För studenter på kursen Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön (7,5 hp) kurskod 3AH027

Kursen omfattar fördjupande kunskaper för att genomföra ett strategiskt arbetsmiljöarbete. Kursen ger fördjupade kunskaper om fysiska, fysikaliska, kemiska och psykosociala risker i arbetslivet och för olika undersökningsmetoder för att identifiera risker i arbetet. Centrala lagar och föreskrifter samt ansvarsfördelning vid systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att beröras.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2023-11-06 – 2024-01-14

Undervisningen utgörs av distansundervisning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Allmän information om kursen

Kursen ges nästkommande gång HT2023.

Undervisningen utgörs av distansutbildning. 

Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursplanen, som du förväntas ha läst före kursstarten.  

Examination

Examination utgörs av en individuell skriftlig rapport, muntlig redovisning i seminarieform samt skriftliga uppgifter. Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. Individuella uppgifter bedöms med U/G/VG medan uppgifter i grupp bedöms med U/G.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen och aktivt deltagande i seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i totalt sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här

Kontaktuppgifter

Emma Brulin

Kursansvarig
0730526602

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
EB
Innehållsgranskare:
2023-09-22