Försäkringar för studenter på grundnivå och avancerad nivå

Vilka försäkringar omfattas du som student av? Gäller försäkringen under raster och träning på gym?

Försäkringsvillkoren som står i avtalen mellan Kammarkollegiet och Karolinska Institutet har företräde framför informationen på denna sida.

Personskadeförsäkring

Samtliga studenter som är antagna till och registrerade på utbildningar på KI omfattas av Personskadeförsäkringen. 

Personskadeförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada.

Försäkringen gäller:

 • Under skoltid, när du är i skolans lokaler och på skolans område.
 • När du är på praktik eller på en arbetsplats som skolan har godkänt.
 • När du är på väg till eller från skolan.
 • Vid distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar.
 • När du befinner dig i skolan under din fritid.
 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan.

Information om försäkringens omfattning och villkor samt blankett för skadeanmälan finner du på Kammarkollegiets webbplats.

Personskadeförsäkringen täcker inte externa studenter, dvs de som är antagna och bedriver studier på andra universitet och högskolor i Sverige eller utomlands. Det kan vara studenter från andra universitet som vill göra praktik på KI för t.ex. sitt examensarbete. Läs mer om försäkringar för dessa under rubriken studenter som gör praktik på KI.

Arbetsskadeförsäkring

Försäkringen kan gälla om du har skadat dig under din utbildning. Läs mer om arbetsskadeförsäkring.

Internationella studenter

De internationella studenterna som är antagna och bedriver utbildning på KI omfattas av olika försäkringar.

 • Alla omfattas av personskadeförsäkringen.
 • Studieavgiftsstudenter omfattas även av försäkringen FAS+.
 • Inresande utbytesstudenter omfattas även av försäkringen Studen IN.

Läs mer om försäkringar för internationella studenter på sidan Insurance for international students.

Försäkring vid studier utomlands

Antagna studenter som ska delta i utlandsstudier omfattas av försäkringen Student UT. De behöver ofta komplettera med privata försäkringar.

Läs mer om försäkringar vid utbytesstudier på sidan Inför utbytet.

Studera utomlands på egen hand

Studenter som gör praktik på KI

Svenska och internationella studenter som är antagna och bedriver utbildning på KI och som vill genomföra t.ex. en sommarpraktik på KI:

 • Svenska praktikanter: försäkringen Särskilt personskadeskydd, SPS
 • Studieavgiftsstudenter: försäkringen FAS+. 

Externa studenter, dvs de är inte antagna till studier vid KI, och som vill genomföra en praktik på KI:

 • EU/EES-studenter (Erasmus traineeship, examensarbeten, praktik): försäkringen Student IN. Dessa studenter bör ha med sig ett EU-kort.
 • Praktikanter från länder utanför EU/EES: försäkringen FUB (under 364 dagar)

För när, var, och vad försäkringarna täcker läs försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets sida.

Verksamhet på KI som är fritidsaktiviteter

Eftersom Personskadeförsäkringen och försäkringen Särskilt personskadeskydd inte gäller för fritidsaktiviteter, t.ex. när du tränar på gymmet eller har raster, är det viktigt att du kompletterar med privata försäkringar. Konsumenternas.se har information kring försäkringar.

FAS+, Student-IN och FUB gäller under hela dygnet .