För studenter på kursen Global kirurgi (7,5hp) kurskod 2LK160

Välkommen till en fördjupningskurs i global kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Vi är mycket glada att meddela att utlandsvistelsen för denna kurs äntligen har återupptagits efter 2 års uppehåll under pandemin!

Vi har en öppen informationskväll måndagen den 23/5 (kl 17-19) på Bioclinicum, NKS. J3:11 Birger och Margareta Blombäck. Man går in via huvudentrén på NKS. Gå förbi Pressbyrån och Naked Juice Bar till vänster och gå in i nästa huskropp och där ser ni skyltar till J3:11.

Kursplan

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

En tredjedel av den globala sjukdomsbördan tillskrivs kirurgiska sjukdomar och tillstånd som i många fall kan botas och lindras av kirurgisk vård. Samtidigt saknar fem miljarder människor tillgång till kirurgisk vård av kvalitet, när de behöver den, till en kostnad som de har råd med. Detta drabbar framförallt människor i låg och medelinkomstländer där risken att dö av kirurgiska sjukdomar är mycket högre än i till exempel Sverige. Denna orättvisa har kommit upp på agendan inom global hälsa men kunskapsnivån om dessa frågor är fortsatt begränsad inom sjukvården i världens rikare länder.

Av dessa anledningar finns sedan 2016 en kurs om global kirurgi på läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Kursen ligger teoretiskt nära global medicin men har en tonvikt på opererande specialiteter samt anestesi. Den är kliniskt orienterad och kommer i huvudsak att handla om de sjukdomar och behandlingsmetoder som i Sverige omfattar allmänkirurgi och obstetrik eftersom obstetrisk kirurgi utgör en mycket stor och viktig del av den kirurgiska verksamheten i låginkomstländer så omfattas också detta på ett översiktligt sätt. Kursen vänder sig till läkarstudenter på termin 11.

Kursbeskrivning

Kursens består av två delar. Den första omfattar föreläsningar samt seminarier vilka kommer att hållas på KI under kvällstid (3 tillfällen) under sept-okt 2022. Utöver dessa tider kommer undervisning i form av föreläsningar innefattande praktisk undervisning hållas under 2 dagar på KI (22-11-01 till 22-11-02).

Innehållet omfattar kirurgi ur följande synvinklar: etik, epidemiologi av viktiga sjukdomar och tillstånd, kirurgiska hälsoindikatorer, möjligheter och svårigheter med kirurgisk sjukvård när resurser är ringa och vid katastrofer. Stor vikt läggs vid forskning och utveckling.

Kursens andra del genomförs i Uganda. Denna del startar 2022-11-07. Av praktiska skäl behöver studenterna vara på plats i Kampala 22-11-06, dvs resan från Sverige bör påbörjas senast 22-11-05. Placeringarna i Uganda sker mellan 2022-11-07 och 2022-11-18. Perioden 22-11-21 till 22-11-25 ägnas åt grupparbete som antingen kan genomföras i Uganda, eller hemma i Sverige.

Examination sker efter hemkomst på KI 2022-11-30. För att kunna delta i del två av kursen måste studenten ha fullföljt del ett. Denna del ger en direkt och konkret förståelse av kirurgisk sjukvård och brist därpå, samt kirurgiska behandlingstraditioner i ett låginkomstland. Kombinationen av basala fakta från den första kursdelen vid KI och den personliga upplevelsen i Uganda ger möjligheten till evidensbaserad insikt i den globala bördan av kirurgiska sjukdomar och utbudet av kirurgi globalt.

Vi som organiserar kursen samt de inbjudna föredragshållarna har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och forskning om kirurgi i låg- och medelinkomstländer. Föreläsningarna i Sverige kommer att hållas på svenska eller engelska beroende på föreläsare. All undervisning i Uganda kommer att ske på engelska.

Är du intresserad av kirurgi och dess allierade specialiteter i ett globalt perspektiv är detta kursen för dig! Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor-se kontakter nedan.

Kursperiod

HT22: Föreläsningar kvällstid (3 tillfällen) september/oktober 2022, samt 22-11-01 till 22-11-30.

Schema

Ett mer detaljerat schema för HT22 kommer att läggas ut på kursens Canvas-sida under hösten 2022.

Kursutvärdering och kursanalys

Utvärdering och analys kommer laddas upp här efter kursens avslut.

Kontaktuppgifter

Kursledare

Joy Roy

Anknuten till Forskning
08-123 79355

Helen Sinabulya

Anknuten till Undervisning/handledning

Jenny Löfgren

Biträdande lektor

Fredrik Lohmander

Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet