För dig som är student på Verksamhetsförlagd utbildning Clinical skills

I aktiviteten Clinical Skills har du tillgång till ett flertal instruktionsfilmer och dokument för kliniska färdigheter. Innehållet i aktiviteten är framtaget för sjuksköterskeprogrammet och är utformat för vårdarbete med vuxna patienter.

Instruktionsfilmer och dokument

De tillhörande dokumenten innehåller dels utförlig information om genomförande av momentet och information om sjuksköterskans ansvar i det aktuella momentet. Dokumenten kan skrivas ut och användas som inlärningsmaterial samt som en checklista vid genomförande av momentet på kliniskt tränings centrum eller i klinik.

De kliniska färdigheter som presenteras i Clinical Skills är grundläggande färdigheter som alla kliniskt verksamma sjuksköterskor måste vara väl förtrogna med för att kunna utföra en god och patientsäker vård och omvårdnad. Innehållet i Clinical Skills är baserat på Vårdhandbokens riktlinjer för hur de olika momenten ska genomföras.

Vårdhandbokens riktlinjer är framtagna i samverkan med författare och faktagranskare med specialistkunskaper inom respektive område från hela landet. Vårdhandbokens innehåll baseras på best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi vill uppmärksamma att innehållet i Clinical Skills därmed är generellt och baserat på nationella riktlinjer. Enskilda enheter och arbetsplatser kan ha utarbetat lokala rutiner som kan avvika från innehållet i Clinical Skills och dessa ska då självklart följas.

Instruktionsfilmerna är inspelade på Kliniskt träningscentrum och de attrapper som används stämmer inte alltid exakt överens med verkligheten. Det material som används i filmerna kan också skilja sig från det material som finns upphandlat. 

Clinical Skills är främst framtagen för studenter på sjuksköterskeprogrammet och beskriver därför varje moment tydligt genom hela processen, men är även användbara av kliniskt verksamma sjuksköterskor. Instruktionsfilmerna är öppna för alla men får under inga omständigheter laddas ner.

Kontakt

Monica Bergqvist

Adjunkt

Organisatorisk tillhörighet:Omvårdnad 2

Institution:H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle