För studenter på kursen Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen (7,5 hp) kurskod 3AH019

Kursen omfattar arbetsfysiologiska mekanismer, såsom energetisk belastning och lokala fysiska belastningar på rörelseorganen, samt akuta och långsiktiga effekter med avseende på fysisk prestationsförmåga och besvär i rörelseorganen. I kursen ingår tillämpning av biomekaniska principer inom belastningsergonomi. Kursen berör även teorier om hur psykosociala arbetsförhållanden, stress och kognitiv belastning påverkar arbetsprestation och besvär i rörelseorganen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2023-11-06 – 2024-01-14

Undervisningen utgörs av distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Hand.

Allmän information om kursen

Kursen ges nästkommande gång HT2023.

Undervisningen utgörs av distansutbildning. Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursplanen, som du förväntas ha läst före kursstarten.  

Examination

Examination sker genom individuell, skriftlig hemtentamen, samt en skriftlig gruppinlämningsuppgift med muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. För att få betyget Godkänd på kursen fodras Godkänt betyg på den skriftliga hemtentamen, den skriftliga inlämningsuppgiften samt den muntliga redovisningen. För att få betyget Väl godkänd på kursen fodras dessutom Väl godkänt betyg på den skriftliga hemtentamen.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här

Schema

Ramschema Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen HT23

Detaljschema läggs upp i Canvas vid kursstart (6/11 2023).

Kontaktuppgifter

Mikael Forsman

Kursanasvarig/Examinator

Ida-Märta Rhén

Kursansvarig

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
MF
Innehållsgranskare:
2023-10-24