För studenter på kursen Farmakologi och läkemedelsberäkning (4,5 hp) kurskod 1BA165

Efter godkänd kurs ska studenten kunna söka och värdera relevant information om läkemedel och dess hantering
utifrån given ordination utföra beräkningar så att läkemedel späds, doseras och administreras korrekt samt analysera och diskutera risker och kvalitetsaspekter kring olika arbetsmetoder vid läkemedelshantering, läkemedelsbehandling och provtagning för att uppnå patientsäkerhet

Kursplan

Kursinformation
 

Kursens innehåll

Kursen är indelad i två delmoment.
Moment 1 – Farmakologi (3hp)
I det första delmomentet får du bland annat lära dig grunderna för hur läkemedel förmedlar effekt, hur de tas upp i kroppen och elimineras, varför vissa får biverkningar men andra inte och mycket, mycket mer.

Moment 2 – Läkemedelsberäkning och hantering (1,5hp)
I momentet ingår läkemedelshantering med lagar och författningar som reglerar hur läkemedel får hanteras och användas. Övningar med beräkning av bland annat läkemedelsdoser, styrka och spädning. Ta med miniräknare!

Välkomstinformation

Välkomna till kursen farmakologi och läkemedelsberäkning. 

Kursen börjar måndagen den 28 augusti 2023 kl 9:00 med introduktion sal Birke 1, Birkeaulan F52.

Schema

Se bifogad dokument för aktuellt schema.

 

Schema HT-23

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Profile image

Hussein Rubaiy

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-03-26