För studenter på kursen Organisation och ledarskap (4,5 hp) kurskod 1AR038

Organisation och ledarskap inleder sista terminen på arbetsterapeutprogrammet. Syftet är att ge en introduktion till ledarskap, som har identifierats vara viktigt när vi står inför utmanande livs- eller arbetsuppgifter. Du får en förståelse för yrkesrollen som ledare och ska inhämta grundläggande teoretisk kunskap om ledarskap, organisationsformer och verksamhetsutveckling. Kunskap om den egna professionella utvecklingen, redskap för hållbar utveckling och praktiskt entreprenörskap berörs också.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

Kursen startar HT 2023 måndag 28/8 kl 09.00 i sal S 412 (Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg) och pågår i tre veckor. Se schemat för mer info.

För att undvika krockar med andra kurser (valbara och/eller KUA) genomförs samtliga resursföreläsningar under den första kursveckan, vilket vi ber dig som student planera för. Du som har annan undervisning under kursens gång kommer få stöd att hitta en tillfredställande lösning.

Kursen tillämpar en kombination av utmaningsdrivet lärande och pedagogiken självstyrt lärande, vilket innebär att ni i era studiegrupper kommer att förkovra er och vid kursens slut uppdatera varandra om rådande kunskapsläge i olika frågor.

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema Organisation och ledarskap HT23

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Sofia Vikström

Kursansvarig

Lena Von Koch

Examinator

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare
SV
Innehållsgranskare:
2023-10-04