För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Internationaliseringsarbetet på Biomedicinska Analytikerprogrammet

Här kan du läsa mer om regler vid utbytesstudier, ansökningsprocess, partneruniversitet med mera.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html
World map, see more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Det internationella arbetet inom programmet leds av BIG - Biomedicinska analytikerprogrammets Internationella Grupp. Sammankallande och ansvarig i gruppen är Maura Heverin. I BIG ingår även studenter (BAS) och lärare från programmet samt internationell handläggare och koordinator.

GLOBAL HÄLSA


Deadline för ansökan till kursen i Global hälsa är 8 mars 2024 kl. 11.00.

Till kursen i Global hälsa ansöker man med samma dokument som ovan men man ansöker inte digitalt. Studenten behöver skicka alla nödvändiga dokument (se nedan) i en pdf fil till Maura Heverin.

Vad behöver din ansökan innehålla?

Motiveringsbrev på engelska (om varför du vill delta i kursen, vad du hoppas att få från kursen, om du har tidigare erfarenhet av utlandsstudier eller jobb utomlands, om du har varit aktiv i BAS).
CV på engelska (beskriv här om/hur du har varit delaktig i BAS/MF)
Ev. intyg från forskningsskola. Varken intyg från BAS eller resultatintyg från Ladok behövs. 

Internationella dagen

Programmets internationella dag hålls varje år. Här samlas studenter som är på utbyte vid KI med studenter som varit på utbyte för att berätta om sina erfarenheter för de som inte varit. Vi hoppas att detta ska inspirera till utbytesstudier och bidra till internationalisering på hemmaplan för de av er som väljer att inte åka.

Datum för 2024 internationella dagen: 26 januari 2024 13.00-17.00. H1 röd, ANA 23.

Vi kommer också att ha ett särskilt möte (online) för studenter som är intresserade av att åka på utbyte under läsåret 2024/2025 samt att läsa Global Hälsa kursen, den 21 februari 16.30-17.30. Länken kommer att publiceras här inom kort.

UTBYTESSTUDIER

Deadline för ansökan till utbytesstudier 2024/2025 är 8 mars 2024 kl. 11.00. Ansökningslänken hittar du här.

Ansökan görs helt elektroniskt. Följ instruktionerna noggrant; en ofullständig ansökan kan leda till lägre prioritet eller att den inte behandlas. För sent inkomna ansökningar beaktas inte i första ansökningsomgången.

Ansökan om utbytesstudier består av två delar som görs i systemet Mobility-Online. Den första delen är en online registrering där du fyller i dina personuppgifter, information om dina nuvarande studier, vilken termin och vilket ämnesområde du planerar att studera utomlands. Du kan ange upp till 6 alternativa universitet i den ordning som du prioriterar. Innan du söker, försäkra dig om att dina val av universitet erbjuder kurser som fungerar i din utbildning och kommer att kunna tillgodoräknas.

Efter att ansökan skickats in online får du ett automatiskt epostmeddelande med en länk att följa för att ladda upp dina bilagor direkt i Mobility-Online.

Bilagor:
Motiveringsbrev på engelska (om varför du vill åka på utbytesstudier, om du har tidigare erfarenhet av utlandsstudier eller jobb utomlands, om du är intresserad av något särskilt forskningsämne, om du har varit aktiv i BAS).
CV på engelska (beskriv här om/hur du harit delaktig i BAS/MF)
Ev. intyg från forskningsskola. Varken intyg från BAS eller resultatintyg från Ladok behövs. 

Vill du veta mer om våra partnersuniversitet läs föregående utbytesstudenters reseberättelser.

Läs tidigare utbytesstudenters blog här:

Dublin VT19 med Clara 

Leuven HT19 med Dilara 

Lissabon HT19 med Filippa och Rebecca 

Dessa två sidor innehåller relevant information om utbytesstudier:

Studera utomlands

Reseberättelser

Exchange possibilities for BMA CLINICAL PHYSIOLOGY students

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (ESTeSL) Lissabon, Portugal

      ~9 weeks of VFU (clinical training) for 2 students in term 5 (HT23)

Technological University of Dublin 
~13 weeks with 1 clinical training placement and research project work (examensarbete) for 1 student in term 6 (VT24)

Exchange possibilities for BMA LABORATORY MEDICINE students

UCLL Leuven-Limburg, Leuven, Belgium https://www.ucll.be/
~13 weeks of VFU (clinical training) for 2 students in Term 5 (HT23)

Technological University of Dublin 
~13 weeks of research project work (examensarbete)
for 4 students in term 6 (VT24)

Hands with a world map painted on them.
Credit: Pixabay CC0. Foto: Pixabay CC0

Vad innebär utbytesstudier?

Att studera utomlands inom ramen för ett utbytesprogram innebär att studenten förlägger en period av sin utbildning utomlands vid ett dessa partneruniversitet. Dessa studier skall sedan tillgodoräknas i examen vid Karolinska Institutet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten skall ta emot och sända ut lika många studenter i båda riktningarna.

TÄNK PÅ! Du har inte blivit officiellt accepterats hos det utländska universitet förrän du har fått ett "letter of acceptance". En nominering till utbytesstudier innebär alltså inte en självklarhet att man får åka på utbytesstudier. Det händer sällan, men kan hända, att vissa universitet säger nej vissa läsår pga. för få platser på klinik. Då finns det en möjlighet att söka till andra utbytesplatser i samråd med den internationella handläggaren.

Till vilka universitet kan man åka?

På sidan "Utbytesuniversitet" finns en sammanställning av aktuella partneruniversitet utöver arbetet med att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av samarbetena har BIG även kontakt med ytterligare universitet för att diskutera studentutbyte.

Kan man åka när som helst under utbildningen?

BIG rekommenderar studenter att åka på utbyte under termin 5 eller 6 för båda inriktningarna - laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Det är inte möjligt att åka på utbyte under tidigare terminer.

Hur länge kan man vara borta?

Inom Europa åker man på Erasmus stipendium och måste vara borta minst åtta (60 dagar) eller tolv veckor (90 dagar).

Vad läser man som utbytesstudent?

Som utbytesstudent har du möjlighet att läsa kurser som tillgodoräknas som valfria fördjupningskurser och/eller utföra projektarbeten.

Kan man resa ut flera gånger?

Ja, det är möjligt att resa ut flera gånger eftersom du kan få Erasmus stipendium under sammanlagt ett år. Dock är det inte lämpligt ur studiesynpunkt att vara utomlands för utbytesstudier under både termin 5 och 6, däremot kan man åka på utbytesstudier och senare resa ut med kursen i global hälsa.

Vad förväntas av en utbytesstudent?

Att studera utomlands under en period kräver en hel del förberedelser. Det är många saker att tänka på både före, under och efter studieperioden. Vid planeringen kommer du att få råd och hjälp av BIG och den internationella handläggaren, men kom ihåg att ansvaret för förberedelsearbetet och för att dina utlandsstudier ska bli lyckade ligger hos dig. Räkna med att du kommer att få lägga ned en hel del eget jobb.

Då du accepterat en utbytesplats påbörjar den internationella handläggaren vid KI och det mottagande värduniversitetet ett samarbete för att uppfylla dina önskemål. Du måste därför vara säker på att du vill resa innan detta i många fall tidskrävande arbete startar. Efter att du accepterat platsen krävs starka skäl för att dra tillbaka ansökan.

I egenskap av representant för Karolinska Institutet och för BIG:s fortsatta utbytesverksamhet är det viktigt att du är en god ambassadör under din utlandsvistelse.

Hur tillgodoräknas utbytesstudierna vid KI?

Tillgodoräknandet sker alltid i samråd med berörd ämnesföreträdare, Karin Bouma eller Catharina Hultgren, vid KI. Innan du reser ska du därför kontakta någon av dem för att diskutera dina kursval vid det utländska universitetet och för att få besked om kurserna kommer att vara tillgodoräkningsbara. För att möjliggöra tillgodoräknande av dina utbytesstudier ska du vid hemkomst kunna visa upp intyg på genomförda kurser och examinationer.

Finns bostad ordnad utomlands?

Som utbytesstudent kan din värdinstitution ibland hjälpa till med att ordna bostad. På vissa orter är dock tillgången på studentbostäder begränsad och därför är det viktigt att du söker bostad så snart du fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet. Standarden är ofta lägre än vad man är van vid som svensk student. Inackorderingsrum, delat rum samt gemensamt badrum för en hel korridor är exempelvis vanligt. Ibland är hyrorna också högre än i Sverige.

Hur blir ekonomin under utbytesstudierna?

Du bör i god tid fundera över hur mycket dina studier kan komma att kosta för att se om det är möjligt för dig att finansiera dessa. Generellt kan man säga att studiemedlen från CSN räcker, men du ska vara medveten om att det oftast blir lite dyrare att vistas utomlands eftersom de flesta vill passa på att resa i landet.

Som utbytesstudent på ett avtalsuniversitet betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet (gäller ej freemover studenter, dvs. de som åker utomlands på egen hand utanför utbytessavtal) Andra avgifter kan dock förekomma som exempelvis anmälnings- och registreringsavgift, kåravgift, försäkringsavgift samt kostnader för kurslitteratur och annat material.

Du har rätt till studiemedel under din utlandsstudieperiod under förutsättning att du får utbildningen tillgodoräknad vid KI. Om studieperioden omfattar minst 13 veckor kan du ansöka om studiemedel för studier utomlands. Det totala studiemedel beloppet är anpassat till kostnadsnivån i det land du ska studera i och terminslängden vid värduniversitetet (CSN har fastställda belopp för olika länder, för mer information se CSN:s hemsida). Bidragsdelen är dock alltid lika stor.

Du kan även söka merkostnadslån för resekostnader till och från din studieort. Detta gäller oavsett om du söker ”vanliga” eller utlandsstudiemedel under förutsättning att studieperioden utomlands är minst 5 veckor. De studenter som gör sitt projektarbete utomlands (examensarbete) ansöker om vanliga studiemedel oavsett vistelsens längd.

Du kan få stipendium och/eller bidrag
Stipendium och resebidrag söks i samband med att du är antagen till utbytesuniversitetet och de är olika utformade för de olika utbytesprogrammen (Erasmus, INK-bidrag, Nordplus).

World map on table
Fotograf: Beatrice Johansson Foto: Beatrice Johansson

Stipendier

Karolinska Institutet

Medicinska Föreningen

Stiftelser Länsstyrelse

CSN (Centrala Studiestödsnämnden)

Här hittar du mer information om andra stipendier du kan söka

Språkkunskaper och språkkurser?

BIG kräver inte att du gör något språktest om du vill åka som utbytesstudent, utan det är upp till dig att se till att du har tillräckliga språkkunskaper innan du påbörjar dina utlandsstudier. De allra flesta studenter har inte mer än gymnasiekunskaper när de åker på utbyte och det räcker oftast långt. Med god framförhållning kan du därför hinna läsa språk innan du reser iväg. För att fräscha upp dina språkfärdigheter kan du t ex läsa språkkurser på ett studieförbund (t ex ABF, Medborgarskolan eller Studiefrämjandet), vid Stockholms universitet eller Södertörns högskola, eller gå en intensivkurs i landet du ska studera i (t ex en sommarkurs). Vissa av värduniversiteten anordnar språkkurser på olika nivåer, dock är de ibland avgiftsbelagda. Det finns också fristående språkskolor utomlands. Om du ska studera utomlands och vill söka studiemedel för språkstudier ska du kontrollera med CSN att skolan är godkänd. Språkstudier som inledning på en utbytesperiod godkänns av CSN om de ligger i anslutning till utlandsstudierna. För övriga språkstudier utomlands krävs att studieperioden ska vara minst 13 veckor för att få utlandsstudiemedel.

