För studenter på kursen Instrumentell teknik (4,5 hp) kurskod 1BA144

Kursen ska ge studenten kunskap i att hantera apparater/mätutrustning på laboratorier/kliniker på ett korrekt och säkert sätt. Studenten ska också få en förståelse för ett mätvärdes trovärdighet och noggrannhet som ett led i att utveckla förmåga att kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder.

Kursplan

Kursinformation

OBS! Kursen ges för sista gången höstterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med höstterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

Nu har ni kommit till termin 3 i utbildningen och är alla väl medvetna om att det på laboratorier finns apparater och instrument av olika slag. Hur sådan utrustning fungerar och skall hanteras kommer vi att intressera oss för i denna kurs.
Många av alla dessa apparater används för att mäta med, och det är naturligtvis viktigt att resultaten blir korrekta. Man mäter för att bestämma ett okänt värde och har därför inget facit att jämföra med, hur kan man då veta om resultatet är riktigt eller ej?
Under kursen tränar vi oss på att kontrollera mätutrustning och bedöma osäkerhet hos mätresultat.
I radiofysik lär vi oss att på ett - för oss själva och vår omgivning - säkert sätt hantera radioaktiva isotoper och att mäta joniserande strålning.

Välkomstinformation

Kursen börjar måndag 29 augusti kl. 09:00. Första dagens föreläsningar sker online, se timeedit schemat.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-22