För studenter på kursen Evidensbaserat arbetssätt inom ekokardiografisk diagnostik 7,5 hp kurskod 1BA169

Kursens övergripande mål är att ni utifrån era metodologiska och diagnostiska kunskaper inom biomedicinsk laboratoriemetodik ska få en djupare förståelse för evidensbaserat arbetssätt inom den metod ni valt. Detta inkluderar olika aspekter på kvalitetssäkring och att arbeta utifrån bästa tillgängliga evidens.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är uppdelad i olika block. Varje block avslutas med en redovisning följande måndag. Samtliga måndagar är därför obligatoriska. Även andra dagar kan vara obligatoriska (se schemat). Blocken innehåller stora delar praktiskt arbete där ni ges möjlighet att tillämpa de metoder för kvalitetsgranskning som används inom verksamheter. Hela kursen avslutas med en individuell tentamen om hela kursens innehåll sista kursdagen.
Första blocket är "Evidensbaserat arbetssätt" och "Statistik". Här fokuserar ni på att ställa en för vården viktig fråga samt komma fram till ett svar på frågan genom att undersöka vilka evidens som finns till grund. Ni arbetar också med olika statistiska metoder som finns till hands för att kunna uttala sig om metoders kvalitetssäkerhet.
Andra blocket, "SWEDAC och Standarder" handlar om de standarder som finns för BMA att arbeta med för din metod
Tredje blocket "Internrevision" handlar om hur man inom den egna enheten säkerställer att undersökningar och tolkningar utförs på ett evidensbaserat och kvalitiativt sätt.
Fjärde blocket "Kvalitetskontroll / Equalis" handlar om hur en extern organisation granskar att klinikers arbete utförs på ett evidensbaserat och kvalitiativt sätt.

Kunskaper och förståelse

Efter godkänd kurs ska ni kunna:

Förstå principerna för evidensbaserad medicin och innebörden av ett evidensbaserat arbetssätt
Förstå hur och varför man inom vården arbetar med kvalitetssäkring
Förstå centrala begrepp som ligger till grund för att värdera mätmetoders tillförlitlighet

Färdigheter och förmåga

Efter godkänd kurs ska ni kunna:

Utvärdera, analysera och rapportera hur kvalitetssäkring av aktuellt metodområde genomförs i en verksamhet
Utföra valda delar av de olika stegen inom metoden evidensbaserad medicin
Utföra och tolka statistiska beräkningar för att värdera och jämföra mätmetoders tillförlitlighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska ni kunna:

Visa förmåga att identifiera ert behov av ytterligare kunskap och att utveckla er kompetens
Visa förmåga att inom det aktuella metodområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta lagar, förordningar, evidens och kvalitet

Innehåll

Undervisning och praktiserande av olika statistiska analysmetoder centrala för ämnesområdet som till exempel bestämning/beräkning av specificitet och sensitivitet samt slumpmässiga-, systematiska fel. Exempelvis kan jämförelse av två olika metoder som mäter samma process inom aktuell diagnostik göras samt jämföra olika resultat vid s.k. ”screening” vid mer omfattande undersökningar eller jämföra analysresultat mellan oerfaren och erfaren utförare, inom detta ämnesområde.
Teori varvas med praktiska uppgifter kring centrala begrepp inom kvalitetssäkring och evidensbaserad medicin som till exempel att formulera en frågeställning, utföra en litteratursökning samt tolka en metaanalys med hjälp av Forrestplott. Belysning av hur Equalis och SWEDAC arbetar centralt och som kontrollorgan i den aktuella verksamheten för att säkerställa diagnostisk och analytisk tillförlitlighet. I kursen ingår att genomföra en internrevision samt en externrevision inom det aktuella metodområde

Välkomstinformation

Kursen börjar den 17 januari kl. 9.00 på distans via Zoom.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

mona Esbjörnsson

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2021-12-03