För studenter på kursen Biokemi, 10hp kurskod 1BA131

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper inom biokemi.

Kursplan

Kursinformation

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper inom biokemi.

Biokemi, livets kemi omfattar proteiners uppbyggnad, egenskaper och funktion samt biologiska membrans uppbyggnad och funktion. Även cellens signaltransduktionssystem ur biokemisk synvinkel samt basal metabolism av kolhydrater, lipider och aminosyror innefattas. I slutet av kursen integreras de båda (proteiners struktur och funktion) och (basal metabolism) ur ett fysiologiskt perspektiv samt hur metabolismen regleras normalt och i vissa patologiska tillstånd. Olika delar i metabolismen kopplas samman för en helhetssyn kring cellens energiomsättning. Även proteiners egenskaper, som enzymer och transportproteiner, ur ett fysiologiskt perspektiv belyses.

Kursen läses parallellt med kursen Grundläggande laboratoriemetodik. .

Kursen har 3 moment:

Moment 1: Proteiner, struktur och funktion

Moment 2: Basal metabolism

Moment 3: Integrering av metabolism

Välkomstinformation

(Kursen ges nästa gång vårterminen 2023).


Kurstart är tisdagen den 1 mars kl 9.00 i salen 4U Solen. Detta kan komma att ändras om rekommendationerna kring covid-19 säger annorlunda.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter