För dig som är student på Magisterprogrammet i klinisk optometri Studieinformation och regler

Här hittar du information och regler om tentor, studievägledning och tillgodoräknande på magisterprogrammet i klinisk optometri på KI. Information om mycket annat som är viktigt för dig under din studietid, till exempel alla KI-gemensamma regler, e-tjänster, information om Studenthälsan och funkissamordnare, hittar du istället på ki.se/student.

Examination, tentor och omtentamen

Fusk - detta gäller på KI

KI:s regler om examination och omexamination

Anpassning av examination

Du som på grund av funktionsvariation kan ha behov av anpassad examination behöver snarast få ett intyg om detta av KI:s funkissamordnare. När du har fått din intyg är det viktigt att du pratar med kursens examinator om dina förutsättningar direkt vid kursstart, gärna tidigare.

Examinationstillfällen

Hur många gånger som du har rätt att examineras på en kurs anges i kursens kursplan, för de flesta teoretiska kurser gäller sex gånger, för kliniska två. På magisterprogrammet i klinisk optometri ges två examinationstillfällen per kurstillfälle: en ordinarie tenta/ examination + en omtenta, som ges 2-8 veckor efter den ordinarie tentan. 

Datum för examination 

Information om examinationstillfällen hittar du i schemat, som finns här på programwebbens sida Programöversikt. Schema med datum för ordinarie tenta publiceras senast två veckor innan kursstart. Datum för omtenta publiceras om möjligt redan från början i samma schema, men annars i en uppdaterad version av schemat senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Omexamination med annan kull?

På magisterprogrammet ges kurser bara en gång per år, så om du inte har klarat tentan och inte heller omtentan med din egen kull, kan du examineras först om ett år igen, nästa gång som kursen ges. För att delta i en sådan examination som egentligen ges för en annan kull än din egen, behöver du anmäla dig till kursadministratören senast 4 veckor innan datum för omexamination.

Anmälan görs per mail och ska innehålla följande information:

 • ditt för- och efternamn
 • gärna personnummer
 • namn och kurskod på den kurs/ de kurser och moment som du vill omexamineras på

Kontaktuppgifter till programmets kursadministratör hittar du på sidan Kontaktuppgifter eller på respektive kurswebb.

Om du ska delta i obligatoriska utbildningsinslag eller praktiska examinationer behöver du omregistreras på aktuell kurs. För hjälp med omregistrering, vänd dig till kursadministratören i god tid innan kursstart. Om du bara ska delta i en salstenta eller göra en inlämningsuppgift behöver du ingen omregistrering.

 

Om du vill kunna nå information och material i Canvas krävs att du är omregistrerad på aktuell kurs, eller har ett aktivt studentkonto och blir tillagd till canvasrummet manuellt av kursadministratör.

 

Vid digital examination (tidigast HT24) krävs ett aktivt studentkonto.

Om du behöver ditt studentkonto, men det var mer än två terminer sedan som du var studieaktiv, behöver du sannolikt återaktivera kontot, för support kontakta då Student-IT.

Examination på kurser som givits för sista gången

När en kurs har givits för sista gången erbjuds ett begränsat antal tillfällen att examineras på den nedlagda kursplanen. Detta är fallet för samtliga kurser med kurskod 3OP005-3OP012, som alla ersätts av nya kursversioner läsåret HT24-VT25. För info om hur länge du erbjuds omexamination på dessa kurser, se sidan Byte av utbildningsplan.

Studievägledning

Studievägledaren har tystnadsplikt och 

 • erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna
 • svarar på frågor om utbildningen från både antagna och presumtiva studenter
 • handlägger studieuppehåll och återupptag av studier
 • följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering
 • handlägger dispensärenden för tillträde till högre termin
 • kan ge information om studievanor, studiesociala frågor och studieteknik

Kontaktuppgifter till vår programstudievägledare hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Samlad information om stödfunktioner på KI som hjälper dig genom studierna

Central studie- och karriärvägledning på KI

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, återupptag av studier, tillgodoräknande mm.

Tillgodoräknande (TG)

Du som är student - det vill säga är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet - har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna dig relevant tidigare högskoleutbildning eller så kallad reell kompetens, till exempel yrkeserfarenhet eller studier på lägre nivå.

Olika slags tillgodoräknanden

TG på en kurs eller del av en kurs

Du kan ansöka om tillgodoräknande på en eller flera enskilda kurser eller kursmoment. Ansökans underlag bedöms då mot målen för kursen/ momentet på KI, dessa hittar du i kursplanen, eller mot målen i utbildningsplanen om det gäller en examensarbeteskurs. Ansökan lämnas till kursadministratören för den kurs du vill slippa läsa, för kontaktuppgifter se respektive kurswebb via länkar på sidan Programöversikt. Det kommer att vara kursens examinator som bedömer din ansökan. Om du ansöker om TG på flera av KI:s kurser, ska du lämna in en komplett ansökan för varje kurs, till respektive kursadministratör.

TG på större del av program

I undantagsfall kan det vara aktuellt att söka TG för större del av program, om din ansökan gäller många av programmets kurser på samma gång. Ansökan lämnas till programhandläggaren, som vi råder dig att kontakta så tidigt som möjligt för vägledning kring din ansökan, se Kontaktuppgifter. Det kommer att vara programdirektor som bedömer din ansökan.

Obs! att du bara kan ansöka om tillgodoräknande efter att du har blivit antagen till KI:s magisterprogram i klinisk optometri. Du måste alltså först söka till programmet på vanligt sätt och bli antagen i vanlig konkurrens, innan du kan ansöka om TG baserat på dina tidigare studier.

Vad innebär ett tillgodoräknande för dina studier?

Ett beslut om tillgodoräknande kan påverka din studiesituation på flera sätt, se nedan.

 • Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att du inte ska, men heller inte får, gå den kurs (eller del av kurs) som du har fått tillgodoräknad.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i en viss ordning. Om du beviljas TG på en kurs på magisterprogrammet i klinisk optometri, får du därför sannolikt ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen. Du kan inte "snabba på" din utbildning.
 • Din utbildningsplats på programmet gäller bara för programtillfället som startade när du antogs.
 • Så länge som du inte har fått din ansökan om TG beviljad, är det viktigt att du registrerar dig och deltar i undervisningen på kursen ”som vanligt”, för att behålla din plats på programmet. Om din ansökan om TG avslås har du ingen rätt att börja på kursen senare, utan är hänvisad till nästa gång kursen ges (om ett år) - då du bara medges studieplats i mån av plats. Om du börjat kursen och får ett bifall på din ansökan om TG på kursen, informera kursansvarig lärare om detta.
 • CSN beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Ett beslut om bifall på en ansökan om tillgodoräknande är ett gynnande myndighetsbeslut, och kan inte "ändras tillbaka". Tänk därför nog innan du ansöker om TG på kurser som ges om flera år - du kan hinna ändra dig och vilja läsa kursen!
 • I resultatintyg från Ladok anges inte betyg för tillgodoräknade kurser.

Hur och när måste du ansöka om TG?

Din ansökan ska hanteras skyndsamt, men det är viktigt att veta att det kan ta upp till två månader efter en komplett ansökan innan du får ett besked. Det är därför mycket viktigt att du lämnar in en komplett ansökan och ansöker om tillgodoräknande i god tid inför kursstart på en kurs som du vill slippa läsa.

Om vi får in din kompletta ansökan så sent att du inte hinner få besked innan kursstart för den kurs som du ansökt om att få slippa läsa, ska du påbörja kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut - och därefter får avslag på din ansökan - kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle (året därefter) - då du bara beviljas studieplats i mån av plats. Om du börjat kursen och får ett bifall på ansökan, informera kursansvarig lärare.

Du ska använda blanketten "Ansökan om tillgodoräknande", se exempel på ifylld blankett nedan.

Exempel på ifylld ansökan om tillgodoräknande

Nedan hittar du en lista över de bilagor som du ska bifoga din ansökan. Läs anvisningarna noga, även stycket om bilagor.

Du skickar enklast din ansökan via e-post.

Ansökningar där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motiveringen att underlaget är för bristfälligt. En komplett ansökan som inkluderar alla åberopade bilagor underlättar hanteringen och påskyndar handläggningen.

