Antagning

I antagningsbeskedet kan du kan läsa om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken. Du som har blivit antagen eller reservplacerad måste se till att följa instruktionerna i antagningsbeskedet för att behålla din studie- eller reservplats.

Utbildningar med två urval

Urval 1 – antagningsbesked 1

När alla anmälningar har behörighetsbedömts sker urval 1, i vilket utbildningsplatserna fördelas mellan de sökande enligt den urvalsmodell som är fastställd för respektive utbildning. Besked om resultatet av urval 1 meddelas de sökande i antagningsbesked 1. Där anges om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Anmälde du dig via antagning.se kommer du att få ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns att läsa och skriva ut från ditt konto på antagning.se.

Svara för att behålla din plats

Kom ihåg att du i tid måste meddela om du vill stå kvar som antagen eller reserv, annars förlorar du platsen som då erbjuds till annan behörig sökande i urval 2.

antagning.se kan du logga in för att läsa ditt antagningsbesked, samt svara ja för att behålla din plats. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag.

Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 hp, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 hp. Högst 210 hp behandlas i det andra urvalet. Läs mer på antagning.se.

Urval 2 – antagningsbesked 2

I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du svarat på antagningsbesked 1.

Urval 2 är den process i vilken lediga platser (på grund av att antagna tackat nej) vid utbildningen fylls på med reserver. Resultatet av urval 2 meddelas i antagningsbesked 2.

Om du i urval 2 blir antagen till ett i din anmälan högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i urval 1.

Efter urval 2 behöver du inte tacka ja till din utbildningsplats. Men lämna gärna återbud via antagning.se om du antagits och tackat ja, men inte gör anspråk på platsen. På så sätt kan platsen snabbt erbjudas till en reserv.

Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av utbildningsansvarig.

Utbildningar med ett urval

Urval – antagningsbesked

Antagningsomgångarna för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen (VIFY), kompletterande utbildningar, och psykoterapeutprogrammet har endast ett urval.

När alla anmälningar har behörighetsbedömts sker urvalet, i vilket utbildningsplatserna fördelas mellan de sökande enligt den urvalsmodell som är fastställd för respektive utbildning. Besked om resultatet av urvalet meddelas de sökande i antagningsbeskedet. Där anges om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Anmälde du dig via antagning.se kommer du att få ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns att läsa och skriva ut från ditt konto på antagning.se. Följ instruktionerna på antagningsbeskedet.

Reservantagning

Efter det sista urvalet sker eventuell reservantagning av ansvarig institution/ansvarigt program.

Vid Karolinska Institutet (KI) sker reservantagningen genom att reserver kallas per angivet telefonnummer eller angiven e-postadress. För reservantagning via telefon gäller att varje sökande kontaktas minst 3 gånger per telefon under 24 timmar (f.m., e.m., kväll). För e-post gäller svar från sökande inom 24 timmar. Uteblivet svar innebär återbud till platsen och platsen erbjuds nästa sökande i reservlistan.

Se till att dina kontaktuppgifter som finns på antagning.se stämmer

Flertalet utbildningar använder sig av det som kallas överintag, det vill säga det antas fler sökande än det finns utbildningsplatser. Detta görs för att de sökande ska få besked så tidigt som möjligt, och för att minimera reservantagningen. Det innebär att det inte är säkert att en reserv kallas när någon lämnat återbud till sin plats.

Anstånd med studiestarten

Du som är antagen till en utbildning ska påbörja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Du som inte kan påbörja studierna vid föreskriven tidpunkt kan medges anstånd med att påbörja studierna om det finns särskilda skäl.

Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman. För mer information se 7 kap. 33 § Högskoleförordningen (1993:100) och UHRFS (2016:1).

Anståndstiden får uppgå till 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för längre tid. Beslutet om anstånd är förenat med villkor om förnyad anmälan inför den utbildningsstart som studierna ska påbörjas enligt beslutet.

För att ansökan om anstånd ska kunna prövas måste du vara antagen och tackat ja till din plats på utbildningen. Ansök om anstånd så snart som möjligt efter att du har fått ditt antagningsbesked.

Du ansöker om anstånd genom att fylla i webbformuläret för ansökan om anstånd gällande studiestart.

Har du redan påbörjat utbildningen ska du ansöka om studieuppehåll istället. Ifall du har frågor om studieuppehåll kan du kontakta programstudievägledaren.

Att överklaga

Överklaga beslut om behörighet

Du kan överklaga beslut om att du inte uppfyller grundläggande eller särskild behörighet, att du fått avslag på din ansökan om undantag eller reell kompetens.

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du har fått ditt antagningsbesked. Det ska i skrivelsen framgå vad i beslutet du vill få ändrat, de skäl du åberopar och vilken högskola överklagandet avser. Till skrivelsen ska du bifoga det överklagade beslutet, det vill säga antagningsbeskedet. KI granskar då ärendet på nytt.

Om KI beslutar att ompröva ärendet ändras beslutet och du får ett nytt antagningsbesked. Om beslutet inte ändras sänds samtliga handlingar, tillsammans med KI:s yttrande, till Överklagandenämnden för högskolan för slutlig prövning. Beslut som fattats av Överklagandenämnden kan inte överklagas.

Observera att du inte kan överklaga frågor om:

  • Beräkning av jämförelsetal/betygspoäng
  • Beslut om anmälan, meriter eller svarskort inte inkommit eller inkommit för sent
  • Beslut att inte medge ändringar av insänd anmälan

Överklagande görs via Mina sidor på antagning.se. Instruktioner för överklagan finns på antagning.se.

Överklaga beslut om anstånd med studiestarten

Du kan överklaga beslut på ansökan om anstånd med studiestarten. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor från beslutsdatumet.

Överklagandet ska adresseras till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men skickas per e-post direkt till Karolinska Institutet, antagning@ki.se, eller Karolinska Institutet, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Antagningen, 171 77 Stockholm. För snabbast möjliga hantering önskar vi att du skickar in överklagandet per e-post.

Om Karolinska Institutet inte ändrar beslutet kommer överklagandet att skickas till Överklagandenämnden för högskolan. Det är inte möjligt att överklaga ÖNH:s beslut.

Karolinska Institutets antagningsordning

I KI:s antagningsordning hittar du de regler om utbildning på grundnivå och avancerad nivå som KI tillämpar, dels i fråga om ansökan, behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning fattas och hur beslut överklagas.

Bedömningshandbok

I samarbete mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och landets högskolor har bedömningshandböcker utarbetats, dels för allmänna frågor och svensk förutbildning, dels för utländsk förutbildning. I dessa finns anvisningar som syftar till en likvärdig bedömning av sökande till landets högskolor, gällande behörighet och urval. De tillämpas i bedömningar till utbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan, samt i tillämpliga delar till övriga utbildningar vid KI.

Bedömningshandboken

KI Antagningen
2023-12-13