För studenter på kursen Digitala tjänster och e-hälsa utifrån personcentrerat perspektiv, 7,5 hp kurskod 2lk168

Kursen fokuserar på hur digitala tjänster kan användas och utvecklas för och tillsammans med patienter.

Kursplan

Varmt välkomna till  kursen i digitala tjänster och e-hälsa ur ett personcentrerat perspektiv på KI!

Vi och alla medverkande föreläsare ser fram emot att få ge den här kursen för tredje gången. All teoretisk undervisning sker på distans via zoom.  VFU och studiebesök framgår i schemat.

Notera att pga av rådande situation kan schemat behöva ändras löpande.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten, med läkarutbildningen som bas, ska tillägna sig förståelse och kunskap för aktuella och framtida möjligheter med e-hälsa, utifrån kroniska sjukdomspanorama och personcentrerade perspektiv.

Innehåll

Kursen fokuserar på hur digitala tjänster kan användas och utvecklas för och tillsammans med patienter. Kontakter och konsultationer via internet, mobilappar, sociala medier kan påverka både behandling, tillgänglighet till patientutbildning, öka möjlighet till patientmedverkan och patientstyrning (shared care). Den digitalt baserade vården och informationstillgängligheten ger  potentiella möjligheter till att utjämna regional ojämnlikhet till såväl medicinsk vård som hälsa - eller skapa nya skillnader. 
 
Digitaliserade journalsystem och förskrivning av läkemedel är redan i bruk. Tillgång till journaler via internet likaså, vilket väcker nya frågeställningar kring etik och integritet.
Digitala patientbesök, expert system och artificiell intelligens (AI) kan innebära betydande förändringar i läkaryrket.  Internetbaserat material, databaser, big data och ny teknik skapar nya förutsättningar för forskning, monitorering och styrning av hälsa och sjukvård på systemnivå samt banbrytande utveckling och samarbete med akademi, industri och politik.
 
Övergång mellan barn -och vuxensjukvården kommer att belysas.  Kursen utgår från ett personcentrerarat arbetssätt, kroniska sjukdomar och den verksamhetsförlagda utbildningen sker till största del på på Akademiskt Specialistcentrum. Projektarbete med fokus på digitala tjänster ingår, och studiebesök på andra universitet (exempelvis KTH, HHS) samt industri och myndigheter kan ingå.
 
Under kursen ingår att handlägga vanliga ärenden i 1177 (M3) i syfte att studenten ska få kännedom om den nationella plattformen 1177 och de möjligheter till skräddarsydda tjänster som finns inom den eller andra digitala plattformar.

Arbetsformer

Seminarier. Verksamhetsförlagd utbildning. Projektarbete. Studiebesök.

Examination

Obligatorier: Seminarier, projektarbete, studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning.
Examination: Skriftlig examination. Praktisk examination.

Kontaktuppgifter

MM
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-02-21