För studenter på kursen Examensarbete i radiografi kurskod 1RS033

Kursen examensarbete inleds med att studenten tillsammans med handledare diskuterar studien utifrån den tidigare presenterade och godkända projektplanen. Därefter skall studenten under handledning genomföra en studie inkluderat forskningsprocessens alla delar, vilket inkluderar söka, sammanställa vetenskaplig litteratur, beskriva problemformulering, göra urval, insamla data med etablerad metod, välja analysmetod, beskriva ett resultat som sedan kan diskuteras mot tidigare forskning.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges som näst sista kurs i programmets sk Vetenskapliga strimma, Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1-4, där studenterna i föregående kurs skrivit en projektplan som redovisats och examinerats. Övriga kurser behandlar huvudområdet radiografi, dess vanligaste vetenskapliga metoder och aktuella vetenskapliga frågeställningar med fördjupad kunskap i kvantitativa- och kvalitativa metoder. "Vetenskapliga strimman" avslutas efter examensarbetet med att författarna presenterar och diskuterar sin uppsats vid en radiologisk klinik.

Kursen examensarbete inleds med att studenten tillsammans med handledare diskuterar studien utifrån den tidigare presenterade och godkända projektplanen. Därefter skall studenten under handledning genomföra en studie inkluderat forskningsprocessens alla delar, vilket inkluderar söka, sammanställa vetenskaplig litteratur, beskriva problemformulering, göra urval, insamla data med etablerad metod, välja analysmetod, beskriva ett resultat som sedan kan diskuteras mot tidigare forskning. Vid kursen producerar studenten en presentation som sedan används vid opponentskap och vid presentation på radiologisk klinik. Under processen skall studenten uppvisa en allt större självständighet och kritiskt förhållningssätt.

Utifrån huvudområdet radiografi kan uppsatsämnen behandla exempelvis:

  • Metodutveckling av skilda radiografiska undersökningsmetoder och interventioner
  • Optimerings- och strålskyddsaspekter vid radiografiska undersökningar och behandlingar
  • Aspekter av patientupplevelser och patientinformation
  • Studier av förändringar inom radiografin

Kontaktuppgifter

Profile image

Magnus Olsson

Kursansvarig
Profile image

Parvin Tavakol Olofsson

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-03-18