Lika villkor för studenter

På denna sida får du information om diskrimineringslagen, KI:s förebyggande arbete och vem du kan vända dig till för frågor om lika villkor. KI ska ha en god arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och kränkningar. Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning ska förebyggas och hanteras omgående i de fall det förekommer.

Lika villkor är det paraplybegrepp som KI använder för att beteckna allt arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering. I begreppet ingår även högskolans arbete för jämställdhetsintegrering och att aktivt främja och bredda rekryteringen och deltagandet. 

Lika villkor handlar både om rättssäkerhet för dig som student och om god kvalitet i utbildningen. En studiemiljö som är fri från kränkningar leder till en mer inkluderande och tillgänglig undervisning och inlärning samtidigt som ett lika villkorsperspektiv också kan berika innehållet i det som lärs ut. 

Film: KI på Lika villkor

Film: Vad är diskriminering?

Film: Främja lika villkor

Diskrimineringslagen

Sökande till och studenter på Karolinska Institutet, omfattas av de delar av diskrimineringslagen (2008:567) som rör ansvaret för utbildningsanordnare. Detta innebär att KI ska verka för att främja alla studenters möjlighet att bedriva studier oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Trakasserier kopplade till diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier ska inte förekomma.

Bild på en hammare och böcker

Diskrimineringslagen innebär:

 • Förbud mot diskriminering
 • Krav på förebyggande arbete för att förhindra trakasserier
 • Utredningsskyldighet

Lagen definierar sju diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • ålder
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning

För KI, som utbildningsanordnare, är diskrimineringslagen tillämplig om en student i utbildningssammanhang som till exempel examinationer, föreläsningar, seminarier eller verksamhetsförlagd utbildning, utsätts för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier av andra studenter, lärare eller andra företrädare vid KI.

 • Diskriminering kan kortfattat beskrivas som ett missgynnande, det vill säga att någon behandlas sämre än en annan person i en likartad situation.
 • Trakasserier kan kortfattat beskrivas som en situation när en person eller flera personer kränker en annan person genom till exempel kommentarer eller handlingar.

För att diskrimineringslagen ska gälla måste missgynnandet eller trakasserierna vara kopplade någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Lagen omfattar också trakasserier av sexuell natur, m.a.o. sexuella trakasserier.

Som utbildningsanordnare är KI skyldig enligt diskrimineringslagen att arbeta förebyggande med:

 • antagnings- och rekryteringsförfarande
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar av studenternas prestationer
 • studiemiljö
 • möjligheter att förena studier och föräldraskap

Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att KI följer lagen och arbetar förebyggande.

Vad gör KI?

Tangentbord och dator.

Webbkurs om lika villkor

KI har en webbkurs i Canvas om lika villkor som riktar sig till alla KI:s medarbetare och studenter.

Syftet med kursen är att du ska känna till den lagstiftning för universitet och högskolor som finns i Sverige avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt KI:s tillämpning av reglerna och KI:s ärendehantering.

Förebyggande arbete för ett framgångsrikt universitet

KI:s strategi 2030 beskriver att KI ser lika villkor och en god studiemiljö som en förutsättning för att KI ska vara ett framgångsrikt universitet. Av strategin framgår att:

 • KI:s verksamhet ska kännetecknas av en god fysisk, organisatorisk och social studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier.
 • Breddad rekrytering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitetet.
 • Det ska säkerställas att anställningsvillkor och karriärvägar är likvärdiga för alla medarbetare oavsett bakgrund.
 • Det ska säkerställas att utbildningarna ger den kunskap om kön, makt och lika villkor som krävs för att ge förutsättningar för jämlik vård och omsorg. 

Handlingsplaner

KI har de senaste åren fastställt följande handlingsplaner med åtgärder för lika villkor för studenter:

Vid KI finns samordnare för lika villkor, samordnare för studenträttsliga frågor, samordnare för verksamhetsstöd för arbetsmiljöfrågor för studenter, samordnare för verksamhetsstöd för studenter med funktionsnedsättning och studenthälsa. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Funktionsnedsättning

KI ska arbeta för att utbildning och studiemiljö ska vara tillgänglig och inkluderande för studenter med funktionsnedsättning. Du kan även ansöka om riktat stöd för att underlätta för dig under din studietid. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor. Läs mer på sidan Studera med funktionsnedsättning.

Kränkande särbehandling

Din studie- och arbetsmiljö ska vara fri från kränkande särbehandling såsom förtal, förolämpningar, mobbing, överkritiskt eller negativt bemötande (hån, utestängning, negligering etc.).

Vem kan man vända sig till? 

Det är du som upplever dig vara utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet. Om du upplever att du blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande särbehandling behöver du informera någon företrädare för KI. Kanske behöver du även stöd och rådgivning. Den som tar emot din berättelse ska hantera frågan enligt de riktlinjer som finns vid KI.

KI är skyldig att utreda

Enligt diskrimineringslagen är KI skyldig att genomföra en utredning när du som student berättar om upplevda trakasserier eller diskriminering för någon företrädare för KI. I första hand är kursansvarig institution ansvarig för att en utredning genomförs, och den som utreder kan få stöd av gemensamma verksamhetsstödet. När det genomförs en fullständig utredning enligt diskrimineringslagen vid KI är det inte möjligt för anmälaren att vara anonym, om anmälaren är den som ska ha utsatts för diskriminering. I vissa fall kan uppgifter omfattas av sekretess, men den som är anklagad för att ha utsatt någon annan för diskriminering har rätt att få information om bakgrunden till anmälan. Bland annat för att ha möjlighet att bemöta det som påtalas. I de flesta fall är ärendena sådana att det inte går att utreda utan att det blir uppenbart vem det är som ska ha utsatts för diskriminering. I diskrimineringslagen finns även ett förbud mot att utsätta någon för repressalier, oavsett om det som påtalas kan bevisas eller inte.  

Läs mer:

Vad gäller vid verksamhetsförlagd utbildning, VFU?

Enligt diskrimineringslagen är praktikanter att likställa med arbetstagare på praktikplatsen. Den student som under sin praktik (VFU) och på praktikplatsen upplever sig utsatt för diskriminering eller trakasserier kopplat till någon diskrimineringsgrund eller trakasserier av sexuell natur ska i första hand kontakta kursansvarig på institutionen vid KI som ger kursen samt ansvarig chef för arbetsplatsen. Du kan även vända dig till en lärare, säkerhetschef eller någon annan anställd som du har förtroende för alternativt student- och doktorandombuden. Genom KI kontaktas även praktikplatsen för fortsatt hantering enligt 2 kap. 3 § diskrimineringslagen. 

Vid institutionen kan studenten ges stöd genom kontakt med studievägledare och hänvisning till Studenthälsan.

Region Stockholm har i samarbete med KI tagit fram Information till studerande om kränkande särbehandling och trakasserier om vad den som känner sig utsatt vid VFU kan göra och vad arbetsplatsen ska göra.