För studenter på kursen Exponering, riskbedömning och intervention (7,5 hp) kurskod 3AH022

Kursen omfattar teori och praktik om mätstrategier och metoder (tekniska mätinstrument, observationsmetoder samt enkäter) för att mäta fysisk och psykosocial exponering på arbetet. Vidare ingår ergonomisk analys och riskbedömning inom belastningsergonomi på både individ- och organisationsnivå samt planering och implementering av ergonomiska åtgärder. Kursen behandlar även preventiva strategier och åtgärder rörande besvär från rörelseorganen vid psykosocial exponering.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2024-03-25 - 2024-06-02

Undervisningen utgörs främst av distansundervisning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Allmän information om kursen

Kursen ges nästa gång VT24 och undervisningen utgörs av distansutbildning. Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kurs-pm:en samt i kursplanen som du förväntas ha läst före kursstarten.

Examination

Examination sker genom individuell, skriftlig hemtentamen, samt en skriftlig gruppinlämningsuppgift med muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här. 

Schema

Ett ramschema kommer att laddas upp här senast två veckor innan kursstart.

 

Kontaktuppgifter

Mikael Forsman

Kursanasvarig/Examinator

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
MF
Innehållsgranskare:
2023-08-29