Obligatoriska bilagor med din ansökan - om baserad på högskolestudier

 • Lärosätets resultatintyg/ transcript of records för de studier som du åberopar som grund för TG; för högskolestudier i Sverige gäller Ladoks resultatintyg, för studier vid utländskt universitet gäller motsvarande officiella intyg. Av intyget/ intygen ska det framgå att du godkänts på kursen x, kursens korrekta namn på både originalspråket och engelska, kurskod, kursens omfattning (den enhet som används vid universitetet; hp, ECTS, credits etc), datum för godkänd och eventuellt betyg. Om du har läst vid ett utländskt universitet behöver du ofta komplettera med uppgifter om kursens omfattning i veckor, timmar etc., bifoga gärna schema eller andra handlingar som styrker omfattningen på utbildningen.
 • Kursplan, för den kurs som du har examinerats på. Se till att kursens mål, innehåll, upplägg och litteraturlista framgår av kursplanen, och att du skickar den version av kursplanen som gällde när du (!) läste kursen. Framgår inte det som krävs av kursplanen behöver du komplettera med annat officiellt underlag från kursen för att vi ska ha det underlag som krävs för vår bedömning. Obs! att vi inte tar emot egna sammanställningar i t ex Word med "klipp och klistra" eller skärmdumpar. Vi vill ha varje kursplan som en (1) .pdf och du skaffar den genom ditt universitet, oftast kan du hitta på webben och välja "Skriv ut" i din webbläsare och sedan "Skriv ut som .pdf".
 • Om du söker TG på en examensarbeteskurs ska du i din ansökan skicka med ett exemplar av ditt examensarbete i fullängd.
 • Ej obligatoriskt, men underlättar ibland för vår bedömning: En kort motivering (max en halv A4-sida) för på vilket sätt som dina studier i ansökan motsvarar målen i den kursplan eller utbildningsplan som du vill få din ansökan bedömd mot.

Obligatoriska bilagor med din ansökan - om baserad på reell kompetens

Information om TG baserat på reell kompetens hittar du i KI:s information till studenter om tillgodoräknande av reell kompetens. Läs noga anvisningarna, och kontakta därefter programhandläggaren för rådgivning.

När du söker TG baserat på reell kompetens ska du skicka in samma ansökningsblankett som i exemplet ovan, och följande bilagor:

Beslut

Förhandsbesked om tillgodoräknande ges inte, och beslut om beviljande av ansökan kan inte återtas.

Du kommer att få beslutet skickat till dig via din e-post när beslutet är fattat. Beslutet dokumenteras också i Ladok.

Avslag på ansökningar om tillgodoräknande kan överklagas. På beslutet finns det anvisningar om överklagande, som ska ske inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Frågor och funderingar?

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring tillgodoräknanden kan du vända dig till programmets programhandläggare eller programdirektor, se Kontaktuppgifter.

Examen och diploma

I utbildningsplanen för magisterprogrammet i klinisk optometri ser du vilken examina som du är berättigad till efter avslutad utbildning.

Efter avslutade studier behöver du ansöka hos KI:s examensenhet om att få ut ditt examensbevis. Detta gör du själv i Ladok, se instruktioner för detta på KI:s gemensamma sidor.

ECOO:s European Diploma in Optometry

European Council of Optometry and Optics (ECOO) är en europeisk intresseorganisation för optiker och optometrister. Organisationen har bland annat tagit fram en slags kvalitetsmärkning för optikerutbildningar i Europa, där KI:s optikerutbildning har bedömts nå den allra högsta nivån. Därför har du som genomgår KI:s optikerprogram (examen 2008 eller senare) och därefter KI:s magisterprogram i klinisk optometri möjlighet att efter avslutade studier begära en European Diploma in Optometry. Du ansöker om ECOO:s diploma med den portfolio som du tar fram under din utbildning. 

KI är ett av totalt fem lärosäten vars utbildningar på detta sätt blivit ackrediterade av ECOO. Du kommer att få mer information om ECOO:s European Diploma in Optometry under din studietid på magisterprogrammet i kliniskt optometri.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-09-15