Studenter som åker på ett Erasmus utbyte har möjlighet att delta i förberedande (online) språkkurser. Mer information om dessa fås från internationell handläggare.

Tänk på!

Tänk på att det tar lång tid att skaffa information och ordna allt inför en utlandsstudieperiod. Börja därför samla information och förbereda dig i god tid - det är ditt eget ansvar att förbereda dig så bra som möjligt innan du reser ut. Du måste bestämma var och vad du vill läsa, ett angenämt problem som kan vara ganska tidskrävande och kräver god framförhållning. Glöm inte heller den unika möjligheten att lära dig mer om det land och universitetet du planerar att resa till genom de utbytesstudenter som finns vid KI. Genom dem kan du få förstahandsinformation och nyttiga tips inför din egen resa. Kanske kan du också öva dig i värdlandets språk? Anmäl dig gärna till MF och Global Friends för att bli fadder.

Har du fler frågor?

Se "Studera utomlands" på ki.se:

Studera utomlands

Information om antal utbytesplatser

Information om antal utbytesplatser (med reservation för eventuella ändringar) hittar du i listan via länken nedan.

Här kan ni ta del av Giulias presentation om utbytesstudier och här av Mauras presentation.

Utbytesuniversitet 2022/2023:

Inriktning klinisk fysiologi

2 studenter kan göra VFU i Lissabon under HT (termin 5)

1 student kan göra examensarbetet och en valbar kurs (VFU) i Dublin under VT (termin 6)

Inriktning laboratoriemedicin

2 studenter kan göra VFU i Leuven under HT (termin 5)

4 studenter kan göra examensarbetet i Dublin under VT(termin 6); här kan du läsa mer om student livet som utbytesstudent i Dublin

Summer courses

Our partner universities organize summer courses. More information can be found here.

Illustration of refugees and a world map.
Illustration dowloaded from Pixabay, CC0. Foto: Pixabay CC0

Regler

Regler för deltagande i studentutbytesprogram

Villkor

Du ska vid tidpunkten för avresan ha läst minst 60 högskolepoäng på biomedicinska analytikerprogrammet

Du ska vid tidpunkten för avresan vara behörig att fortsätta dina studier vid KI

Du ska vid tidpunkten för avresan ha mycket goda språkkunskaper i det språk på vilket undervisningen bedrivs

Utbytesstudierna ska kunna tillgodoräknas inom ramen för din utbildning vid KI

Tidsperioden för utbytesstudierna ska omfatta minst 8 veckor, i vissa fall kortare tid beroende på utbytesprogram:

Erasmus (Europa): 2-12 månader
Linnaeus-Palme (låg-och medelinkomstländer): 3 månader - en termin
INK (utanför Europa): minst 5 veckor

Utbytesperioderna är också beroende av vad som är möjligt vid mottagande universitet.

Generella regler

Du kan bli uttagen som utbytesstudent inom biomedicinska analytikerprogrammet flera gånger, du kan dock endast erhålla resebidrag/stipendium genom respektive utbytesprogram en gång vardera.

Endast ett utbyte per läsår är möjligt, i de flesta fall.

Det är inte möjligt att skjuta upp en utbytesplats till nästkommande läsår. Det är inte heller möjligt att skjuta upp terminsfasta platser även om särskilda skäl föreligger.

Om du tilldelas ett stipendium/resebidrag för dina utbytesstudier ska du följa de uppföljningsregler som finns för stipendiet/resebidraget (se stipendie-/resebidragsblankett).

Du ska under din utbytesperiod vara en god representant för KI samt marknadsföra KI på bästa möjliga sätt.

Du ska lämna in en reserapport i anslutning till hemkomsten.

Vid besked

Om du är nominerad

Observera att BIG endast nominerar dig till en utbytesplats. Först när du har gjort en ansökan till det utländska värduniversitet och de har bekräftat din studieperiod och dina kursval är du antagen.

Du som har blivit nominerad kan inte tacka nej till din plats för att söka annan plats eller restplats, även om det finns lediga platser. Det är inte heller möjligt att söka andra alternativ än de du angett i din ansökan. Detta gäller för hela läsåret.

Att tacka nej

Om du mot förmodan inte skulle vara intresserad av den plats du blivit nominerad till ska du meddela den internationella studenthandläggaren detta inom angiven tid efter det att du har fått ditt nomineringsbesked. Om du inte tackar nej räknas detta som att du accepterar din nominering. Observera att du inte kan tacka nej till en plats för att söka en ny plats under ett och samma läsår, även om det finns lediga platser.

Reservplats till högre ansökningsalternativ

Du som har blivit nominerad, men inte till ditt förstahandsalternativ, har möjlighet att stå på reservlista till högre alternativ fram till dess att din ansökan har skickats till det utländska universitetet. Efter att din ansökan har skickats kan du inte stå kvar på reservlistan. Du måste själv anmäla dig till reservlistan på särskild blankett.

Om du inte är nominerad

Du som har fått din ansökan godkänd av BIG, men inte har blivit nominerad till en plats, står kvar och köar på de alternativ du angav i din ansökan. Du har också möjlighet att anmäla intresse för eventuella lediga utbytesplatser.

Lediga platser/restplatser

Platser som står lediga efter ordinarie ansökningsomgång utannonseras på programwebben. Studenter som inte sökte vid den ordinarie ansökningsomgången har möjlighet att söka restplatser under läsåret när deadline anges.

Att frånsäga sig sin plats vid senare tillfälle

Om du efter att din ansökan har skickats iväg till det utländska universitetet frånsäger dig platsen måste särskilda skäl föreligga (ex. sjukdom – intyg ska uppvisas). Du är skyldig att redovisa dessa skäl för den internationella handläggaren.

Du som frånsäger dig din plats efter att din ansökan har skickats iväg till det utländska universitetet påverkar dina möjligheter att delta i studentutbyte vid din nästa ansökningsomgång. Din nya ansökan kommer då att behandlas som om du har utnyttjat en utbytesplats.

Eventuella kostnader som betalats i samband med utbytesstudier kommer inte att ersättas om du frånsäger dig ditt utbyte eller avbryter pågående utbytesstudier utan att redovisa särskilda skäl t.ex. sjukdom.

Illustration av människor som pratar
Illustration av människor som pratar Foto: N/A

Urval och nominering

Urval och nominering för biomedicinska analytiker programmets utbytesstudier:

BIG och BAS har beslutat 2018 om ett antal urvalsregler för utbytesstudier inom biomedicinska analytikerprogrammet. Du måste uppfylla ett antal baskrav:

Studieresultat – Minst 60 högskolepoäng avklarade på biomedicinska analytikerprogrammet vid KI. För båda inriktningarna (laboratoriemedicin och klinisk fysiologi) gäller att man kan åka på utbytesstudier fr.o.m. T5. Som utresande student ska du också vara behörig att påbörja din termin vid tidpunkten för avresa. Att läsa en kurs utomlands i ett nytt utbildningssystem på ett annat språk ställer ofta högre krav på studiefärdighet.

Språkkunskaper – att du behärskar undervisningsspråket vid det utländska universitetet eller har en plan för hur nödvändiga språkkunskaper ska inhämtas.

God representant – att du är en god representant för KI. Som utbytesstudent från KI representerar du KI vid värduniversitetet och har därigenom en viktig roll och förväntas bidra till rekryteringen av utbytesstudenter från partneruniversitetet.

Motiveringsbrev- motiveringsbrevet ska visa att du är motiverad för utlandsstudier, ev. dokumentera intresse för något speciellt forskningsområde, kurs, universitet eller land. Det ska vara skrivet på engelska.

Prioriteringsordning

Uppfyller du baskraven prioriteras du sedan efter en sammanvägning av följande kriterier:

Studieresultat (i LADOK)– där antal avklarade högskolepoäng inom programmet vägs in i bedömningen.

Meritpoäng (intyg om meritpoäng) – detta inkluderar  meritpoäng för engagemang inom BAS/MF samt meritpoäng för annat engagemang. Se BAS handbok för mer information.  

Motiveringsbrev (1-3 poäng) – där 1 poäng ges till sökande med välskrivet brev och 2-3 poäng ges till sökande med bra motivering till valda kurser/universitet samt bra skrivet motieringsbrev.

Intervju eller lottning - vid svårigheter att skilja sökande åt kan BIG kalla till intervju eller lotta bland de sökande.

Hur går urvalet till?

Efter ansökningstidens utgång gör BIG urvalet enligt ovanstående regler och rangordnar studenterna. Därefter fördelas platserna i turordning; när det blir din tur på listan blir du nominerad till det universitet som du prioriterat högst och där det fortfarande finns lediga platser kvar. Tyvärr inträffar det att alla platser är fyllda, då tilldelas du en reservplacering.

Så snart beslut är fattat meddelas du om du blivit nominerad till utbytesstudier och får då ytterligare information och instruktioner från internationella handläggaren. Det är du själv som söker till det utländska universitetet med ett rekommendationsbrev från KI. Det är viktigt att du vet att du inte i något fall är antagen till utbytesstudier innan du fått definitivt besked från det utländska universitetet!

Ansökan till partneruniversitetet

När du har fått besked om att du har blivit nominerad till en utbytesplats börjar det spännande arbetet med nästa steg - planeringen av ditt studieupplägg och ansökan till värduniversitetet.

Ansökan

Den internationella handläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad till utbytesstudier, vilket innebär att du gör en formell ansökan till det aktuella universitetet. De flesta universitet har information om ansökan för utbytesstudenter på sina webbplatser. Ansökan ser olika ut för olika universitet och det är viktigt att du så snart du vet att du är nominerad tar reda på hur ansökningsprocessen går till för just det universitetet, vilka dokument som du behöver förbereda och vilken som är sista ansökningsdag. Det är du själv som ansvarar för att ansökan till värduniversitetet är komplett och skickas iväg i tid, men du kan få hjälp av den internationella handläggaren.

Planering av studieupplägg

I ansökan till värduniversitetet ingår att ange vilka kurser och projekt du önskar genomföra under ditt utbyte. Information om vad värduniversitetet erbjuder för utbytesstudenter finns i många fall på deras webbplats, men det går också att kontakta en internationell koordinator vid det aktuella universitetet som kan berätta mer.

Börja med att ta reda på hur din termin ser ut vid KI och fundera sedan över hur ditt utbyte skulle kunna se ut utifrån det utbud som finns vid värduniversitetet. Det är också bra att läsa reserapporter för att undersöka hur tidigare studenter har lagt upp sina utbyten.

Kontakta därefter akademiskt ansvarig samt kursledare för att diskutera upplägget. Ibland kan vissa delar behöva kompletteras här hemma och ibland kommer man överens om att tentera vid KI. Kom ihåg att ta med dig de dokument som ska skrivas under, vanligtvis ett s.k. "learning agreement" där kurser och projekt samt tidsperiod anges. Ansökningshandlingarna ska också skrivas under av den internationella handläggaren innan de skickas till värduniversitetet.

Checklista

Den internationella handläggaren meddelar värduniversitetet att du är nominerad

Ta reda på värduniversitetets ansökningsprocedurer och sista ansökningsdag

Ta reda på hur din termin vid KI ser ut och hur du skulle kunna lägga upp ditt utbyte

Kontakta akademiskt ansvarig samt kursledare och diskutera ditt förslag på upplägg

Se till att få underskrifter på ditt learning agreement

Kontrollera att du har alla dokument som krävs av värduniversitetet

Kontakta den internationella handläggaren på KI för de sista underskrifterna

Skicka din ansökan till värduniversitetet

 

Den internationella handläggaren hjälper dig gärna på vägen. Lycka till!

