För studenter på kursen Arbetsliv och Hälsa (7,5 hp) kurskod 3AH015

Kursen ger grundläggande kunskaper om sambanden mellan fysiska och psykosocialaarbetsförhållanden och hälsa, samt omfattning och effekter av ohälsa orsakad av arbetet för individen, organisationen och samhället. Dessa samband belyses både i ett nationellt och globalt perspektiv, samt i ett hållbarhets- respektive jämlikhetsperspektiv. Kursen ger också en översiktlig kunskap om arbetsmiljöarbetet i Sverige.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2023-08-28 – 2023-11-05

Undervisningen utgörs av distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Kugghjul.

Allmän information om kursen

Kursstart sker på Campus Solna. Mer information och länk hittar du via kurssidan på Canvas.

Undervisningen utgörs av distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursens kursplan, som du förväntas ha läst före kursstarten. I kursplanen hittar du även litteraturlistan.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här

Schema HT23

Kontaktuppgifter

Jenny Selander

Kursansvarig/examinator

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare