För studenter på kursen Oral hälsa – vetenskap 2 kurskod 1TY013

Kursen bearbetar sökning, kritiskt granskning och analys av aktuell forskning om orala sjukdomars riskfaktorer. Kursen innefattar även reflektion kring ditt eget behov av ytterligare kunskap och hur du ger konstruktiv återkoppling till andras arbeten.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
SM
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-03-14