För studenter på kursen Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap (3,0 hp) kurskod 1BA143

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Studenten ska på en basal nivå kunna planera, genomföra, utvärdera och rapportera en undersökning av en metods tillförlitlighet (mätosäkerhet)

Kursplan

Kursinformation
 

OBS! Kursen ges för sista gången höstterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med höstterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

Projektarbete genomförs med anknytning till inhämtade kunskaper under programmets tidigare kurser som omfattar klinisk fysiologisk diagnostik och utgör en del av kunskapsgrunden för examensarbete inom huvudområdet.

Den aktuella kursen ligger inom kvalitetssäkringsområdet och forskningsmetodik med fokus på undersökning av mätmetoders tillförlitlighet (mätosäkerhet) och tillämpning av basala statistiska metoder samt rapportskrivning.

Kursens upplägg:

Studenten ska på en basal nivå utforma och genomföra ett avgränsat projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap för att undersöka en mätmetods tillförlitlighet (mätosäkerhet). Studenten inhämtar självständigt kunskap inom metodområdet genom litteraturstudier och relevanta vetenskapliga artiklar samt formulerar ett syfte utifrån frågeställning/hypotes. Studenten utformar en projektplan som diskuteras innan datainsamlingen påbörjas. Efter genomförd datainsamling enligt projektplanen utför studenten statistisk analys samt sammanställer, beskriver och tolkar resultatet enligt riktlinjer för vetenskapligt skrivande. I rapporten ska även kortfattade etiska aspekter inkluderas. Studenten rapporterar arbetet muntligt och skriftligt samt utför kritisk granskning av en medstudents arbete.

 

 

Välkomstinformation

Varmt välkomna till kursen ” Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap” som går parallellt med kursen Neurofysiologisk metodik. Kursintroduktionen sker i anslutning till kursstarten torsdag 7 december kl 9:00, Seminarie rum Klinisk fysiologi- Karolinska Universitetssjukhus- Huddinge, C1:82.

Schema

Schema publiceras två veckor innan kursstart.

 

Schema HT-23

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av utbildningsstyrelsen

Kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Mikael Altun

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-03-26