För studenter på kursen Fokus akutsjukvård - det akut sjuka barnet 7,5 hp kurskod 2LK159

Vi ser fram emot att kunna erbjuda dig både bredd och djup inom pediatrisk akutsjukvård här hos oss på barnakuten NKS Solna. Efter den här kursen förväntar vi oss att du fått en fördjupad kompetens inom akutsjukvård och är mer rustad inför att axla läkarrollens ledarskap på akutmottagningen.

Kursplan

Välkomstinformation

Varmt välkommen till kursen Akutsjukvård - det akut sjuka barnet!  

Vi ser fram emot att kunna erbjuda dig både bredd och djup inom pediatrisk akutsjukvård här hos oss på barnakuten NKS Solna. Till oss kommer varje dygn mellan 110-150 barn med sina föräldrar. Vi tar emot såväl barnmedicinska fall såsom ortopedi och kirurgi.

Övergripande mål

Efter den här kursen förväntar vi oss att du fått en fördjupad kompetens inom akutsjukvård och är mer rustad inför att axla läkarrollens ledarskap på akutmottagningen.

Kursbeskrivning

Kursen är en fördjupningskurs inom området pediatrik och akutsjukvård och fokuserar på det akut sjuka barnet. Kursen fokuserar särskilt på moment som stärker studentens kompetens och färdigheter som krävs för ett effektivt arbete i en akutsituation i interprofessionella team, såsom ledarskap och effektiv kommunikation. Färdighetsträning inklusive simulering utgör en grundpelare i kursen. Stor vikt läggs vid att tillämpa evidensbaserad medicin och ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och att praktiskt träna läkarrollen genom eget arbete under handledning.

Kursens innehåll avgränsas till det som är vanligt förekommande och essentiellt inom akutsjukvård och relaterar innehållsmässigt till stora delar av läkarprogrammet. Akutsjukvård omfattar handläggning av akuta sjukdomstillstånd och olycksfall utifrån ett oselekterat patientmaterial från 0-18 års ålder från pre-hospitalt omhändertagande via bedömning och behandling på akutmottagning till fastställande av adekvat fortsatt vårdnivå.

Under kursen kommer alla studenter att introduceras i metoder för och genomföra ett individuellt förbättringsarbete.

Kursen ges i samarbete med institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Centrum för avancerad simulering och träning barn (CAMST barn) samt läkarprogrammets övriga fördjupningskurser i akutsjukvård avseende kursgemensamt innehåll.

Undervisning sker på svenska och engelska.

Undervisningsformer

Undervisning med tonvikt på mål för kunskap och förståelse sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten/workshops, fallbaserad undervisning i vården, individuella självskattningssamtal, studiebesök, självstudier samt litteraturstudier.

Undervisning med tonvikt på mål för färdigheter och förhållningssätt sker genom VFU, akutrumsövningar, färdighetsträning och simulering vid akutrumsövningar.

Formativa bedömningar sker i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktiska övningar samt vid muntlig presentation av grupparbete.  Underlag för summativ examination sker genom dokumentation i loggbok där ansvarig för kursmomentet, VFU passet eller aktiviteter ger feedback direkt.

Schemaläggning på kvällar, nätter ( till kl 02.00) och helger förekommer vid VFU.

Campus/sjukhus

Kursen ges på barnakuten NKS Solna. Praktisk undervisning och teamträning sker på KTC Solna och/eller CAMST Barn Huddinge.

För mer information om kursen, vänligen kontakta Karin ”Kiku” Pukk Härenstam, kursansvarig. 

Varmt välkommen!

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. Information om webbregistrering

Schema

Schema VT24

Nedan kan du se ett exempel på hur ramschema för kursen kan se ut. Ramschemat kan ändras per termin då vi hela tiden strävar efter att utveckla kursen. 

29 apr: Kursstart
30 apr-28 maj: Seminarium och VFU 
29 maj: Examination praktiskt prov
30 maj: Avslutningsdag
31 maj: Resttillfälle

Ramschema presenteras senast 4 veckor innan kursstart och färdigt schema senast 2 veckor före kursstart. Schema kommer under kursen att finnas på kurssidan i Canvas. 

Preliminärt ramschema HT24

Nedan kan du se ett exempel på hur ramschema för kursen kan se ut. Ramschemat kan ändras per termin då vi hela tiden strävar efter att utveckla kursen. 

4 dec: Kursstart
5 dec-20 dec: Seminarium och VFU 
21 dec 2024 - 6 jan 2025: Jul och nyårshelger
7 jan-14 jan: Seminarium och VFU 
15 jan: Examination praktiskt prov
16 jan: Avslutningsdag
17 jan: Resttillfälle

Ramschema presenteras senast 4 veckor innan kursstart och färdigt schema senast 2 veckor före kursstart. Schema kommer under kursen att finnas på kurssidan i Canvas. 

Exempel på schema för kursen

Kiku Pukk Härenstam

Kursansvarig

Ursina Battaglia

Amanuens

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör

Studentrepresentant

Läkarprogrammet termin 10
KP
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2024-06-14