För studenter på kursen Odontologiska och medicinska stödämnen 1 kurskod 7KT012

Kursen består av fyra moment. Kursen inleds med ortodonti där teoretisk förkunskap ges kring den kliniska bedömningen av bettutveckling och behandlingsbehov. Därefter följer samhällsodontologi som bland annat tar upp aktuella författningar och dess praktiska tillämpningar i den kliniska situationen. Moment 3 handlar om diagnostik och behandling av orala slemhinneförändringar. Kursen avslutas med tillämpad mikrobiologi där bland annat bakteriell och viral infektionsdiagnostik tas upp.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör