För studenter på kursen Hälsofrämjande arbete i arbetslivet (7,5 hp) kurskod 3AH016

Kursen ger en grund i vetenskaplig forskning om beteendeförändring och hälsofrämjande metoder samt tar upp praktiska metoder för hälsofrämjande arbete. Ämnen som berörs inkluderar bland annat vikt, fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol, rökning, sömn, stress samt hälsokontroller utifrån aktuell vetenskaplig forskning. Vidare diskuteras teorier bakom hälsofrämjande insatser, mätning av relaterade utfall (hälsomässiga och ekonomiska) samt barriärer och facilitatorer till implementering av dessa.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2024-03-25 - 2024-06-02

Undervisningen utgörs främst av distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Allmän information om kursen

Kursdatum: 2024-03-25 - 2024-06-02

Undervisningen utgörs av distansutbildning på halvfart. Alla obligatoriska träffar schemaläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Föreläsningar och annat digitalt material kommer att läggas ut kontinuerligt i studentplattformen Canvas.

Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursens kurs-pm samt i kursplanen som du förväntas ha läst före kursstarten. 

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här. 

Schema

Här hittar du ett ramschema senast två veckor innan kursstart. 

Schema VT22

Kontaktuppgifter

Jenny Selander

Kursansvarig/examinator

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
KN
Innehållsgranskare:
2023-08-29