda på värduniversitetets ansökningsprocedurer och sista ansökningsdag tillsammans med internationella handläggaren.
 • Tillsammans med din akademiska koordinator tar du reda på hur din termin vid KI ser ut och hur du kan lägga upp ditt utbyte
 • Tillsammans med din akademiska koordinator diskuteras förslag på studieupplägg och Learning Agreement (LA).
 • Tillsammans med din akademiska koordinator ska du kontakta eventuella kursledare och diskutera förslaget på studieupplägg
 • Se till att få underskrifter på ditt Learning agreement
 • Kontrollera att du har alla dokument som krävs av värduniversitetet
 • Skicka din ansökan till värduniversitetet

Den internationella handläggaren hjälper dig gärna på vägen. Lycka till!

Inför avresan

Bostad

Värduniversitet kan ibland hjälpa till med att ordna bostad för utbytesstudenter. Läs gärna reserapporter för att ta reda på hur tidigare KI-studenter har gjort för att ordna bostad under sina utbyten.

Ekonomi

Du bör i god tid fundera över hur mycket dina studier kan komma att kosta. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet, men det kan förekomma andra avgifter som t.ex. vaccinationer, dokument som är relaterade till vaccinationer, visum, kåravgift, försäkringsavgift samt kostnader för kurslitteratur och annat material.
CSN:s information om utbytesstudier

Om du antas till utbytesstudier får du ett resebidrag eller stipendium från KI innan avresa, under förutsättning att du inte har erhållit resebidrag inom ramen för samma utbytesprogram tidigare.

För läsåret 2020/21 

 • Erasmusstipendiet ca. 9000 kr (för minst 90 dagar).  
 • INK-bidraget är på 4.500 kr för 5 veckor (därefter 500 kr/vecka upp till 8.000kr). 
 • Av alla stipendium/bidrag genom KI hålls 1.000 kr inne tills reserapporten är inlämnad och godkänd. Ansökan om dessa resebidrag/stipendier görs till den internationella studenthandläggaren på särskild blankett.

Extra resebidrag för tågresa

Inför läsåret 19/20 och 20/21 finns en möjlighet för dig som ska resa på Erasmusutbyte att ansöka om ett extra resebidrag à 2000 SEK (om resan kostar mindre än 2000 SEK får du ersättning för det exakta beloppet), som ska användas för att resa med tåg till eller ifrån din Erasmusdestination. Bidraget kan t ex användas för att delbetala ett Interrailkort.

Pass

Kontrollera att ditt pass är giltigt under hela din planerade utlandsvistelse. Vissa länder kräver även att det ska vara giltigt i ett antal månader efter hemkomst. Observera att pass fortfarande krävs för resor även inom EU.

Visum

Du behöver i regel söka visum om du ska studera i ett land utanför Europa. Tänk på att det kan ta tid att få ett visum och att det därför är viktigt att du är ute i god tid! Kontakta landets ambassad i Sverige för mer information.

Vaccinationer

Krav och rekommendationer  på vaccinationer varierar mellan universitet och länder. Kontrollera i god tid om du behöver komplettera ditt vaccinationsskydd. Hos Studenthälsan vid KI kan du få mer information och hjälp med kontakter för vaccinationer. För de vaccinationer och smittskyddskontroller som utförts inom utbildningsprogrammet på KI kan du få intyg på engelska genom Studenthälsan.

Försäkring

För studier i ett annat land inom EU/EES-området har du rätt till sjukvård på samma villkor som landets invånare. För att detta ska gälla måste du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet som du kan beställa kostnadsfritt från Försäkringskassan. Det är detta kort som gäller i första hand när du uppsöker vård i det aktuella landet.

KI har en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet (Student UT) som gäller för alla KI-studenter som studerar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige. Observera att du alltså inte är försäkrad vid resor utanför utbildningslandet, eller om du stannar kvar i landet mer än två veckor efter utbildningstiden! Bevis på försäkring får du från den internationella handläggaren innan avresa.

Språk- och kulturträning

Den internationella kommittén  kräver inte att du genomgår något språktest för att du ska bli nominerad till utbytesstudier, utan det är upp till dig att se till att du har tillräckliga språkkunskaper i värdlandets språk innan du påbörjar dina utbytesstudier. Observera dock att värduniversitetet kan ha krav på intyg på språkkunskaper vid ansökan (ex. avgångsbetyg från gymnasiet).

Var en god ambassadör för KI

För att vara en god ambassadör för KI studenter skall du bland annat vara medveten om "Code of Conduct" inklusive den kulturella miljö i det landet du skall till samt informera dig om den typ av studier du kommer att möta. 

Under utbytet

Adress på studieorten

Meddela gärna den internationella handläggaren din bostadsadress och telefonnummer så snart som möjligt efter ankomst. Detsamma gäller om du flyttar under terminen.

Om något händer

Om du under din utbytesstudieperiod behöver utnyttja försäkringen Student UT genom Kammarkollegiet, måste du göra en skadeanmälan. Tänk på att stölder måste anmälas hos den lokala polismyndigheten. Fullständiga villkor för Student UT samt blankett för skadeanmälan finns på Kammarkollegiets webbplats eller från internationella handläggare.

Anmälan ska undertecknas av dig och skickas tillsammans med eventuella polisrapporter och/eller kvitton till den internationella handläggaren vid KI för bestyrkande. Därefter skickas den till Kammarkollegiet. Tänk på att inom Europa ska ansökan om ersättning för vård i första hand prövas av Försäkringskassan genom det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet kan beställas på Försäkringskassans webbplats.

Spara information om genomförda studier

Samla på dig så mycket information som möjligt om de kurser och placeringar som du genomför under ditt utbyte (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema etc.), så underlättar du det slutliga tillgodoräknandet när du kommit hem. Om möjligt, se till att få med dina intyg/betyg på genomförda studier redan vid hemresan.

Vid hemkomst

Ansökan om tillgodoräknande

För att kunna tillgodoräkna dig dina utbytesstudier inom ramen för fysioterapeutprogrammet vid KI måste du ha intyg från värduniversitetet som styrker genomförandet av de kurser och moment som överenskommits innan avresa. Försök att få intyget i handen innan du lämnar värduniversitetet. Samla också på dig ev. kursbeskrivningar.  Använd blanketten "Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier" och bifoga intyg på genomförda kurser/kliniska placeringar samt "Learning Agreement".

Ansökan om tillgodoräknande för en kurs lämnas till Marie Halvorsen som lämnar vidare för registrering till administratör på sektionen för Fysioterapi. OBS! Blanketten ska vara ifylld innan den lämnas till Marie Halvorsen. Det är sedan kursledare för den kurs som skall tillgodoräknas som bevilja ansökan.

Ansökan om tillgodoräknande för mer än en kurs  lämnas för registrering till utbildningshandläggaren vid NVS. Det är sedan programdirektorn på Fysioterapeutprogrammet som beviljar ansökan.

MRSA-provtagning

Inför fortsatt klinisk praktik/VFU efter hemkomst ska MRSA-provtagning göras. Boka tid för provtagning hos Studenthälsans företagssköterskor i så god tid som möjligt innan klinisk placering ska påbörjas.

Reserapport

Du ska också skriva en reserapport om dina erfarenheter och intryck från ditt utbyte. Din rapport är betydelsefull både för fysioterapeutprogrammet och för den internationella handläggaren. Dessutom utgör den en mycket viktig del av informationen till kommande utbytesstudenter. Reserapporten skrivs online och om du ger ditt medgivande, publiceras rapporten på KI:s webbplats. Mer information om hur du skriver reserapport

Eventuellt resterande stipendium/resebidrag utbetalas efter NVSIK:s godkännande av rapporten. För Erasmusstipendier gäller att eventuellt resterande belopp utbetalas nästkommande höst. För sent inkomna reserapporter beaktas ej för reststipendium. Varje läsår utses tre vinnare av utbildningsstyrelsens beredningsgrupp för internationella frågor och priserna går till de tre rapporter som innehåller de bästa och mest levande beskrivningarna av utbytesstudieperioden såväl studiemässigt som socialt samt innehåller praktiska tips och råd på vad man ska tänka på före, under och efter utbytet.

Deadline för reserapport: 1 september

Kontaktuppgifter

Marie Halvorsen

Akademisk internationell koordinator

Campus Flemingsberg - Alfred nobels allé 23

Christoffer Bodforss

Internationell handläggare

Postadress:

Christoffer Bodforss

International coordinator

SPUN, Karolinska institutet, Berzelius väg 3, 5th floor, 171 77 Stockholm

Besöksadress: 

 • Campus Solna, SPUN, Berzelius väg 3, plan 5