För studenter på kursen Yrkesmedicin (7,5 hp) kurskod 3AH012

Huvudinnehållet i denna kurs omfattar hälsorisker till följd av exponering för kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska agens i arbetslivet. Det handlar bl. a om förekomst av gaser, ångor, damm, vibrationer, buller och strålning samt hälsorisker, förebyggande åtgärder och den gravida eller ammande och andra med särskild känslighet. Stor vikt läggs vid lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet, då dessa utgör en viktig grund för företagshälsovårdens arbete.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2024-11-11– 2025-01-19

Undervisningen utgörs av distansutbildning och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Undervisningsformerna omfattar föreläsningar, seminarier, skrivuppgifter och grupparbeten. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Hands and water.

Huvudinnehållet i denna kurs omfattar hälsorisker till följd av exponering för kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska agens i arbetslivet.

Detta kan delas upp enligt följande:

  • förekomst (gaser, ångor, partiklar, damm/rök, vibrationer, buller, joniserande och icke- joniserande strålning, inomhus-/omgivningsklimat etc)
  • kortsiktiga och långsiktiga hälsorisker (förgiftningar, cancer, lungsjukdomar, hudskador/sjukdomar, allergi/överkänslighet, vibrationsskador, bullerskador, ögon-/synskador, köld / värmeskador etc)
  • förebyggande åtgärder på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå inklusive personlig skyddsutrustning 
  • den gravida eller ammande arbetaren och andra med särskild känslighet.

Dessutom läggs stor vikt vid lagstadgade Medicinska kontroller i arbetslivet, då dessa utgör en viktig grund för företagshälsovårdens arbete.

Allmän information om kursen

Nästa kurs startar HT2024.

Undervisningen utgörs av distansutbildning. Undervisningsformerna omfattar föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen omfattar även litteraturstudier, web-baserad undervisning och enskilt arbete som bedrivs på distans, i egen regi.

Examination

Examination sker genom en individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas. 

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. 

Vi använder oss främst av lärplattformen Canvas, Zoom och Google Drive. Läs mer om Digitala tjänster och verktyg för studenter här.

Schema

Ramschema publiceras här senast två veckor före kursstart.

Detaljschema läggs upp i Canvas vid kursstart (11/11 2024).

Kontaktuppgifter

Profile image

Carolina Bigert

Kursansvarig/Examinator
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
CB
Innehållsgranskare:
2024-05-15