För studenter på kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi (4,5 hp) kurskod 2LK026

Kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi är på avancerad nivå och genomförs under termin 5. Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskaplig metodologi och analys, samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Kursen förbereder studenten för praktiserande av evidensbaserad medicin och för att kunna följa den medicinska vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom vården.

Kursplan

Skriftlig examination

29 maj kl 14:15 - 16:15 på Campus Solna.

Deadline för anmälan är den 19 maj! Anmälningsperiod är öppen mellan den 5-19 maj!

Anmälan görs via Ladok: https://www.student.ladok.se/

Det är viktigt att avanmäla sig om man inte kommer på en tenta som man är anmäld på och inte bara uteblir.

Viktig information gällande anmälan till examinationer

Obs! Du behöver vara omregistrerad på aktuellt tillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Är du omregistrerad kommer en länk för aktivitetstillfället finnas på startsidan av Ladok för studenter. Genom att följa länken kan anmälan göras. 

Den skriftliga tentamen är en digital Multiple Chocie Questions (MCQ) examination. 

Om du pga funktionshinder (t ex dyslexi) behöver förlängd skrivtid eller är i behov av annan hjälp vid den skriftliga tentamen vänligen inkom med giltigt intyg ang detta till kursansvarig senast i samband med deadline för anmälan till tentamen. Skrivtiden är då förlängd med 30 min.

Övriga obligatoriska moment

Kontakta kursexp@meb.ki.se om du behöver komplettera något obligatoriskt moment från tidigare kurstillfällen.

Nedläggning av den här kursen

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi ges för sista gången VT23.

Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare 3 examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Omexaminationstillfällen för den skriftliga examinationen, samt för de examinerande seminarierna på kursen kommer att erbjudas i augusti 2023 (innan terminsstart), november 2023 och juni 2024. Medicinsk vetenskaplig metodologi är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi på termin 7 VT24. Studenten måste då uppnått godkänt betyg för att kunna fortsätta programmet.

För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se. Kontakta sedan kursexpeditionen kursexp@meb.ki.se för att få tillgång till kursrum i Canvas där all information om hur och när du anmäler dig till respektive resttillfälle finns. 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser i kursplan

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Tillgodoräknande

I högskoleförordningen regleras den studerandes rätt till tillgodoräknande av såväl svensk som utländsk utbildning. Student vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet har fattats. Ett beviljat tillgodoräknande kan i vissa fall innebära att studenten under en period inte uppfyller kraven för att erhålla fullt studiemedel.

Förhandsbeslut för TG ska inte lämnas.

Tillgodoräknande av en kurs

Med tillgodoräknande av en hel kurs menas att kurs läst vid annat universitet/högskola bedöms lika med kurs vid KI. För att kunna tillgodoräkna sig en kurs måste godkänt resultat på examinationen av kursen redovisas. En kurs som åberopas för tillgodoräknande av kursen medicinsk vetenskaplig metodologi vid KI behöver motsvara denna kurs vad gäller ämnesområde (medicin), omfång (4,5 hp), nivå (avancerad nivå) och arbetsform (individuellt arbete). 

Enligt kursplanen för medicinsk vetenskaplig metodologi  vid KI innefattar kursen evidensbaserad medicin, vetenskapsteori och forskningsetik, epidemiologi och biostatistik, vetenskaplig informationskompetens, och vetenskaplig kommunikation. Kursen innehåller undervisning i bl a klinisk forskningsdesign och statistiska test som används i dessa studier så som metaanalyser, systematiska översyner, randomiserade kontrollerade studier, fallkontrollstudier, och kohortstudier; grundläggande steg för hypotesundersökning och tolkning av konfidensnivåer; statistiska beräkningar i tex antal som behövs för att behandla, relativ risk, odds ratio, sensitivitet och specificitet och i att tolka risken för sjukdom baserat på resultat från diagnostiska och screeningtester. Vidare behöver den åberopade kursen relatera till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet vid KI vilka återfinns i läkarprogrammets utbildningsplan. 

Om studenten vill tillgodoräkna annan utbildning redovisas en självskattning av lärandemål för kursen medicinsk vetenskaplig metodologi  vid KI enligt särskild mall, se vidare nedan ”Ansökningsblankett och bilagor”.

Viktigt att tänka på:

Du som söker tillgodoräknande (TG) för MVM-kursen planerar kanske att senare också söka TG för exjobbskursen (T8). Tänk då på att det inte går att använda samma underlag två gånger inom samma program. Om du i din TG-ansökan för MVM-kursen exempelvis åberopar ett examensarbete om 30 hp på avancerad nivå från en annan (medicinsk) utbildning, så kan du sedan inte använda det för en TG-ansökan för exjobbskursen. 

Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier

Studenter vid KI kan få tidigare studier vid utländsk högskola prövade för tillgodoräknande.

Eftersom utbildningssystem varierar både mellan olika länder och inom länderna ska studenten till ansökan bifoga dokumentation som beskriver hur studierna var organiserade, vad som fordrades för heltidsstudier, läsårets indelning, utförlig kursplan/kursbeskrivning, schema etc. Av dokumentation skall framgå kursernas benämning, betyg, betygsdatum och omfattning (poäng, credits, timmar etc). Se vidare nedan ”Ansökningsblankett och bilagor”.

Tillgodoräknande med motivering ”reell kompetens” 

Med reell kompetens avses de samlade kunskaper och färdigheter som en sökande tillägnat sig. Vid tillgodoräknande av motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har utvecklats genom praktisk erfarenhet, t ex i yrkesverksamhet eller på annat sätt, bedöms den studerandes reella kompetens mot lärandemål för kursen medicinsk vetenskaplig metodologi. Dokumentation kan till exempel bestå av arbetsbetyg eller kursbevis.

Om studenten vill tillgodoräkna ”reell kompetens” redovisas en självskattning av lärandemål för kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi vid KI enligt en särskild mall, se vidare nedan ”Ansökningsblankett och bilagor”.

Ansökningsblankett och bilagor

Länk till allmän information om tillgodoräknande samt ansökningsblankett.

Se även bilagor till tillgodoräknande nedan.

Ange i ansökningsblanketten vilka bilagor som bifogas ansökan.

Namnge bilagorna enligt följande för att underlätta hanteringen: 

 1. Fullständigt ifylld ansökningsblankett (åberopas tidigare utbildning ska den eller de kurser som åberopas fullständigt anges, åberopas reell kompetens ska yrkesverksamhet/reell kompetens som åberopas fullständigt anges). 
  Filnamn: Ansökningsblankett 
 2. Om studenten vill tillgodoräkna annan utbildning:  Självskattning av lärandemålen enligt särskild mall. 
  Filnamn:  Självvärdering tidigare genomgångna kurser
 3. Om studenten vill tillgodoräkna yrkesverksamhet/reell kompetens: Självskattning av lärandemålen enl en särskild KI mall.
  Filnamn: Självskattning enl KI mall
 4. Kursplanen/kursplanerna (den kursplan som gällde för kursen vid tiden då du genomförde kursen). Av kursplanen ska framgå kursens innehåll och upplägg samt litteraturlista. Framgår inte detta behövs komplettering med annat underlag från kursen.  
  Filnamn: Kursplan(er) 
 5. Ladokutdrag alternativt Studieintyg från den högskola där studenten genomfört utbildningen. Intyget ska vara på såväl svenska som engelska och innehålla uppgifter om betyg, antal högskolepoäng och datum för kursens avslutande och kursens namn.
  Filnamn: Studieintyg LADOK tidigare utb 
 6. Ladokutdrag från nuvarande utbildning på KI på såväl svenska som engelska.
  Filnamn: Studieintyg LADOK nuvarande utb 
 7. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet bifogas ett studieintyg på originalspråket samt en översättning till svenska alt. engelska. 
  Filnamn: Utländsk studieintyg 
 8. Om studenten läst vid ett utländskt universitet: uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc., bifoga schema eller andra handlingar som styrker omfattningen på utbildningen.
  Filnamn: Utländsk kursbeskrivning 
 9. Examensarbete (Om studenten vill tillgodoräkna ett examensarbete). 
  Filnamn: Tidigare/genomfört Examensarbete 
 10. Vid doktorandarbete med genomförd disputation och avklarade kurser: examensbevis för doktorsexamen. 
  Filnamn: Doktorsexamen 

Behandling av TG ärende

Det finns ingen formell sista ansökningsdag, men räkna med tillräcklig tid för en initial bedömningsprocess (ca 8 veckor) samt tid för en eventuell överklagan av beslutet. Alla ansökningar kommer att bedömas individuellt vartefter beslutet meddelas. Ärendet behandlas inom 2 månader under terminstid.

Om du blir ombedd att komplettera dina ansökningshandlingar måste du göra det inom 7 dagar från det att kompletteringen har krävts in. Om du skickar in din komplettering för sent kan det leda till att ärendet avslutas. Du måste då göra en ny ansökan.

Omprövning/Överklagan

Om avslag på ansökan finns möjlighet att söka igen med kompletterande handlingar. Det finns också möjlighet att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan (detaljer angående denna process bifogas med beslutet).

Ansökan om tillgodoräknande mailas till: kursexp@meb.ki.se

Bilagor till tillgodoräknande

Kontaktuppgifter

Kursadministration

OBS! För alla praktiska frågor kring kursen - registrering, tillgodoräknanden, Canvas-access, schema, gruppindelning etc - kontakta alltid kursadministrationen via ovan e-post.

Profile image

Kristina Leif

Utbildningsadministratör
Profile image

Ebba Lindqvist

Kursansvarig/examinator

Profilsida

Canvas

Canvas är den lärplattform (LMS, Learning Management System) som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakt med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagningen.se, för kursen från ”Canvas på KI” – acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide 

RM
Innehållsgranskare:
Kristina Leif
2024-02-08