För studenter på kursen Global kirurgi (7,5hp) kurskod 2LK160

Välkommen till en fördjupningskurs i global kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Kursplan

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

En tredjedel av den globala sjukdomsbördan tillskrivs kirurgiska sjukdomar och tillstånd som i många fall kan botas och lindras av kirurgisk vård. Samtidigt saknar fem miljarder människor tillgång till kirurgisk vård av kvalitet, när de behöver den, till en kostnad som de har råd med. Detta drabbar framförallt människor i låg och medelinkomstländer där risken att dö av kirurgiska sjukdomar är mycket högre än i till exempel Sverige. Denna orättvisa har kommit upp på agendan inom global hälsa men kunskapsnivån om dessa frågor är fortsatt begränsad inom sjukvården i världens rikare länder.

Av dessa anledningar finns sedan 2016 en kurs om global kirurgi på läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Kursen ligger teoretiskt nära global medicin men har en tonvikt på opererande specialiteter samt anestesi. Den är kliniskt orienterad och kommer i huvudsak att handla om de sjukdomar och behandlingsmetoder som i Sverige omfattar allmänkirurgi och obstetrik eftersom obstetrisk kirurgi utgör en mycket stor och viktig del av den kirurgiska verksamheten i låginkomstländer så omfattas också detta på ett översiktligt sätt. Kursen vänder sig till läkarstudenter på termin 11.

Kursbeskrivning

Kursen består av två delar och ges under kursperiod 1. Den första delen omfattar föreläsningar samt seminarier vilka kommer att hållas på KI på kvällstid (3-4 tillfällen). Information om specifika datum för dessa tillfällen läggs upp i Canvas senare.

Innehållet i kursen omfattar kirurgi ur följande synvinklar: etik, epidemiologi av viktiga sjukdomar och tillstånd, kirurgiska hälsoindikatorer, möjligheter och svårigheter med kirurgisk sjukvård när resurser är ringa och vid katastrofer. Stor vikt läggs vid forskning och utveckling.

Kursens andra del genomförs i ett låg- och medelinkomstland som t.ex. Uganda, Indien eller Bangladesh. Specifika datum för utlandsvistelsen kommer läggas upp i Canvas senare. Värt att notera är att utlandsvistelsen under VT 2023 kommer infalla under påskhelgerna.

Examinationen sker efter hemkomst på KI i slutet av april. För att kunna delta i del två av kursen måste studenten ha fullföljt del ett. Denna del ger en direkt och konkret förståelse av kirurgisk sjukvård och brist därpå, samt kirurgiska behandlingstraditioner i ett låginkomstland. Kombinationen av basala fakta från den första kursdelen vid KI och den personliga upplevelsen under utlandsvistelsen ger möjligheten till evidensbaserad insikt i den globala bördan av kirurgiska sjukdomar och utbudet av kirurgi globalt.

Vi som organiserar kursen samt de inbjudna föredragshållarna har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och forskning om kirurgi i låg- och medelinkomstländer. Föreläsningarna i Sverige kommer att hållas på svenska eller engelska beroende på föreläsare. All undervisning under utlandsvistelsen sker på engelska.

Är du intresserad av kirurgi och dess allierade specialiteter ur ett globalt perspektiv är detta kursen för dig! Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor - se kontakter nedan.

Kursperiod

VT23: SVK kursperiod 1. Kvällsundervisning (3-4 st) hålls på NKS dessförinnan.

Schema

Ett mer detaljerat schema med specifika datum för avresa och för VT23 kommer att läggas ut på kursens Canvas-sida under våren 2023.

Kursutvärdering och kursanalys

Utvärdering och analys kommer laddas upp här efter kursens avslut.

Kontaktuppgifter

Kursledare

Joy Roy

Anknuten till Forskning
08-123 79355

Helen Sinabulya

Anknuten till Undervisning/handledning

Jenny Löfgren

Anknuten till Forskning

Fredrik Lohmander

Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet