För studenter på kursen Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri (7,5hp) kurskod 2LK161

Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina färdigheter och kunskaper inom det viktiga och spännande området barn- och ungdomspsykiatri. Kursen är angelägen då flera barnpsykiatriska tillstånd räknas som folksjukdomar, och ämnet även utgör en egen medicinsk specialitet. Vi ser fram emot utökad undervisningstid i det 6-åriga läkarprogrammet. Fram till dess har du chansen att fördjupa dina barnpsykiatriska kunskaper på denna uppskattade kurs.
Välkommen med din ansökan!

Kursplan

Psykisk ohälsa är vanligt bland barn och ungdomar och kan medföra allvarlig funktionsnedsättning med konsekvenser för resten av livet. Med kliniska färdigheter och kunskaper i diagnostik, behandling och bemötande av vanliga barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd kan du som läkare göra stor skillnad för barns utveckling, oavsett om du möter dessa patienter under din AT eller framöver inom alla specialiteter där du möter barn och ungdomar. Du har även stor nytta av dessa kunskaper i arbetet med vuxna patienter som har barn i sin närhet. Det finns många tillfällen där enstaka insatser kan få avgörande betydelse exempelvis hos suicidala barn och ungdomar, vid tidig intervention av en begynnande ätstörning och för barn och ungdomar som far illa.

Kursen utgör en fördjupning till Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (tema 6), delmoment barn- och ungdomspsykiatri.

Information om kursen

Kursansvarig och kursamanuens följer hela kursens olika moment för att skapa kontinuitet. Det blir många chanser till informella dialoger om barnpsykiatri och läkaryrket.
Du möter också kunniga, engagerade lärare som forskar och arbetar kliniskt inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Vi arbetar kontinuerligt med att justera schemat utifrån tidigare utvärderingar. 

Kursen omfattar de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden och hur man utreder, diagnostiserar och behandlar dem med psykoedukativa insatser, psykoterapi och läkemedel.
Vi utgår till stor del från nationella och lokala vårdprogram för att fokusera på ”hur” man gör när man arbetar som läkare med barn och ungdomar med psykiatriska symtom.

Undervisningen sker på plats med några inläsningsdagar för att förbereda fallbaserade seminarier. Kursen innehåller också färdighetsträning i suicidriskbedömning av barn och ungdomar samt en simulerad KBT-behandling på internet under handledning av psykolog. Sammanlagt nio dagar (tre dagar/vecka under tre veckor) är verksamhetsförlagd utbildning inom öppenvård, slutenvård, akutvård och/eller specialenheter inom BUP i Stockholm. Det finns också möjlighet att vara med i vår jourverksamhet på kvällstid.

Lärandemålen examineras utifrån ett patientbaserat grupparbete som presenteras under ett seminarium i slutet av kursen.
 
Under kursen diskuteras även hur egna värderingar och egna attityder kan påverka bemötande och omhändertagande av patienter och deras familjer, hur intresse- och lojalitetskonflikter kan påverka prioriteringar och hur människosynen kan påverka kontakten med barnet/familjen utifrån kulturella, religiösa och genusaspekter.

Välkomstinformation

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och senast två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering. Inför kursstart kommer du som antagen student att få mejl med kursens schema samt uppgifter om vilka VFU-placeringar som är aktuella för dig.

Vi och vårt team av engagerade kliniska och forskande lärare ser fram emot att träffa dig på kursen!

Väl mött,

Kursansvarig Torkel Carlsson

Kursperiod

VT 2024: 29 apr 2024 - 30 maj 2024

HT 2024: 4 dec 2024 - 16 jan 2025

 

 

Citat från studenter

”Bra och engagerad kursledning. Intressanta seminarier!”

”Liten grupp, högt i tak, mycket diskussion, kursamanuensen.”

”Det var verkligen en superbra kurs, en av de bäst uppstyrda på läkarprogrammet.”

Kontaktuppgifter

Torkel Carlsson

Kursansvarig och examinator

Emelie Benyi

Amanuens

Anna Rågmo

Utbildningsadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap

TC
Innehållsgranskare:
Anna Rågmo
2024-05-06