För studenter på kursen Oral hälsa - teori 6, 2 hp kurskod 1TY020

Denna kurs omfattar teoretiska aspekter gällande allmäntillståndets påverkan på munhälsan och inverkan av oral ohälsa på allmänhälsan, riskpatienters särskilda behov av förebyggande vård och behandling samt vikten av ett helhetsperspektiv på människan. Kursen tar även upp konsekvenser och uttrycksformer av våld i nära relationer, samt tandvårdens ansvar.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok för varje kurs som ingår i programmet. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom detta är första gången denna kurs finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kontaktuppgifter

Michelle Lau

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör