För dig som är student på Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap Programöversikt

Här hittar du en översikt av programmets ingående kurser, ramschema samt utbildningsplan.

Dekorativ bild
Programöversikt Foto: N/A

Här hittar du en översikt av magisterprogrammets ingående kurser, ramschema samt utbildningsplan.  

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap ges på halvfart och på distans och har 3 inriktningar – avancerad molekylär medicin, avancerad patologi och avancerad klinisk fysiologi. 
 
De första tre kurserna läses av samtliga studenter för att ge en fördjupad kunskap inom sjukdomslära, vetenskaplig metodik och statistik samt kvalitetssäkring. Därefter läses separata inriktningsspecifika kurser som kommer ge studenten fördjupad kunskap inom valt område. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom biomedicinsk laboratorievetenskap där studenten självständigt får genomföra ett forsknings- eller kvalitetsutvecklingsprojekt.  

Gemensamma kurser för alla tre inriktningar 

Avancerad patofysiologi, 7,5 hp 

Kursen ämnar ge djupare förståelse för patofysiologi i konstruktiv anpassning till de tre inriktningarna inom programmet. Studenten kommer genomföra projektarbeten inom patofysiologi utifrån inriktning. Kursen innefattar sjukdomsmekanismer relevanta för biomedicinska analytiker, inklusive infektion och inflammation, tumörsjukdomar, cirkulatoriska sjukdomar, respiratoriska sjukdomar samt metabola sjukdomar. Kursen kommer ge färdigheter att analysera och värdera information om symptom, sjukdomsorsaker, sjukdomsutveckling och diagnostik samt relevansen för biomedicinsk analys.  

Vetenskaplig metodik och statistik, 7,5 hp 

Syftet med kursen är att studenten ska få fördjupad kunskap om vetenskaplig metodik och statistik relevant för de tre inriktningarna inom programmet. Kursen innehåller en kombination av statistik och vetenskaplig metodik med fokus på forskningsförberedande kompetens och tillämpning av evidens i den kliniska vardagen. Kursen kommer ge färdigheter att självständigt kunna formulera en frågeställning, planera studiedesign inklusive powerberäkning och statistisk ansats, vetenskapligt skrivande samt resonera kring etiska överväganden.  

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, 7,5 hp  

Kursen ämnar ge studenten fördjupad kunskap om metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i konstruktiv anpassning till de tre inriktningarna inom programmet. Kursen kommer ge fördjupad kunskap att utifrån vetenskapliga teorier kunna analysera kvaliteten i en verksamhet och strukturerat kunna arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutvecklande åtgärder. Kursen kommer ge kunskaper i att mäta och utvärdera kvalitet, kontinuerligt utvecklingsarbete och hur det kan integreras i verksamheten, samt betydelsen av ledarskap och medarbetarskap i kvalitetsarbetet.   

Inriktning avancerad molekylär medicin  

Avancerad bioanalys, 7,5 hp 

Målet för kursen är att studenten ska erhålla kunskap kring metoder inom avancerad bioanalys. Innehållet inkluderar även tillämpning av artificiell intelligens och bioinformatiska applikationer inom bioanalys. Kursen kommer ge fördjupad kunskap inom bioanalytisk teori och metod samt validering av bioanalys. Fokus ligger på kromatografiska metoder kopplade till avancerade masspektrometriska metoder, inklusive LC-MS/MS och innefattar även det medicinska behovet av olika analyser.

Next generation sequencing (NGS) och bioinformatik, 7,5 hp 

Samläses med inriktning avancerad patologi. Kursens syfte är att studenten ska få kunskap om teorin bakom de nya sekvenseringsmetoderna, next-generation sequencing (NGS) och massiv parallell sekvensering, samt bioinformatisk analys av sekvenseringsdata inom genomik och transkriptomik. Kursen kommer ge fördjupad kunskap inom avancerade analysmetoder baserade på NGS, samt hur dessa kan användas inom diagnostik och forskning. Kursen innefattar även bioinformatisk analys av NGS-data som är av relevans för biomedicinska analytiker.  

Gen-, cell-  och immunterapi, 7,5 hp 

Kursen ämnar ge studenten fördjupad kunskap inom immunterapi och avancerade terapiläkemedel samt förståelse för diagnostik kopplad till dessa. Fokus ligger på immunterapi vid cancer, CAR-T celler och virala samt icke-virala vektorer för genterapi. Innehållet inkluderar även good manufacturing practise, med avseende på både medicinsk/biologisk teori och metod, samt utveckling och validering av metoder.  

Inriktning avancerad patologi 

Komplex vävnadsanalys med multifärgningstekniker och bildanalys, 7,5 hp  

Kursen kommer ge fördjupad kunskap inom moderna multifärgstekniker och bildförvärvningstekniker och deras roll inom diagnostisk patologi och forskning. Kursen innefattar både medicinsk/biologisk teori och metodteori med fokus på utveckling, validering och analys av data. I kursen ingår att tillämpa ett bildanalysarbetesflöde med hjälp av bildanalysprogramvara från inledande bildberedning till dataanalys och presentation.  

Next generation sequencing (NGS) och bioinformatik, 7,5 hp  

Samläses med inriktning avancerad molekylär medicin. Kursens syfte är att studenten ska få kunskap om teorin bakom de nya sekvenseringsmetoderna, next-generation sequencing (NGS) och massiv parallell sekvensering, samt bioinformatisk analys av sekvenseringsdata inom genomik och transkriptomik. Kursen kommer ge fördjupad kunskap inom avancerade analysmetoder baserade på NGS, samt hur dessa kan användas inom diagnostik och forskning. Kursen innefattar även bioinformatisk analys av NGS-data som är av relevans för biomedicinska analytiker.  

Avancerad patologisk diagnostik, 7,5 hp 

Kursens syfte är att studenten ska uppnå kännedom om processer i det avancerade moderna patologilaboratoriet. Innehållet inkluderar digital patologi, artificiell intelligens, precisionsmedicin, samt biomarkörer för diagnostisk och molekylär patologi. Studenten kommer få fördjupad kunskap avseende både medicinsk/biologisk teori och metod inom avancerad patologisk diagnostik, inklusive utveckling, analys och validering av metoder kopplade till dessa.  

Inriktning avancerad klinisk fysiologi  

Avancerad fysiologisk kärldiagnostik, 7,5 hp 

Kursens syfte är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper inom området klinisk kärldiagnostik. Studenten kommer få kunskaper i att tolka/bedöma en vaskulär ultraljudsundersökning (duplex) ur ett kliniskt perspektiv. Kursen kommer ge teoretiska kunskaper inom cirkulationsfysiologi, arteriell och venös patofysiologi och kärlkirurgi. Kursen ger fördjupad teoretisk kunskap inom avancerad kärldiagnostik, inklusive CT, MR och angiografi, samt metodik och metodutveckling ur ett vetenskapligt evidensbaserat perspektiv.   

Avancerad ekokardiografi, 7,5 hp   

Kursen kommer ge fördjupad kunskap inom ekokardiografi med fokus på 3D, stress-eko, strain, vävnadsdoppler, kontrast och transesofageal ekokardiografi. Ur ett kliniskt perspektiv ska studenten kunna tolka och bedöma en ekokardiografisk undersökning med olika hjärtpatologier. Kursen innefattar teoretisk fördjupning, bedömning och tolkning av ekokardiografiska undersökningar, samt metodik och metodutveckling ur ett vetenskapligt evidensbaserat perspektiv. 

Kardiovaskulär diagnostik, 7,5 hp 

Kursen kommer ha två fokusområden; EKG tolkning på avancerad nivå samt fördjupad kunskap inom området kardiovaskulär diagnostik. Kursens syfte är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper inom kardiovaskulär diagnostik för att kunna värdera och relatera fysiologiska undersökningar vid olika patofysiologier ur ett kliniskt perspektiv. Detta innefattar även CT, MR och myokardscintigrafi. Kursen innefattar teoretisk bakgrund, bedömning av kardiovaskulära undersökningar, samt metodutveckling. 

Gemensam kurs för alla tre inriktningar  

Examenarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp 

Examensarbeteskursen ges som sista kurs på programmet för samtliga inriktningar. Syftet med kursen är att studenten har möjlighet att självständigt genomföra ett vetenskapligt projekt inom området inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Projektet ska innebära en fördjupning inom huvudområdet. Kursen ska resultera i en uppsats som följer strukturen för en vetenskaplig rapport.  Kursen kommer ge en fördjupad kunskap inom valt område och kommer ge förmåga att planera och utföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete.  

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-08-29