För studenter på kursen Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri (7,5hp) kurskod 2LK161

Med SVKn Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri kan du som läkarstudent på termin 11 tillägna dig fördjupade färdigheter och kunskaper i klinisk barn- och ungdomspsykiatri med inriktning på att identifiera och känna till handläggningen av vanliga barn - och ungdomspsykiatriska tillstånd. Här på kurssidan hittar du bl.a. information om kursen, schemalänk samt kontaktuppgifter. Mer information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista hittar du i kursplanen. Välkommen!

Kursplan

Psykisk ohälsa är vanligt bland barn och ungdomar och kan medföra allvarlig funktionsnedsättning med svåra konsekvenser för resten av livet. Med färdigheter och kunskaper i diagnostik, behandling och bemötande av vanliga barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd kan du som läkare göra stor skillnad för barns utveckling, oavsett om du möter dessa patienter i primärvården under din AT, eller kanske deras föräldrar inom vuxenpsykiatrin, eller om du framöver väljer att bli barnläkare eller barn- och ungdomspsykiatriker eller någon annan specialitet där du möter barn och ungdomar.

Trots att flera barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd klassas som folksjukdomar består läkarprogrammet i dagsläget endast av ett fåtal föreläsningar och seminarier inom barn- och ungdomspsykiatri. Med den här SVKn får du en chans att bredda och fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom det viktiga och spännande området barn- och ungdomspsykiatri. Det brukar vara en mycket uppskattad kurs att avsluta läkarprogrammet med.

Kursen utgör en fördjupning till Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (tema 6).

Information om kursen

Under kursen möter du kunniga, engagerade lärare som forskar och arbetar kliniskt inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Kursen består av interaktiva föreläsningar, fallbaserade seminarier, färdighetsträning i bl.a. suicidriskbedömning av barn och ungdomar, samt nio dagars verksamhetsförlagd utbildning med patientnära undervisning inom öppenvård, slutenvård/akut och/eller specialenheter inom BUP i Stockholm.

Lärandemålen examineras utifrån ett patientbaserat grupparbete och examinerande seminarium.

Kursen omfattar de vanligaste barnpsykiatriska tillstånden och hur man utreder, diagnostiserar och behandlar dem, särskilt i form av de vanligaste läkemedlen och terapeutiska metoder som används inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vidare ingår relevant lagstiftning, organisation i Stockholm och ansvarsfördelningen mellan BUP-skola-socialtjänst och lokala vårdprogram.
 
Under kursen diskuteras hur egna värderingar och egna attityder kan påverka bemötande och omhändertagande av patienter och deras familjer, hur intresse- och lojalitetskonflikter kan påverka prioriteringar och hur människosynen kan påverka kontakten med barnet/familjen utifrån genusaspekter, kulturella och religiösa aspekter.

Välkomstinformation

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering. Inför kurstart kommer du som antagen student att få mejl med kursen schema samt uppgifter om när och var kursen start.

Vi och vårt team av engagerade kliniska och forskande lärare ser fram emot att träffa dig på kursen!

Väl mött,

Kursansvarig Eva Serlachius

Kursperiod

HT21: 1 dec 2021 - 13 jan 2022

VT22: 2 maj 2022 - 2 juni 2022

Kontaktuppgifter

Eva Serlachius

Kursansvarig, examinator

Karin Zimmer

Kursansvarig

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap