För dig som är student på Audionomprogrammet Studieinformation och regler audionomprogrammet

På den här sidan hittar du informtion och länkar till det du kan tänkas behöva under dina år på audionomprogrammet

Examination

Examination och omtentamen

Som examinationstillfälle räknas de gånger du deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examination till vilken du anmält dig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. I respektive kursplan finner du information om eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen som ges per kurs. 

Omtentamen

Anmälan till omtentamen ska ske senast en vecka innan omtentamenstillfället och anmälan skickas via mail till monica.beckius-hellgren@ki.se

Om du får förhinder avanmäl dig snarast på ovan mejladress.


Regler vid examination

Regler

Tillträdesregler/
behörighetskrav

Uppflyttning till termin 3

För tillträde till kurser på Termin 3, krävs att studenten klarat minst 45 hp från Termin 1-2, varav godkänt betyg i Moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1

Förkunskapskrav till kursen Klinisk audiologi 3 (Termin 4)

För tillträde till kursen Klinisk audiologi 3 på termin 4 krävs att studenten klarat minst 45 hp från Termin 1-2 samt är godkänd på samtliga moment i Klinisk audiologi 1 och klinisk audiologi 2

Uppflyttning till termin 5

För tillträde till kurser på Termin 5 krävs att studenten klarat minst 105 hp från kurserna på termin 1 - 4.

Uppflyttning till termin 6

Till alla kurser på Termin 6 krävs godkänt betyg på samtliga kurser på Termin 1-4 samt på Vetenskap 3.

Till kursen Examensarbete krävs dessutom godkänt betyg i kursen Vetenskap 4.

Till kursen Verksamhetsförlagd utbildning krävs dessutom godkänt betyg på alla moment innehållande verksamhetsförlagd utbildning i kurser på termin 1-5.

Utöver detta kan det finnas kursspecifika förkunskapskrav – se respektive kursplan. Dispens kan förekomma efter individuell bedömning och beviljas då av programdirektor.

Tillgodoräknande

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning på grundläggande eller avancerad nivå med godkänt resultat, kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet. Som grund för ett tillgodoräknande kan du även åberopa annan utbildning och reell kompetens.

Du kan söka tillgodoräknande för en kurs, en del av kurs eller ett "moment" på en kurs. I undantagsfall kan det också vara aktuella att söka TG för del av program, om din ansökan gäller många av programmets kurser på samma gång.

Här finner du mer information om tillgodoräknaden 

Tillgodoräknande

Studievägledning

Studievägledaren erbjuder vägledning om utbildningen, studieplanering och övriga studierelaterade frågor, erbjuder stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor och handlägger frågor om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin.

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

Studieadministrativa blanketter

Kontakuppgifter studievägledare

Jessica Hänel
Alfred Nobels Allé 23
141 83 Huddinge
jessica.hanel@ki.se

Allmäna studie- och karriärvägledare

Imformation om KIs allmäna studie- och karriärvägledare finner du här:
Karolinska Institutets studievägledning

Studera med funktionsvariation

Information om kompensatoriskt, pedagogiskt stöd samt kontaktuppgifter till samordnare för detta finner du här:
Studera med funktionsvariation

Det är upp till studenten att kontakta examinator senast två veckor innan examinationstillfället för att diskutera möjliga stödåtgärder utifrån en examinations utformning. Det är sedan examinator som beslutar om stödåtgärder kan vidtas utifrån rekommendation i intyg.

Studentombud

Studentombudet är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor. Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda. Studentombudet företräder alla studenter och för dels den enskildes talan men kan även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. Du kan vara anonym i dina kontakter med studentombudet. Här finner du mer information samt kontaktuppgifter till ombudet

Studentombudet

Studenthälsan

Finns för dig då du vill få en sundare livsstil och bättre hälsa, du behöver verktyg för att underlätta och förbättra dina studier, du vill lära dig hantera stressen och livspusslet,livet känns tungt och jobbigt.

Dessutom erbjuds vaccinationer, stöd och råd vid arbetsskada/stickskada och övriga medicinska problem relaterade till studierna. Förutom individuella kontakter erbjuder Studenthälsan ett flertal spännande gruppaktiviteter. Mer information finns på studenthälsans hemsida

Studenträtt

Information om studentens rättigheter och skyldigheter.