För studenter på kursen Examensarbete i oral hälsa kurskod 1TY022

Kursen omfattar planering, genomförande och redovisning av ett examensarbete. Självständighet tränas genom att skriva, presentera och försvara ett eget examensarbete samt genom att kritiskt granska och analysera andras examensarbeten och utöva opponentskap.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
SM
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2023-11-10