För studenter på kursen Transplantationskirurgi (7,5 hp) kurskod 2LK075

Kursen syftar till att underlätta inlärning av transplantationskirurgi och medicin i en multidiciplinär miljö. Tanken med kursen är att visa studenterna ett multidiciplinärt förhållningssätt till patientvård med fördjupning av kunskaper inom allmän kirurgi, internmedicin, infektionsmedicin, mm. Genom att arbeta med transplanterade patienter kommer studenterna utveckla sin förmåga att tillämpa kunskap från olika områden inom medicin och göra nya kopplingar mellan olika specialiteter.

Kursplan

Schema

Schema för kommande terminer publiceras senast två veckor före kursstart.

Övergripande mål

Antalet transplanterade patienter ökar. Allt fler läkare inom andra specialiteter än just transplantationskirurgi, kommer att komma i kontakt med dessa patienter. Detta gäller även i hög grad allmänmedicin och andra specialiteter utanför sjukhusen.

Kursen i transplantationskirurgi ansluter väl till den grundläggande kursen i klinisk medicin med inriktning kirurgi. Genom kursen får studenterna möjlighet att komma i kontakt med transplanterade patienter redan under grundutbildningen. Studenterna skall efter genomgången kurs kunna överväga transplantation som ett behandlingsalternativ vid svår organsvikt. De skall också känna till möjligheter och begränsningar med en sådan behandling. Därutöver skall studenterna kunna behandla vanliga sjukdomstillstånd hos transplanterade patienter. Särskild vikt kommer att läggas vid etiska och juridiska aspekter av transplantation och organdonation från levande och döda donatorer. Basal kirurgi är en viktig del av kursen och studenterna kommer att ges möjlighet till träning av kirurgiska färdigheter. 

Kursbeskrivning

Kursen är kliniskt orienterad och grundar sig på studentens förkunskaper i kirurgi, immunologi, hepatologi, infektionsmedicin, diabetologi och nefrologi. Kursen omfattar undervisnings- och inlärningstillfällen med fokus på transplantationsspecifika problem så som immunosuppression och organdonation. En del av kursen (2 dagar) utgörs av praktisk kirurgisk träning. Här används en stordjursmodell vilket kan ses som en introduktion till experimentell kirurgi och klinisk träning i lilla kirurgin. Studenterna kommer också att ges möjlighet att delta vid njurtransplantation från levande donator. Om tillfälle ges kommer studenterna att erbjudas möjlighet att delta vid uttag av organ från avliden donator och den efterföljande transplantationen.

Undervisningsformer

Kursen baseras på det dagliga avdelningsarbetet med rond, uppföljning och undersökning av patienter under förmiddagen. På eftermiddagen vidtar olika former av undervisning så som interaktiva föreläsningar och seminarier om immunologi, hepatologi, infektionsmedicin, diabetologi och nefrologi. Där utöver kommer studenterna att delta i patologi- och röntgenronder samt vid konferenser för bedömning av transplantation. Kursen kommer även att innefatta moment med mer transplantationsspecifika ämnen som immunosuppression, organisation kring organdonation, etiska aspekter av transplantation m.m. Vid undervisning kopplad till etiska aspekter kommer fallpedagogik och ”rollspel” att användas.

Campus/sjukhus

Föreläsningarna kommer huvudsakligen att äga rum på Medicinska enheten Transplantation F82, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Kursansvarig institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Karolinska Institutet

Kursledare

Ming Yao, MD, PhD
Enheten för Transplantationskirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, F82
141 86 Stockholm
Telefon: 08 585 897 64
Mobil: 070 433 10 36
Epost: ming.yao@ki.se

Antonio Romano, MD
Enheten för Transplantationskirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, F82
141 86 Stockholm
Telefon: 08 585 825 62
Mobil: 070 085 67 37
Epost: antonio.romano@ki.se

Examinator

Greg Nowak, MD, PhD
Docent i Transplantationskirurgi
Enheten för Transplantationskirurgi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, F82
141 86 Stockholm
Telefon: 08-585 877 06
Mobil: 070-746 32 56
Fax: 08-774 31 91
Epost: greg.nowak@ki.se


Kursadministratör

Monika Engsand
Enheten för Transplantationskirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Mobil: 070 085 66 70
Epost: monika.engsand@ki.se

GN
Innehållsgranskare:
Monika Engsand
2023-09-08