För studenter på kursen Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi (8hp) kurskod 1BA130

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig teoretisk och laborativ kunskap om grunderna för laboratoriemetodik och kvalitetssäkring.

Kursplan

Kursinformation

OBS! Kursen ges för sista gången vårterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig teoretisk och laborativ kunskap om grunderna för laboratoriemetodik och kvalitetssäkring.

Under denna kurs kommer Du att göra olika analyser inom biokemi och även inom olika inriktningar av biomedicinsk laboratorievetenskap. En viktig del i kursen är
att utvärdera resultat med statistiska metoder.

Vidare gäller:
- Samtliga laborationer och grupparbeten är obligatoriska.
- Du ska förbereda Dig inför varje laboration genom att studera lab-kompendiet, utföra eventuella beräkningar samt delta i laborationsföreläsningar.
- Du ska kunna utföra och dokumentera analyser.
- Instuderingsfrågorna i lab-kompendiet är tänkta som hjälp för inläsning och kontroll av de egna kunskaperna.
- Du ska ha labrock under laborationerna och följa skyddsföreskrifterna.

Kursen i Grundläggande Laboratoriemetodik, 8 hp läses under hela terminen, parallellt med :
- Medicinsk kemi (6 hp)
- Biokemi (10 hp)
- Cell- och molekylärbiologi (6 hp)

Välkomstinformation

(Kursen ges nästa gång vårterminen 2023).

 

Kursen börjar fredagen 21/1-22 kl. 09:00.

Pga av pandemin så kommer alla föreläsningar ske via zoom, tills vi får andra direktiv från KI.

Praktiska moment i kursen (alla laborationer, inklusive data-laborationer) kommer ske på plats på campus.

Ni ska själva registrera er i LADOK, information om hur ni gör finns under rubriken Aktuellt på första sidan på programwebben. Det är bra om ni gör det innan fredag.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-22