För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Studieinformation och regler på barnmorskeprogrammet

Här hittar du information om exempelvis tillgodoräknande av kurs, regler för examination och omtentamen, studieuppehåll samt om att studera med funktionsvariation.

Tillgodoräknande

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning på avancerad nivå med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet. Läs mer och hämta blankett för tillgodoräknande.

Hur fyller jag i blanketten?

En blankett ska fyllas i för varje kurs som du önskar tillgodoräkna dig (slippa läsa) inom programmet. Ange namnet på den kurs som du önskar tillgodoräkna dig i fältet ”Kursens benämning på KI” och antalet högskolepoäng (HP) samt kursens kurskod. (Barnmorskeprogrammet innehåller endast obligatoriska kurser).

I tabellen på sidan två i blanketten ska du ange den utbildning (program/kurser/prov) eller arbetslivserfarenhet som du vill att vi ska bedöma. Om din ansökan baseras på kurser ska du ange namnet på högskolan samt namnet på kursen, om kursen är läst vid KI anges även kursens kurskod.

Fyll i blanketten noggrant och säkerställ att du fyllt i hela blanketten ordentligt och korrekt, skriv därefter under ansökan.

Med din ansökan ska du bifoga:

  • Vidimerat studieintyg, (LADOK-utdrag/utdrag från LADOK på webb) både på svenska och engelska. Detta intyg krävs för att vi ska kunna säkerställa att du genomgått utbildningen med ett godkänt resultat. I intyget ska det framgå kursens korrekta namn, både på svenska och engelska. Saknas uppgift om den av kursgivande universitet/högskola fastställda engelska benämningen kommer – Translation not available – att anges istället för engelsk benämning vid registreringen, detta kommer även att synas i examensbeviset. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver vi ett intyg med kursens benämning på originalspråket istället för ett svenskt intyg. Av intyget ska kursens poängtal/motsvarande framgå. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver du komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc.  Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka in något studieintyg på engelska.
  • Kursplan, se till att kursens innehåll och uppläggning samt litteraturlista framgår av kursplanen. Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka med någon kursplan. Till KIs kursplanearkiv
  • Examensarbete, om du avser att tillgodoräkna ditt examensarbete ska du i din ansökan skicka med ett exemplar av ditt examensarbete. OBS att vi ej ger tillgodo för examensarbete som ligger i termin 3 tidigare än några veckor innan avslut av termin 2. Detta för att tillgodopoäng i Ladok ej kan ges innan kursen startat.
  • En bilaga där du beskriver utbildningen/arbetslivserfarenhet som du vill att vi bedömer för tillgodoräknandet i förhållande till den kurs kurs/moment som du önskar tillgodoräkna dig (slippa läsa).

Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan. OBS att mindre delar av ett moment ej kan tillgodoräknas.

Bifoga inte några originalhandlingar utan enbart vidimerade kopior. Vi har ingen möjlighet att skicka tillbaka bifogade handlingar efter behandlad ansökan.

Vidimera = underskrift av annan person för att intyga att kopian överensstämmer med originalet. Vidimeringen ska även innehålla telefonnummer till den som vidimerat samt förtydligande av namnteckningen. OBS att underlagen ej kan verifieras av medlem i din familj utan ska signeras av person som du ej är släkt med.

Skicka ansökan i god tid - handläggningstiden är upp till 8 veckor

För att vi ska hinna behandla ansökan innan den kurs som önskas tillgodoräknad startar ska ansökan ha inkommit senast två månader innan kursstart för aktuell kurs. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda och alla de angivna handlingarna ska bifogas ansökan. Ansökningar där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motiveringen att underlaget är för bristfälligt.

Om du skickar in din ansökan senare än detta ska du påbörja kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle. Du har inte rätt att både få en kurs tillgodoräknad och gå kursen. När du får ditt beslut måste du omgående meddela detta till kursansvarig.

Ansökan skickas till

Ansökan om tillgodoräknande (inklusive bilagor) skickas till programhandläggare Anna Wåhlin 

Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Anna Wåhlin
Tomtebodavägen 18A
171 77 Stockholm

Studiemedel

För de högskolepoäng som tillgodoräknas erhålls inte studiemedel.

Betyg

Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

Förhandsbesked

Förhandsbesked om tillgodoräknande av kurs ges inte annat än vid utbytesstudier.

Frågor och funderingar

Om du har frågor eller funderingar kring tillgodoräknanden kan du vända dig till programmets studievägledare eller programdirektor Hanna Ulfsdottir.

Examination och omexamination

På sidan Studenträtt hittar du information om vad som gäller vid examinationer på KI. 

På barnmorskeprogrammet ges ETT omtentamenstillfälle per termin. Totalt ges studenten sex examinationstillfällen för tentamen, praktisk examination och uppsatser, och två tillfällen för VFU. Underkänd VFU tas igen tidigast nästa gång kursen ges. 

Tillträdeskrav

För att få påbörja vissa kurser inom barnmorskeprogrammet krävs det godkänt resultat på tidigare kurser inom programmet. Vad som krävs för att flyttas upp till en viss kurs framgår av respektive kursplan. Länk till kurswebb med kursplaner hittar du på sidan Programöversikt.

Ekonomiska bidrag

Det finns tre fonder där du som barnmorskestudent på KI kan söka om ekonomiskt bidrag. Från Elevföreningen kan du eller klassen söka för aktiviteter så som in- och utsparksfest eller annan aktivitet ni vill ordna för barnmorskestudenter. Från Samfonden och Stockholms barnmorskestudenters stiftelse kan du söka resebidrag vid utlandsstudier, eller andra studierelaterade aktiviteter.

För höstterminen ska ansökan vara inkommen senast den 1 oktober och för vårterminen senast den 1 mars. 

Studieuppehåll och återupptag

För ansökan om studieuppehåll, kontakta studievägledare Emelie Ahlin. 

Blankett för ansökan om återupptag samt anmälan om studieavbrott

Profile image

Emelie Ahlin

Studievägledare Barnmorskeprogrammet
852482364

Att studera med funktionsvariation

För studenter med funktionsvariation finns det möjlighet att få stöd i studierna. På sidan Studera med funktionsvariation hittar du mer information och kan ansöka om stöd. Intyg med rekommenderade stödåtgärder skickas till kursadministratör Sofie.Dahl@ki.se

 

HU
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-09-13