Om att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stöd för dig som är student eller doktorand med varaktig funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Vad menas med funktionsvariation?

Funktionsvariation definieras enligt diskrimineringslagen som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Tillfällig skada eller sjukdom?

Om du inte har en varaktig funktionsvariation utan en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Studenter kontaktar en studievägledare på sin institution. Doktorander kontaktar sin närmaste chef.

Vad du själv kan göra

Om du har behov av stödåtgärder så ska du ansöka om stöd så tidigt som möjligt på terminen. Läs mer om hur du gör för att ansöka om pedagogiskt stöd på KI

Kontakta lärare och studievägledaren när dina studier börjar

På varje program finns en studievägledare som kan hjälpa dig i dina studier. Ta kontakt med studievägledaren redan vid terminsstart och visa samtidigt ditt intyg om du beviljats pedagogiskt stöd. Studievägledaren kan hjälpa dig med planeringen av studier och i kontakt med lärare. Vid behov av anpassat upplägg på studierna ska du tala med studievägledningen om eventuella möjligheter till så kallad "individuell studieplan". 

Kontaktuppgifter till programstudievägledare på KI

Anpassningar av undervisning eller examination kräver samråd med ansvariga lärare. Förbered dig på att behöva ta många kontakter på egen hand. Precis som när du studerar behöver du ta mycket eget ansvar, för att få de stöd du behöver. En god idé kan vara att kontakta kursansvarig lärare i samband med kursstarten. 

Läser du en fristående kurs kontaktar du i första hand din kursansvariga lärare.

Personliga hjälpmedel och appar

För personligt utprovade hjälpmedel, kontakta lämplig vårdinstans. Här finns tips på appar för iPad respektive appar för Android, som kan vara till hjälp för dig med dyslexi. Appar betalar du själv.

Riktat stöd vid funktionsnedsättning

Läs mer om vilka stöd som finns på KI för dig som är student med funktionsnedsättning

Andra stöd i dina studier

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas och doktorandernas "företagshälsovård". Det är mycket som kan påverka din hälsa och studiesituation som till exempel höga prestationskrav.

Kontakta gärna Studenthälsan för medicinsk eller psykologisk rådgivning. Studenthälsan och samordnaren för studenter med funktionsvariation samarbetar vid behov, om du som student har gett ditt medgivande.

Biblioteket

På Karolinska Institutets bibliotek, KIB, finns många stöd för dig som studerar. Där kan du bland annat ladda ner uppläsningsverktyget Tortalk: https://kib.ki.se/whatsup/news/ki-studenter-har-nu-tillgang-till-talsyntesprogrammet-tortalk

Läs mer om stöd och resurser som finns på Karolinska Institutets bibliotek, för att underlätta dina studier. 

Student-IT

Student-IT kan hjälpa dig med många IT-relaterade frågor som rör dina studier.

Diskriminering och likabehandlingsfrågor

I frågor som rör diskriminering på grund av funktionsvariation kan du som student vända dig till student- och doktorandombudet, en oberoende instans som organiseras av studentkåren. Tystnadsplikt gäller och man kan vara anonym. Du kan också vända dig direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan också vända dig till din studerandeskyddsrepresentant (representerar studenter på ditt program) eller ditt studerandeskyddsombud (representerar studenter på din institution).

Studiefinansiering

Om studieresultaten påverkas negativt på grund av din funktionsnedsättning, och inte räcker för fortsatt studiemedel från CSN, kontakta CSN, centrala studiestödsnämnden

Anpassade högskoleprov

Högskoleprovet kan ges i anpassad form för dig som har dyslexi eller synskada. För att få göra det anpassade provet måste du ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi eller synskada. Högskoleprovet ges två gånger per år.

För dig som är doktorand

Doktorander som inte är anställda har rätt till samma stöd som alla studenter med funktionsnedsättning på KI. Du ansöker också på samma sätt som andra studenter, via www.nais.uhr.se

Om du är anställd och doktorand är personalavdelningen och din institution på KI ansvariga för att ordna och finansiera personligt pedagogiskt stöd. KI:s samordnare för studenter med funktionsvariation vid Enheten för stöd till program- och utbildningsnämnder ansvarar för personligt pedagogiskt stöd i samband med forskningsverksamhet (till exempel extra handledning och / eller utbildningstolkning) på samma sätt som för studenter på grund- och avanceradnivå.

MTM producerar kurslitteratur för doktorander med lässvårigheter på samma sätt som för studenter på grund- och avanceradnivå. KIB ansvarar för att leverera alternativ kurslitteratur.

För mer information och för eventuella frågor, vänligen kontakta samordnaren på KI, kontaktinformation nedan. Se även stöd till doktorander.

Sekretess och tystnadsplikt

Om du inte är i behov av anpassningar i själva undervisningen behöver du naturligtvis inte berätta om din funktionsvariation, men det kan vara klokt att prata med dina lärare på ett tidigt stadium om du anar att din funktionsnedsättning kan påverka bedömningen av din studieprestation (t.ex. om du till följd av dyslexi har svårt med skriftlig tentamen). Det kan spara mycket tid och förhindra onödiga missförstånd.

Samordnaren för studenter med funktionsvariation, liksom studievägledare och personal vid Studenthälsan, lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Även kontakter från dessa parters håll gentemot övriga universitetet som handlar om dig och din situation bygger på ditt samtycke. Observera dock att vissa av de stöd som du kan ta del av gör det nödvändigt att föra en dialog med berörda personer inom universitetet.

Uppdragsutbildning

Du som studerar på en uppdragsutbildning gör detta som en del av ditt arbete. Du har inte tillgång till pedagogiskt stöd för studenter. Om du behöver stöd ska du vända dig till din arbetsgivare.

 

Boka tid med samordnaren för studenter med funktionsvariation via Timecenter

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsvariation
0702596004