För studenter på kursen Oral hälsa – vetenskap 3 kurskod 1TY018

Kursen består av två moment där första momentet, Vetenskapsteori, bland annat behandlar grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och metod samt olika datainsamlingsmetoder. Momentet Statistik behandlar olika variabeldata, grundläggande statistiska begrepp och tillämpning av beräkningar för beskrivande statistik. Praktiska övningar utföres i dataprogram.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
SM
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-01-26