Skip to main content

Om att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Vad menas med funktionsvariation?

Funktionsvariation definieras enligt diskrimineringslagen som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Tillfällig skada eller sjukdom?

Om du inte har en varaktig funktionsvariation utan en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta en studievägledare på din institution.

Stöd för att studera med funktionsvariation

Verksamheten för pedagogiskt stöd för studenter med funktionsvariation, samordnar de praktiska och ekonomiska stödåtgärderna för studenter med funktionsvariation.

Om du har behov av stödåtgärder så ska du ansöka om stöd så tidigt som möjligt på terminen.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om pedagogiskt stöd på KI

Efter din ansökan om stöd

Efter din ansökan och ditt möte med samordnaren får du ett intyg där det står vilka rekommenderade stödåtgärder just du behöver. Det kan vara bra att visa upp intyget när en lärare önskar det.

Litteratur i andra format och andra stöd på KI

Om du behöver litteratur i alternativt format, vänd dig till biblioteket på KI i god tid före varje kursstart så att du får din litteratur i tid.

Kontakta lärare och studievägledaren när dina studier börjar

Vid varje institution finns en studievägledare som kan hjälpa dig i dina studier. Ta kontakt med studievägledaren redan vid terminsstart och visa samtidigt ditt intyg som du fått om lämpliga stödåtgärder. De kan hjälpa dig med planeringen av studier vid anpassad studiegång och i kontakt med lärare.

Vid behov av anpassat upplägg på studierna ska du tala med studievägledningen angående möjligheten till så kallad "individuell studieplan". Kanske behöver du skjuta upp en delkurs till en annan termin, för att på så sätt sänka studietakten något.

Kontaktuppgifter till programstudievägledare på KI

Anpassningar av själva undervisningen (exempelvis en alternativ examinationsform) kräver samråd med ansvariga lärare. Förbered dig på att behöva ta många kontakter på egen hand. Precis som när du studerar behöver du ta mycket eget ansvar för att få de stöd du behöver. En god idé kan vara att kontakta kursansvarig lärare i samband med kursstarten.

Vad du själv kan göra

  • Presentera dig för läraren i början av varje kurs och tala om för dem vilka behov du har. Läraren kan behöva informationen för att kunna ta hänsyn till din funktionsvariation vid planeringen av undervisningen.
  • Kontakta studievägledaren när din termin börjar.
  • Välj en plats i föreläsningssalen där du ser och hör allra bäst.
  • Tveka inte att be om hjälp när du behöver!
  • Försök att ordna din anteckningshjälp eller annat stöd bland dina medstudenter som kan få ersättning för merarbetet. För att kunna föra bra anteckningar bör man vara bekant med ämnet ifråga.
  • Om något inte fungerar: kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning eller KI:s studentombudsman.

Övrigt stöd

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas "företagshälsovård". Det är mycket som kan påverka din hälsa och studiesituation under studietiden som till exempel höga prestationskrav.

Kontakta gärna Studenthälsan för medicinsk eller psykologisk rådgivning. Studenthälsan och samordnaren för studenter med funktionsvariation samarbetar vid behov, om du som student har gett ditt medgivande.

Diskriminering och likabehandlingsfrågor

I frågor som rör diskriminering på grund av funktionsvariation kan du som student vända dig till samordnaren för studenter med funktionsvariation eller studentombudsmannen. Studentombudsmannen, SO, är en oberoende instans som man kan vända sig till i olika frågor.

Det kan till exempel handla om att man inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i sina kontakter med lärare och andra anställda. SO för dels enskild students talan men kan även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. Tystnadsplikt gäller och man kan även vara anonym. Du kan också vända dig direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Studiefinansiering

Om du har en funktionsvariation som påverkar dina studieresultat negativt finns möjlighet till särskild bedömning. Du kanske behöver ett intyg som förklarar varför du inte uppnått stipulerade antal poäng eller varför dina studier dragit ut på tiden. Kontakta samordnaren för studenter med funktionsvariation för mer information eller CSN, Centrala studiemedelsnämnden.

Anpassade högskoleprov

Högskoleprovet finns i en speciell variant anpassad för dig som har dyslexi eller har svag eller grav synskada. För att få göra det anpassade provet måste du ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi eller har synskada. Högskoleprovet ges två gånger per år.

Sekretess och tystnadsplikt

Om du inte är i behov av anpassningar i själva undervisningen behöver du naturligtvis inte berätta om din funktionsvariation, men det kan vara klokt att prata med dina lärare på ett tidigt stadium om du anar att din funktionsnedsättning kan påverka bedömningen av din studieprestation (t.ex. om du till följd av dyslexi har svårt med skriftlig tentamen). Det kan spara mycket tid och förhindra onödiga missförstånd.

Samordnaren för studenter med funktionsvariation, liksom studievägledare och personal vid Studenthälsan, lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt. Även kontakter från dessa parters håll gentemot övriga universitetet som handlar om dig och din situation bygger på ditt samtycke. Observera dock att vissa av de stöd som du kan ta del av gör det nödvändigt att föra en dialog med berörda personer inom universitetet.

Stöd till doktorander

Doktorander som inte är anställda har rätt till samma stöd som alla studenter med funktionshinder på KI. Du ansöker också på samma sätt som andra studenter, nämligen via www.nais.uhr.se

Om du är anställd och doktorand är personalavdelningen och din KI institution ansvariga för att ordna och finansiera personligt pedagogiskt stöd. KI:s samordnare för studenter med funktionsvariation vid Enheten för Student- och karriärservice ansvarar för personligt pedagogiskt stöd i samband med forskningsverksamhet (till exempel extra handledning och / eller studietolkning) på samma sätt som för studenter på grund- och avanceradnivå.

MTM producerar kurslitteratur för doktorander med lässvårigheter på samma sätt som för studenter på grund- och avanceradnivå. KIB ansvarar för att leverera alternativt kurslitteratur.

För mer information och för eventuella frågor, vänligen kontakta koordinatorn på KI. Hitta kontaktinformationen nedan.

Kontakt

KI:s samordnare för studenter med funktionsvariation.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Tina Teljstedt

Telefon: 08-524 86 004
E-post: funkis@ki.se
Besöksadress: Student- och karriärservice
Berzelius väg 3, 5 tr.
171 77 Stockholm 
 

Kontaktperson för bokning av resursrummen, KI campus Solna och Flemingsberg

Bibliotekarie

Anna Mia Eborn

Telefon: 08-524 840 58
Enhet: Undervisning & handledning
E-post: Annamia.Eborn@ki.se

Andra kontakter och länkar: