För studenter på kursen Anatomi och fysiologi (15,0 hp) kurskod 1AR024

Välkommen till kursen Anatomi och fysiologi

Kursplan

Kursinformation

Allmänt

Som förberedelse inför kursen rekommenderar vi att du repeterar gymnasiets biokemi och humanbiologi. Exempelvis kan du använda "Kom igång med Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal" av Lori K Garrett (ISBN: 978-0-273-74530-3). Läs mer om boken på http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Kom-igng-med-anatomi-…

Observera att detta är en kurs som är tidskrävande. Räkna därför med att du behöver utnyttja all tid som inte är schemalagd till inläsning och förberedelser.

Dokument

Du får tillgång till allt kursmaterial några veckor innan kursstart, via Canvas

För kurslitteratur, se kursplanen 

Inlämningsuppgifter

Under kursen kommer du skriva texter individuellt eller i grupp. Texterna laddas upp via kurswebben och undersöks för plagiat med hjälp av "Urkund". Det är inte tillåtet att plagiera andras texter, utan du ska individuellt eller i gruppen formulera en egen text. I vissa fall kan ni referera till andra texter. Läs mer om plagiat på bibliotekets sida: http://kib.ki.se/node/9186

Tentamen och omtentamen

 

Tillgodoräknanden

Information om och blanketter för tillgodoräknanden, se länk nedan:

https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Skicka dina handlingar till:

Karolinska institutet

Institutionen för laboratoriemedicin / ANA Futura

Utbildningsadministration 

Alfred Nobels alle 8, plan 8

141 52  Huddinge

                                                                                  
Kuvertet märks "Tillgodoräknande".

Alla dokument ska vara original eller vidimerade (bevittnade och signerade) kopior. LADOK-utdrag ska vara signerade och med datum av den LADOK-administratör som gjort utdraget.

Beslut tas inom 8 veckor från det att handlingarna inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser instruktionerna för hur blanketten ska fylls i samt vilka handlingar (betyg, kursplaner, scheman etc.) som behöver skickas med.

För mer information, kontakta kursens examinator

 

Tentamen /omtentamen

 

Moment 1

22 mars kl 9-12 Bengt Winbladsalen

6 maj kl 13.30-16 sal ANA23, omtenta

 

Moment 2

26 april kl 9-11 Bengt Winbladsalen

7 juni kl 10-12.30 sal ANA23, omtenta

 

Anmälan vi LADOK

 

 

 

 

 

Välkomstinformation

 

Kursanalys och kursvärdering


 

Kontaktuppgifter

 

Maria Westerståhl

Examinator, kursansvarig och ansvarig för moment 1 och 2