Inför utbytet

Vad förväntas av en utbytesstudent?

Att studera utomlands under en period kräver en hel del förberedelser. Det är många saker att tänka på både före, under och efter studieperioden. Vid planeringen kommer du att få råd och hjälp av BIG, av studievägledningen och internationell handläggare, men kom ihåg att ansvaret för förberedelsearbetet och för att dina utlandsstudier ska bli lyckade ligger hos dig. Räkna med att du kommer att få lägga ned en hel del eget jobb.

Då du accepterat en utbytesplats påbörjar KI och värduniversitetet ett samarbete för att uppfylla dina önskemål. Du måste därför vara säker på att du vill resa innan detta i många fall tidskrävande arbete startar. Efter att du accepterat platsen krävs starka skäl för att dra tillbaka ansökan.

I egenskap av representant för Karolinska Institutet och för BIG:s fortsatta utbytesverksamhet är det viktigt att du är en god ambassadör under din utlandsvistelse.

Pass

Kontrollera att ditt pass är giltigt under hela din planerade utlandsvistelse. Vissa länder kräver även att det ska vara giltigt i sex månader efter hemkomst. Observera att pass fortfarande krävs för resor till vissa länder även inom EU.

Visum

För studier som varar i mer än tre månader i ett EU-land krävs vanligen uppehållstillstånd. Det söker du hos den lokala myndigheten snarast möjligt efter ankomst till studieorten. Du behöver i regel söka visum om du ska studera i ett land utanför Europa. Tänk på att det kan ta tid att få ett visum och att det därför är viktigt att du är ute i god tid! Kontakta landets ambassad i Sverige för mer information.

Utländska ambassader i Sverige

Vaccinationer

Krav på vaccinationer varierar mellan universitet och länder. Kontrollera i god tid om du behöver komplettera ditt vaccinationsskydd. Hos Studenthälsan vid KI kan du få mer information och hjälp med kontakter för vaccinationer. För de vaccinationer och smittskyddskontroller som utförts inom utbildningsprogrammet på KI kan du få intyg på engelska genom Studenthälsan. Om utbytet kräver vaccinationer som ingår i smittskyddsprogrammet, kan du begära ersättning för dessa kostnader. Kontakta den internationella handläggaren för mer information.

Studenthälsan vid KI

Försäkring

För studier i ett annat land inom EU/EES-området har du rätt till sjukvård på samma villkor som landets invånare. För att detta ska gälla måste du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet (Medical Insurance Card) som du kan beställa kostnadsfritt från Försäkringskassan. Det är detta kort som gäller i första hand när du uppsöker vård i det aktuella landet.

Försäkringskassan

KI har en samlingsförsäkring hos Kammarkollegiet (Student UT) som gäller för alla KI-studenter som studerar utomlands inom ramen för ett utbytesavtal. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten eller utbildningsorten i Sverige. Observera att du alltså inte är försäkrad vid resor utanför utbildningslandet, eller om du stannar kvar i landet mer än två veckor efter utbildningstiden! Bevis på försäkring får du från den internationella handläggaren innan avresa.

Kammarkollegiet

Språk- och kulturträning

BIG kräver inte att du gör något språktest om du vill åka som utbytesstudent, utan det är upp till dig att se till att du har tillräckliga språkkunskaper innan du påbörjar dina utlandsstudier. De allra flesta studenter har inte mer än gymnasiekunskaper när de åker på utbyte och det räcker oftast långt. Med god framförhållning kan du därför hinna läsa språk innan du reser iväg. För att fräscha upp dina språkfärdigheter kan du t ex läsa språkkurser på ett studieförbund (t ex ABF, Medborgarskolan eller Studiefrämjandet), vid Stockholms universitet eller Södertörns högskola, eller gå en intensivkurs i landet du ska studera i (t ex en sommarkurs). Vissa av värduniversiteten anordnar språkkurser på olika nivåer, dock är de ibland avgiftsbelagda. Det finns också fristående språkskolor utomlands. Om du ska studera utomlands och vill söka studiemedel för språkstudier ska du kontrollera med CSN att skolan är godkänd. Språkstudier som inledning på en utbytesperiod godkänns av CSN om de ligger i anslutning till utlandsstudierna. För övriga språkstudier utomlands krävs att studieperioden ska vara minst 13 veckor för att få utlandsstudiemedel.

