För studenter på kursen Vetenskaplig metod (7,5 hp) kurskod 3AH014

Kursen omfattar vetenskapsteori, vetenskapliga metoder samt etik. Vetenskapsteorin lägger grunderna för metodiken och omfattar deduktiv samt induktiv ansats samt vetenskapshistoria. Huvudfokus för kursen ligger dock på de vetenskapliga metoderna. Kursen går igenom både kvantitativ metod (Epidemiologi, experimentell design samt grundläggande statistisk) och kvalitativ metod med fokus på tematisk analys.

Kursplan

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kursen Arbetsliv och hälsa,

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2025-01-20- 2025-03-30

Undervisningen utgörs mestadels av distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar. Obligatoriska Campusdagar kan förekomma.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Student läser bok i bibliotek.

Allmän information om kursen

Undervisningen utgörs till största del av distansutbildning, förutom ev två obligatoriska Campusdagar. Till detta tillkommer obligatorisk närvaro via webverktyget Zoom genom grupparbeten och artikelgranskningar. Läs igenom den veckoplanering som vid kursstart finns upplagd i Canvas för att planera din tid på ett bra sätt.

Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursplanen, som du förväntas ha läst före kursstarten.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. 

Vi använder oss främst av lärplattformen Canvas, Zoom och Google Drive. Läs mer om Digitala tjänster och verktyg för studenter här.

Schema

Här kommer du att hitta ett Översiktsschema (går att prenumerera på). På kursens Canvassida finns ett mer detaljerat schema som du får tillgång till några dagar innan kursstart.

Alla obligatoriska moment kommer att vara förlagda till måndagar och/eller tisdagar.

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Emelie Thern

Kursanasvarig/Examinator
Profile image

Emma Cedstrand

Kursansvarig
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
JS
Innehållsgranskare:
2024-04-08