För studenter på kursen Oral hälsa - teori 6, 2 hp kurskod 1TY020

Denna kurs omfattar teoretiska aspekter gällande allmäntillståndets påverkan på munhälsan och inverkan av oral ohälsa på allmänhälsan, riskpatienters särskilda behov av förebyggande vård och behandling samt vikten av ett helhetsperspektiv på människan. Kursen tar även upp konsekvenser och uttrycksformer av våld i nära relationer, samt tandvårdens ansvar.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok för varje kurs som ingår i programmet. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Skriftlig examination i skrivsal

  • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
  • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält tid i tid.

Schema för de skriftliga examinationer inom kurser som ges av Institutionen för odontologi publiceras på programwebben.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

Michelle Lau

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
ML
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2024-03-15