För studenter på kursen Mikrobiologi 2 (7,5 hp) kurskod 1BA181

Kursens övergriande syfte är att ge en fördjupning av mikrobiologi samt att ge kunskaper om hur mikrobiologi kan tillämpas i stor och liten skala.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen inleds med introduktion till projekt/laborationer samt en inledade föreläsning om bakteriell patogenes. I övrigt finns samtliga föreläsningar som inspelade på pingpong. Ni kommer att göra en egen laborationsplanering samt en projektplan och ni har 7 dagar till att utföra detta.

Laborationerna ska sammanfattas i en laborationsrapport som kommer att kamratgranskas.

Dessutom innehåller kursen vetenskaplig granskning, fördjupade föreläsningar inom metodik och mikrobiologi samt två studiebesök inom industrin och presentation av projekten/laborationerna. Slutligen avslutas kursen med en skriftlig tentamen. 

OBSERVERA att kursen ges delvis på engelska!

Kursen har 2 moduler:

Projektarbete (laborationer samt laborationsrapport)

Mikrobiologi, teori

 

 

Välkomstinformation

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kursanalys

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-12-16