Skip to main content

Antagning

Efter första urvalet publiceras antagningsbeskedet där du kan läsa om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken. Ifall du har blivit antagen eller reservplacerad måste du inom utsatt tid tacka ja för att få behålla din utbildningsplats.

Urval 1 - antagningsbesked 1

När alla anmälningar har behörighetsbedömts sker urval 1, i vilket utbildningsplatserna fördelas mellan de sökande enligt den urvalsmodell som är fastställd för respektive utbildning. Besked om resultatet av urval 1 meddelas de sökande i antagningsbesked 1. Där anges om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Anmälde du dig via antagning.se kommer du att få ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns att läsa och skriva ut från ditt konto på antagning.se. Om du anmälde dig via pappersblankett kommer du att få ett antagningsbesked via vanlig post.

Svara för att behålla din plats

Kom ihåg att du i tid måste meddela om du vill stå kvar som antagen eller reserv, annars förlorar du platsen som då erbjuds till annan behörig sökande i urval 2.

antagning.se kan du logga in för att läsa ditt antagningsbesked, samt svara ja för att behålla din plats. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag. Du kan även svara per post.

Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 hp. Högst 210 hp behandlas i det andra urvalet. Om du tackat ja till mer än 210 hp stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioritetsordning du gjort på anmälan, tills 210 hp kvarstår.

Urval 2 - antagningsbesked 2

I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du svarat på antagningsbesked 1.

Urval 2 är den process i vilken lediga platser (på grund av att antagna tackat nej) vid utbildningen fylls på med reserver. Resultatet av urval 2 meddelas i antagningsbesked 2.

Om du i urval 2 blir antagen till ett i din anmälan högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i urval 1.

Efter urval 2 behöver du inte tacka ja till din utbildningsplats. Men lämna gärna återbud direkt till utbildningsgivande institution om du antagits och tackat ja, men inte gör anspråk på platsen. På så sätt kan platsen snabbt erbjudas till en reserv.

Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av utbildningsansvarig.

Reservantagning

Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program.

Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress.

Kom därför ihåg att ange telefonnummer och en e-postadress när du anmäler dig.

Flertalet utbildningar använder sig av det som kallas överintag, det vill säga det antas fler sökande än det finns utbildningsplatser. Detta görs för att de sökande ska få besked så tidigt som möjligt, och för att minimera reservantagningen. Det innebär att det inte är säkert att en reserv kallas när någon lämnat återbud till sin plats.

Anstånd med studiestarten

Du som är antagen till en utbildning ska påbörja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Du som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt kan medges anstånd med att påbörja studierna om det finns särskilda skäl.

Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman. För mer information se 7 kap. 33 § Högskoleförordningen (1993:100) och UHRFS (2016:1).

Anståndstiden får uppgå till 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid. Beslutet om anstånd är förenat med villkor om förnyad anmälan inför den utbildningsstart som studierna ska påbörjas enligt beslutet.

För att ansökan om anstånd ska kunna prövas måste du vara antagen och tackat ja till din plats på utbildningen. Ansök om anstånd så snart som möjligt efter att du har fått ditt antagningsbesked.

För att ansöka om anstånd skickar du ett brev till oss. Brevet ska innehålla:

  • Namn och personnummer
  • Utbildningen du har blivit antagen till
  • Vilken termin du önskar att påbörja studierna istället
  • Skälen för anstånd
  • Intyg som styrker dina skäl

Observera att om du får förhinder efter att du har påbörjat dina studier rekommenderar vi att du kontaktar programansvariga och ansöker om studieuppehåll.

Ansökan om anstånd skickar du till:

Antagning@ki.se

Eller:

Karolinska Institutet
Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Antagningen
17177 Stockholm

Överklagande

Du kan överklaga beslut om att du inte uppfyller grundläggande eller särskild behörighet, att du fått avslag på din ansökan om undantag eller reell kompetens eller att du fått avslag på ansökan om anstånd.

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du har fått ditt antagningsbesked. Det ska i skrivelsen framgå vad i beslutet du vill få ändrat, de skäl du åberopar och vilken högskola överklagandet avser. Till skrivelsen ska du bifoga det överklagade beslutet, det vill säga antagningsbeskedet. KI granskar då ärendet på nytt.

Om KI beslutar att ompröva ärendet ändras beslutet och du får ett nytt antagningsbesked. Om beslutet inte ändras sänds samtliga handlingar, tillsammans med KI:s yttrande, till Överklagandenämnden för högskolan för slutlig prövning. Beslut som fattats av Överklagandenämnden kan inte överklagas.

Observera att du inte kan överklaga frågor om:

  • Beräkning av jämförelsetal/betygspoäng
  • Beslut om anmälan, meriter eller svarskort inte inkommit eller inkommit för sent
  • Beslut att inte medge ändringar av insänd anmälan

Instruktioner för överklagan finns på antagning.se. Överklagandeskrivelsen ska du ställa till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och skicka till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Karolinska Institutets antagningsordning

I KI:s antagningsordning hittar du de regler om utbildning på grundnivå och avancerad nivå som KI tillämpar, dels i fråga om ansökan, behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning fattas och hur beslut överklagas.

Bedömningshandbok

I samarbete mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och landets högskolor har bedömningshandböcker utarbetats, dels för allmänna frågor och svensk förutbildning, dels för utländsk förutbildning. I dessa finns anvisningar som syftar till en likvärdig bedömning av sökande till landets högskolor, gällande behörighet och urval. De tillämpas i bedömningar till utbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan, samt i tillämpliga delar till övriga utbildningar vid KI.

Bedömningshandboken