För studenter på kursen Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen kurskod 7KT019

Den grundläggande kursen består av tre moment som syftar till att du ska få kännedom om hur man arbetar som tandläkare i Sverige. Etik i tandvården och professionalism berör etiska aspekter i kontakter med patienter och medarbetare samt andra vårdprofessioner. Sedan ingår ett moment som berör svenska rutiner för vuxentandvård och hur journalföringen ska ske. Slutligen ingår ett moment med undervisning om samhällsodontologi, författningskunskap och tandvårdsstöd.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursschema publiceras senast två veckor innan kursen startar.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Observera att kursen delvis har gjorts om sedan den gick HT22, så kursvärderingens resultat kanske inte är helt relevant för senare kursomgångar.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
PD
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2024-04-15