För studenter på kursen Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (3,0 hp) kurskod 1BA143

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Studenten ska på en basal nivå kunna planera, genomföra, utvärdera och rapportera en undersökning av en metods tillförlitlighet (mätosäkerhet)

Kursplan

Kursinformation
 

Projektarbete genomförs med anknytning till inhämtade kunskaper under programmets tidigare kurser som omfattar klinisk fysiologisk diagnostik och utgör en del av kunskapsgrunden för examensarbete inom huvudområdet.

Den aktuella kursen ligger inom kvalitetssäkringsområdet och forskningsmetodik med fokus på undersökning av mätmetoders tillförlitlighet (mätosäkerhet) och tillämpning av basala statistiska metoder samt rapportskrivning.

Kursens upplägg:

Studenten ska på en basal nivå utforma och genomföra ett avgränsat projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap för att undersöka en mätmetods tillförlitlighet (mätosäkerhet). Studenten inhämtar självständigt kunskap inom metodområdet genom litteraturstudier och relevanta vetenskapliga artiklar samt formulerar ett syfte utifrån frågeställning/hypotes. Studenten utformar en projektplan som diskuteras innan datainsamlingen påbörjas. Efter genomförd datainsamling enligt projektplanen utför studenten statistisk analys samt sammanställer, beskriver och tolkar resultatet enligt riktlinjer för vetenskapligt skrivande. I rapporten ska även kortfattade etiska aspekter inkluderas. Studenten rapporterar arbetet muntligt och skriftligt samt utför kritisk granskning av en medstudents arbete.

 

 

Välkomstinformation

Varmt välkomna till kursen ” Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap” som går parallellt med kursen Neurofysiologisk metodik. Kursintroduktionen sker i anslutning till kursstarten onsdag 9 december kl 9:00-15:00 i zoom. Zoom länk skickas ut några dagar innan kursstarten.

Schema

Schema publiceras två veckor innan kursstart.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Mikael Altun

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-08-19