Ordlista för KI-studenter

Akademisk kvart

Akademisk kvart tillämpas inte på Karolinska Institutet. Det är en tradition på universitet som innebär att undervisningen börjar en kvart efter hel timme. Traditionen började på den tiden då klockor var ovanligt och studenter fick lyssna på kyrkklockans slag. När den slagit på heltimme hade studenten en kvart på sig att hinna till föreläsningen.

Alternativt urval

Läkarprogrammet och tandläkarprogrammet vid KI använder alternativa urval, det vill säga urvalsgrupper vid sidan om de ordinarie urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov. De kallas också PIL respektive TAPIL.

Alternativt urval används för att bedöma motivation och lämplighet för utbildningen. Du som anmält dig till alternativt urval får ett meritvärde när urvalsprocessen är klar, alltså en poäng att konkurrera med i urvalet. Du måste även uppfylla grundläggande och särskild behörighet för utbildningen senast sista kompletteringsdag.

Alumn

Kommer från det latinska ordet ”alumnus” som betyder lärjunge och är en person som tidigare studerat på gymnasium, högskola eller universitet. På Karolinska Institutet finns ett alumnnätverk för alla tidigare studenter.

KI Alumni

Amanuens

En student som är anställd vid universitetet för att till exempel hjälpa till med undervisning, forskning eller administrativa uppgifter. Ordet kommer från latinet och betyder skrivbiträde.

Avhandling

Ett vetenskapligt arbete som beskriver ett forskningsområde och resultat. En doktorsavhandling (eller en licentiatavhandling) läggs fram vid en så kallad disputation där författaren presenterar och försvarar sitt arbete inför publik.

Dekan/dekanus

Ordförande i fakultetsnämnden och den som leder fakultetens verksamhet och ansvarar för forskning och forskarutbildning.

Disputation

När en doktorand presenterar och försvarar sin avhandling inför publik.

Doktorand

Student som bedriver studier på forskarnivå.

Examen

Examina vid KI delas in i generella examina och yrkesexamina. Vissa yrken kräver en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket. De flesta av KI:s treåriga grundutbildningar leder till både en yrkes- och en kandidatexamen. Tandläkarprogrammet, läkarprogrammet och psykologprogrammet är exempel på utbildningar som är längre än tre år. Dessa leder till en yrkesexamen på avancerad nivå.

Examen

Examensbevis

När du läst tillräckligt många poäng kan du ansöka om att ta ut en examen och få ett examensbevis. Examensbeviset visar att du uppfyllt kraven för en viss nivå. Det finns olika typer av examen.

Examensbevis

Högskolepoäng

Den tid du studerar på högskola eller universitet mäts i högskolepoäng (hp). För varje avklarad kurs får du högskolepoäng. En veckas heltidsstudier räknas som 1,5 hp och en termins heltidsstudier motsvarar 30 hp.

Högskoleprovet

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för Högskoleprovet. Resultatet från provet ger dig möjlighet att söka in till universitetet även om dina gymnasiebetyg inte räcker till. Provet ges normalt två gånger per år.

Information om högskoleprovet på studera.nu

Institution

En institution ansvarar för att genomföra en viss utbildning och forskning inom ett specifikt ämne eller ämnesområde.

Karolinska Institutets institutioner

KI-kortet

KI-kortet fungerar som ditt passerkort, lånekort och utskriftskort. Efter att du har aktiverat ditt studentkonto kan du skaffa ditt KI-kort

Opponering

Ett slags seminarium där en uppsats eller examensarbete granskas av en opponent som ställer kritiska frågor. Respondenten (den som har skrivit arbetet) försvarar och förklarar arbetet. Oftast ska studenten både agera opponent och respondent för att bli godkänd på en examinationskurs.

Pendelbuss

KI har en egen pendelbuss för studenter och anställda som går mellan campusområdena.

KI:s pendelbuss

Prefekt

En chef för en institution vid ett universitet som ansvarar för institutionens verksamhet, personal och ekonomi kallas för prefekt.

Registrering

Innan du påbörjar din kurs så behöver du registrera dig. Om du inte registrerar dig förlorar du din studieplats. 

Registrering

Seminarium

En undervisningsform där studenter är aktiva genom uppsatser, föredrag och diskussioner.

Studentkår

På Karolinska Institutet finns två studentkårer: Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen. Kårerna bevakar utbildningarnas kvalitet och har också en social funktion som ger dig chans att träffa nya vänner och medverka i olika aktiviteter.

Studentkårer på KI

Tentamen

Kallas det prov som görs vid avslutad kurs eller kursmoment. Tentamen kallas ofta för “tenta” av studenterna och kan antingen skrivas i en sal på universitetet (salstenta) eller hemifrån (hemtenta).

Examination

VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och kan jämföras med praktik. VFU varierar i längd beroende på program. VFU sker bland annat inom landstingens hälso- och sjukvård, kommunernas motsvarande verksamhetsområden eller inom privat verksamhet. Den kliniska utbildningen för tandhygienist- och tandläkarstudenter genomförs vid tandvårdscentralen på KI.

VFU

Studentkommuni…
2024-03-28