För studenter på kursen Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri (7,5hp) kurskod 2LK161

Den här kursen ger dig som läkarstudent på termin 11 möjlighet att fördjupa dina färdigheter och kunskaper inom det viktiga och spännande området barn- och ungdomspsykiatri. Kursen är angelägen då flera barnpsykiatriska tillstånd räknas som folksjukdomar, och ämnet även utgör en egen medicinsk specialitet. Läkarprogrammets undervisning i barnpsykiatri i övrigt är begränsad till en föreläsning och ett seminarium. Denna SVK brukar vara en mycket uppskattad kurs.
Välkommen med din ansökan!

Kursplan

Psykisk ohälsa är vanligt bland barn och ungdomar och kan medföra allvarlig funktionsnedsättning med konsekvenser för resten av livet. Med kliniska färdigheter och kunskaper i diagnostik, behandling och bemötande av vanliga barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd kan du som läkare göra stor skillnad för barns utveckling, oavsett om du möter dessa patienter under din AT eller framöver inom alla specialiteter där du möter barn och ungdomar. Du har även stor nytta av dessa kunskaper i arbetet med vuxna patienter som har barn i sin närhet. Det finns många tillfällen där enstaka insatser kan få avgörande betydelse exempelvis hos suicidala barn och ungdomar och vid tidig intervention av en begynnande ätstörning.

Kursen utgör en fördjupning till Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (tema 6).

Information om kursen

En av våra erfarna ST-läkare är amanuens och följer hela kursens olika moment för att skapa kontinuitet. Det blir många chanser till informella dialoger om barnpsykiatri och läkaryrket.
Du möter också kunniga, engagerade lärare som forskar och arbetar kliniskt inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Vi arbetar kontinuerligt med att justera schemat utifrån tidigare utvärderingar. 

Kursen omfattar de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden och hur man utreder, diagnostiserar och behandlar dem med psykoedukativa insatser, psykoterapi och läkemedel.
Vidare ingår nationella och lokala vårdprogram, relevant lagstiftning, BUPs organisation i Stockholm samt ansvarsfördelningen mellan BUP - Primärvård - Habilitering - Elevhälsa/skola - Socialtjänst (SoL och LSS).

Föreläsningar och seminarier är till stor del fallbaserade. Kursen innehåller också färdighetsträning i suicidriskbedömning av barn och ungdomar samt en simulerad KBT-behandling på internet under handledning av psykolog. Sammanlagt nio dagar är verksamhetsförlagd utbildning med patientnära undervisning inom öppenvård, slutenvård, akutvård och/eller specialenheter inom BUP i Stockholm. Det finns också möjlighet att vara med i vår jourverksamhet på kvällstid.

Lärandemålen examineras utifrån ett patientbaserat grupparbete som presenteras under ett seminarium i slutet av kursen.
 
Under kursen diskuteras även hur egna värderingar och egna attityder kan påverka bemötande och omhändertagande av patienter och deras familjer, hur intresse- och lojalitetskonflikter kan påverka prioriteringar och hur människosynen kan påverka kontakten med barnet/familjen utifrån kulturella, religiösa och genusaspekter.

Välkomstinformation

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering. Inför kurstart kommer du som antagen student att få mejl med kursen schema samt uppgifter om när och var kursen start.

Vi och vårt team av engagerade kliniska och forskande lärare ser fram emot att träffa dig på kursen!

Väl mött,

Kursansvarig Anna Lundh

Kursperiod

VT23: 28 apr 2023 - 1 juni 2023

HT22: 1 dec 2022 - 12 jan 2023

Citat från studenter

”Bra och engagerad kursledning. Intressanta seminarier!”

”Liten grupp, högt i tak, mycket diskussion, kursamanuensen.”

”Det var verkligen en superbra kurs, en av de bäst uppstyrda på läkarprogrammet.”

Kontaktuppgifter

Anna Lundh

Kursansvarig, examinator

Karin Zimmer

Amanuens

Anna-Maria Ahlgren

Utbildningsadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap