För studenter på kursen Klinisk färdighetsträning 1 kurskod 7KT011

Kursen omfattar tre moment: Odontologisk radiologi, Akuttandvård och Integrerad vuxentandvård. Den ges främst i prekliniskt format med inslag av klinisk verksamhet på röntgen. Kursen har till syfte att förbereda dig inför den kliniska verksamheten som startar senare på vårterminen. Undervisning sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, praktiska övningar och eget arbete. Vi använder betygsskala G/U och du ska vara godkänd för att få tillträde till klinisk patientbehandling.

Kursplan

Välkomstinformation

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas..

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Tatiana Tourova

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
TT
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-03-16