För studenter på kursen Global kirurgi (7,5hp) kurskod 2LK160

Välkommen till en fördjupningskurs i global kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Kursplan

För dig som funderar på att söka kursen i global kirurgi

Inför en kurs av detta slag är det viktigt att ha klart för sig vad man kan förvänta sig av kursen samt vilka krav som ställs på dig som student.

 

Kursen genomförs i ett låg- eller medelinkomstland. Det innebär att vi kommer möta många tunga patientfall. Det tillhör vardagen att vi reflekterar kring och berörs av orättvisor såsom dödsfall till följd av sjukdomar och åkommor som hade kunnat botas hemma i Sverige. Vistelsen utomlands kan vara mycket påfrestande på ett högst konkret och personligt plan. Vi gör vårt bästa för att hålla gruppen samlad och är måna om att gruppen ska utgöra ett stöd för alla deltagare. Därmed är det viktigt att alla uppför sig väl och tar hand om varandra.

 

Som deltagare i kursen är du representant för KI och Sverige. Du reser inte i egenskap av privatperson. Du ska vara representabelt klädd och måste fungera i förhållande till lokala seder och bruk. Det innebär inte att du måste hålla med om allt men det är inte godtagbart att skapa konflikter genom att ställa provocerande frågor eller att uppträda opassande. Länderna som vi reser till är betydligt mer konservativa än Sverige. Vi vill särskilt framhålla att det under inga omständigheter är tillåtet att använda narkotika eller att ta med nya sexuella kontakter, tex prostituerade, till hotellet så länge du deltar i kursen. Sådant beteende är inte acceptabelt eller ens lagligt i våra samarbetsländer. I förekommande fall kommer ditt deltagande i kursen avslutas med omedelbar verkan.

 

Du som student förväntas vara påläst vad gäller kurslitteraturen samt landet som vi reser till. Du förväntas ha god kunskap om kirurgi, anestesi och obstetrik från tidigare terminer under utbildningen. Det är inte möjligt att leverera ett detaljschema över exakt vad som kommer ingå i de kliniska placeringarna utomlands. Tidsangivelser är ungefärliga. Ofta blir dagen inte som vi hade tänkt och det ställer höga krav på egen initiativförmåga. Vi i kursledningen gör vårt bästa för att hitta på alternativa aktiviteter men som snart färdig läkare förväntas du ta ett mycket stort eget ansvar för ditt lärande.
Inför utlandsresan kommer du som student behöva skriva på KIs uppförandekod för utlandsstudier. Se dokumenet längre ner på sidan.

 

Om du är en internationellt intresserad person med intresse för opererande specialiteter i en global kontext och är nyfiken på andra kulturer så är vi övertygade om att du kommer få mycket stor utväxling av att delta i denna kurs.

 

Kostnader

Flygbiljett                                                     

Beroende på destination. Räkna med minst 8000kr. Pris varierar också med säsong och hur långt i förväg man bokar. Med kort framförhållning kan det kosta uppemot 15.000kr.

Dagliga omkostnader (mat, logi utanför kurstiden, transporter - undantaget gemensamma transporter, sim-kort/data)

6 000 kr (total) men beror på standard var man vill bo, standard på restauranger etc.

Visum                                                                   

ca 50 USD

 

FUNDING POSSIBILITIES

CSN-lån (för den som är berättigad och ansöker)

6000 kr

TOTAL kostnad för student (grov uppskattning, CSN-lån ej inräknat) 

Minst ca 14500 kr

Resestipendiet från KI används för att betala hotell under kurstiden. Helgen mellan veckorna står studenterna själva för boende. Resestipendiet används även för gemensamma marktransporter för kursaktiviteter under kurstiden.

Uppförandekod för studenter vid KI vid utlandsstudier

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

En tredjedel av den globala sjukdomsbördan tillskrivs kirurgiska sjukdomar och tillstånd som i många fall kan botas och lindras av kirurgisk vård. Samtidigt saknar fem miljarder människor tillgång till kirurgisk vård av kvalitet, när de behöver den, till en kostnad som de har råd med. Detta drabbar framförallt människor i låg och medelinkomstländer där risken att dö av kirurgiska sjukdomar är mycket högre än i till exempel Sverige. Denna orättvisa har kommit upp på agendan inom global hälsa men kunskapsnivån om dessa frågor är fortsatt begränsad inom sjukvården i världens rikare länder.

Av dessa anledningar finns sedan 2016 en kurs om global kirurgi på läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Kursen ligger teoretiskt nära global medicin men har en tonvikt på opererande specialiteter samt anestesi. Den är kliniskt orienterad och kommer i huvudsak att handla om de sjukdomar och behandlingsmetoder som i Sverige omfattar allmänkirurgi och obstetrik eftersom obstetrisk kirurgi utgör en mycket stor och viktig del av den kirurgiska verksamheten i låginkomstländer så omfattas också detta på ett översiktligt sätt. Kursen vänder sig till läkarstudenter på termin 11.

Kursbeskrivning

Kursen består av två delar och ges under kursperiod 1. Den första delen omfattar föreläsningar samt seminarier vilka kommer att hållas på KI på kvällstid (3-4 tillfällen). Information om specifika datum för dessa tillfällen läggs upp i Canvas senare.

Innehållet i kursen omfattar kirurgi ur följande synvinklar: etik, epidemiologi av viktiga sjukdomar och tillstånd, kirurgiska hälsoindikatorer, möjligheter och svårigheter med kirurgisk sjukvård när resurser är ringa och vid katastrofer. Stor vikt läggs vid forskning och utveckling.

Kursens andra del genomförs i ett låg- och medelinkomstland som t.ex. Uganda, Indien eller Bangladesh. Specifika datum för utlandsvistelsen kommer läggas upp i Canvas senare.

Examinationen består av tre delar

1. Skriftlig examination i form av kunskapstest avseende kurslitteraturen. Detta sker inför utlandsvistelsen.

2. Muntlig examination, oftast sista dagen på utlandsvistelsen.

3. Skriftlig examination i form av reflektion kring ett patientfall i relation till den teoretiska kunskap som inhämtats under kursen. Inlämning före kursperiodens slut.

För att kunna delta i del två av kursen måste studenten ha fullföljt del ett. Denna del ger en direkt och konkret förståelse av kirurgisk sjukvård och brist därpå, samt kirurgiska behandlingstraditioner i ett låginkomstland. Kombinationen av basala fakta från den första kursdelen vid KI och den personliga upplevelsen under utlandsvistelsen ger möjligheten till evidensbaserad insikt i den globala bördan av kirurgiska sjukdomar och utbudet av kirurgi globalt.

Vi som organiserar kursen samt de inbjudna föredragshållarna har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och forskning om kirurgi i låg- och medelinkomstländer. Föreläsningarna i Sverige kommer att hållas på svenska eller engelska beroende på föreläsare. All undervisning under utlandsvistelsen sker på engelska.

Är du intresserad av kirurgi och dess allierade specialiteter ur ett globalt perspektiv är detta kursen för dig! Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor - se kontakter nedan.

Kursperiod

HT23: SVK kursperiod 1. Kvällsundervisning (3-4 st) hålls på NKS dessförinnan.

Schema

Ett mer detaljerat schema med specifika datum för avresa och för HT23 kommer att läggas ut på kursens Canvas-sida under vår/sommar 2023.

Kursanalys och kursenkät

Kontaktuppgifter

Kursledare

Joy Roy

Anknuten till Forskning
08-123 79355

Helen Sinabulya

Anknuten till Undervisning/handledning

Jenny Löfgren

Anknuten till Forskning

Fredrik Lohmander

Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

JR
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2023-05-26