För studenter på kursen Anatomi och fysiologi (15,0 hp) kurskod 1AR024

Välkommen till kursen Anatomi och fysiologi

Kursplan

Kursinformation

Allmänt

Som förberedelse inför kursen rekommenderar vi att du repeterar gymnasiets biokemi och humanbiologi. 

Observera att detta är en kurs som är tidskrävande. Räkna därför med att du behöver utnyttja all tid som inte är schemalagd till inläsning och förberedelser.

Dokument

Du får tillgång till allt kursmaterial några veckor innan kursstart, via Canvas

För kurslitteratur, se kursplanen 

Inlämningsuppgifter

Under kursen kommer du skriva texter individuellt eller i grupp. Texterna laddas upp via kurswebben och undersöks för plagiat med hjälp av "Ourginal". Det är inte tillåtet att plagiera andras texter, utan du ska individuellt eller i gruppen formulera en egen text. I vissa fall kan ni referera till andra texter. Läs mer om plagiat på bibliotekets sida: http://kib.ki.se/node/9186

Tentamen och omtentamen

 

Tillgodoräknanden

Information om och blanketter för tillgodoräknanden, se länk nedan:

https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Skicka dina handlingar till:

Karolinska institutet

Institutionen för laboratoriemedicin / ANA Futura

Utbildningsadministration 

Alfred Nobels alle 8, plan 8

141 52  Huddinge

                                                                                  
Kuvertet märks "Tillgodoräknande".

Alla dokument ska vara original eller vidimerade (bevittnade och signerade) kopior. LADOK-utdrag ska vara signerade och med datum av den LADOK-administratör som gjort utdraget.

Beslut tas inom 8 veckor från det att handlingarna inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser instruktionerna för hur blanketten ska fylls i samt vilka handlingar (betyg, kursplaner, scheman etc.) som behöver skickas med.

För mer information, kontakta kursens examinator

 

Tentamen /omtentamen

1AR024 Moment 1:

Torsdagen den 21 mars kl.14.15-16.15 (ordinarie). Lokal: Skrivsal BZ, Solna

(Omtenta för studenter på tidigare kursomgång)

1AR024 Moment 2:

Tisdagen den 23 april kl.14.15-16.15 (ordinarie). Lokal:  Bengt Winblad

(Omtenta för studenter på tidigare kursomgång)

 

1AR024 Moment 1:

Måndagen den 29 april kl.17.15-19.15 (omtentamen). Lokal: Skrivsal Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg

1AR024 Moment 2:

Måndagen den 3 juni kl.14.15-16.15 (omtentamen). Lokal: Skrivsal Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg

 

Anmälan till omtentamen görs i Ladok på respektive moment.

 

Rutiner för anmälan till skriftlig examination

  • För att delta i den skriftliga omexaminationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälan öppnar senast två veckor innan tentamenstillfället.
  • I Ladok ser du hur lång tid det är kvar tills anmälan öppnar och när den stänger, detta finns under ”Examinationstillfällen” i menyn i Ladok.  
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör via mailto:studentexp-ana8@labmed.ki.se.
  • Kom till examinationslokalen i god tid gärna 45 minuter innan examinationen startar. Du bör sitta på din plats 15 minuter innan examinationen startar för att lösa eventuella tekniska problem. Dörrarna stängs när examinationstiden startar och kommer du när dörrarna har stängts får du vänta till det sena insläppet 30 minuter senare.
  • Extra viktigt vid digital examination: Kontrollera din KI-inloggning– testa att logga in.  Det bör du göra senast 2 dagar innan examinationen startar. Om du inte kan din KI-inloggning och lösenord kan det dröja lite innan du kommer in i den digitala examinationen.
  • Plats i salen: Har du ditt schema i TimeEdit kommer du dagen innan att få en länk i schemat med information om din plats i salen.

Avanmälan

Om du inte kan delta på examinationen är det viktigt att du avanmäler dig så att vi kan registrera sen inkomna anmälningar och inte debiteras för din examinationsplats.  Du kan avanmäla dig till examinationstillfället i Ladok senast 10 dagar innan examinationen.  Efter det sker avanmälan via mejl till utbildningsadministrationen  senast 3 dagar innan tentamen äger rum.

Din placering kommer du också att kunna få vid inpassering i examinationslokalen.

Har du rätt till pedagogiskt stöd i form av förlängd skrivtid så är det extra viktigt att du loggar in på länken för att se vilken sal och placering du ska till. KI har nu särskilt anpassade examinationssalar för studenter med funktionsnedsättning som har fått pedagogiskt stöd beviljat. Det är möjligt att du ändå placeras i den stora examinationssalen p.g.a. tillfällig platsbrist i de anpassade salarna.

 

 

 

 

 

 

Välkomstinformation

 

Kursanalys och kursvärdering


 

Kontaktuppgifter

 

Maria Westerståhl

Examinator, kursansvarig och ansvarig för moment 1 och 2
PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-01-29