För studenter på kursen Läkemedel - val och värdering idag och imorgon (7,5 hp) kurskod 2LK128

Rätt piller till rätt patient?

Vad ligger bakom behandlingsrekommendationerna för olika sjukdomar och hur evidensbaserade är de? Hur tolkar man studier och ska man ändra behandling av patienter när det kommer nya studiedata? Hur kan man tänka kring att tillämpa studiedata och allmänna behandlingsrekommendationer för den individuella patienten? Har du funderat över sådana frågor kan denna kurs ge dig information.

Kursplan

Kursinformation

Kursbeskrivning och övergripande mål

Läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden inom sjukvården och inför varje behandling görs en risk/nyttavärdering. I praktiken kan detta vara svårt, och olämplig läkemedelsbehandling är en vanlig orsak till sjukhusinläggning. Samtidigt blir fler tillstånd behandlingsbara med nya läkemedel. Läkemedel har godkänts utifrån att nytta och användbarhet har visats på gruppnivå i vetenskapliga studier. För den enskilda patienten påverkas dock nytta och risk av individuella faktorer. Läkare måste hantera denna, ständigt ökande, komplexitet i sin kliniska vardag. Ge rätt behandling till rätt patient på rätt indikation och i rätt dos, och göra bra uppföljning med värdering. För detta behövs att vara uppdaterad om kunskapsläget, men även att kunna tillämpa det till den enskilda patienten. Under denna kurs får du möjlighet att utveckla dina redskap för att kunna göra välgrundade ställningstaganden kring val av läkemedel i ditt vidare yrkesliv.

Du kommer under kursen att arbeta med frågor om värdering och hantering av biverkningar och interaktioner. Andra moment berör hur farmakokinetiska resonemang och laboratorieanalyser, som farmakogenetik och koncentrationsmätningar, kan ge stöd i behandling. Du kommer göra litteratursökningar för läkemedelsrelaterade frågeställningar och att tolka olika typer av evidens. Vi kommer ta upp värdering av nya läkemedel, och hur rekommendationer för nya och befintliga läkemedel uppdateras. Kursen berör läkemedelsvärdering i teori och praktik generellt, med inriktning på kliniskt farmakologiska resonemang. Målet är inte att detaljerat gå igenom innehållet i olika behandlingsrekommendationer. Du kommer dock att fördjupa dig om ett specifikt läkemedel i examinationsarbetet. 

Vi som håller i kursen är från klinisk farmakologi på Karolinska, och flera delar av kursen berör frågeställningar och uppgifter vi arbetar med som kliniska farmakologer. Är du nyfiken på vad arbetet som klinisk farmakolog kan innefatta, så läs gärna mer i artikeln ”Räddar kliniska farmakologer liv?”  som skrivits av en ST-läkare i klinisk farmakologi. 

”Räddar kliniska farmakologer liv?”  

 

Undervisningsformer och var undervisningen sker 

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och datorlabbar. Vad som är obligatoriskt kommer anges i schemat. Under kursen kommer du också delta (obligatoriskt) i klinikens ronder om läkemedelsfrågor från kliniker ”Karolic-rond” och rond om genusfarmakologi. Genusfarmakologironderna gäller uppdateringar av kunskapsstödet ”Janusmed kön och genus”, Karolic-ronderna rör främst genomgång av utredningar av läkemedelsfrågor som ska publiceras på Svelic-hemsidan. Även andra dokument kan tas upp på Karolic-ronderna.

LÄNK till Janusmed kön och genus. 

LÄNK till SVELIC - Oberoende evidensbaserad läkemedelsinformation för sjukvården

Del av kurstiden avsätts för arbete med examinationsarbetet, ett individuellt arbete med värdering av evidensen för en specifik läkemedelsbehandling. Detta arbete innefattar både ett skriftligt arbete och en muntlig presentation. Ämne för examinationsarbete får du tilldelat vid kursstart. Du kommer också opponera på en annan kursares arbete. Examinationen blir även ett tillfälle att lära ut till varandra utifrån det ni hittat.

Kursen ges huvudsakligen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, men enstaka moment kan komma att vara på annan lokal (framför allt i Solna). Vissa moment kan vara digitalt (via zoom). Flera föreläsningar är förinspelade och de är därför vanligen inte är strikt schemalagda, men det kommer anges om de bör ha hunnit tittats på som förberedelse inför något annat moment.

 

Välkomstinformation

Kursstart VT 2024 måndag 25/3 09:15 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, lokal Kursrum 3 B63.

Schema

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Ludvig Petersson

Kursansvarig
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-05-13