Studenter som åker på ett Erasmusutbyte har möjlighet att delta i förberedande (online) språkkurser. Mer information om dessa fås från internationell handläggare.

Bli fadder till en utbytesstudent vid KI

En unik möjlighet att lära dig mer om det land och det universitet du planerar att resa till är att ta kontakt med de utbytesstudenter som finns vid KI. Varje år kommer nästan 300 utbytesstudenter till KI och genom dem kan du få förstahandsinformation och nyttiga tips inför ditt eget utbyte. Anmäl ditt intresse till Global Friends, ett utskott inom MF.

Global Friends

Kan man resa ut flera gånger?

Du kan bara bli uttagen som utbytesstudent inom BIG en gång om inte särskilda skäl föreligger.

Finns bostad ordnad utomlands?

Som utbytesstudent kan din värdinstitution ibland hjälpa till med att ordna bostad. På vissa orter är dock tillgången på studentbostäder begränsad och därför är det viktigt att du söker bostad så snart du fått ditt antagningsbesked från värduniversitetet. Standarden är ofta lägre än vad man är van vid som svensk student. Inackorderingsrum, delat rum samt gemensamt badrum för en hel korridor är exempelvis vanligt. Ibland är hyrorna också högre än i Sverige.

Hur blir ekonomin under utbytesstudierna?

Du bör i god tid fundera över hur mycket dina studier kan komma att kosta för att se om det är möjligt för dig att finansiera dessa. Generellt kan man säga att studiemedlen från CSN räcker, men du ska vara medveten om att det oftast blir lite dyrare att vistas utomlands eftersom de flesta vill passa på att resa i landet. Som utbytesstudent på ett avtalsuniversitet betalar du inga terminsavgifter vid värduniversitetet (gäller ej freemoverstudenter). Andra avgifter kan dock förekomma som exempelvis anmälnings- och registreringsavgift, kåravgift, försäkringsavgift samt kostnader för kurslitteratur och annat material.

Du har rätt till studiemedel under din utlandsstudieperiod under förutsättning att du får utbildningen tillgodoräknad vid KI. Om studieperioden omfattar minst 13 veckor kan du ansöka om studiemedel för studier utomlands. Det totala studiemedelbeloppet är anpassat till kostnadsnivån i det land du ska studera i och terminslängden vid värduniversitetet (CSN har fastställda belopp för olika länder, för mer information se CSN:s hemsida). Bidragsdelen är dock alltid lika stor. Om du ska studera utomlands kortare än 13 veckor ansöker du istället om vanliga studiemedel med de svenska studiemedelsbeloppen. Då görs ingen anpassning av lånedelen till kostnadsläget i landet.

Du kan ansöka om merkostnadslån för resekostnader till och från din studieort. Detta gäller oavsett om du söker "vanliga" eller utlandsstudiemedel under förutsättning att studieperioden utomlands är minst 5 veckor.

Du kan få stipendium och/eller bidrag
Stipendium och resebidrag söks i samband med att du är antagen till utbytesuniversitetet och de är olika utformade för de olika utbytesprogrammen (Erasmus, INK). Beloppen fastställs årligen, men brukar ligga runt 9 000 SEK (Erasmus) och 7500 SEK (INK). Även freemoverstudenter som genomför examensarbete utomlands har viss möjlighet att få stipendium, sk. traineeship scholarships.

Viktiga handlingar att ta med

Intyg om försäkring Medical Insurance Card samt ev. europeiskt sjukförsäkringskort

Meritförteckning/CV på engelska

Ladoksutdrag/betygsutdrag på engelska

Personbevis på engelska (eller på landets språk) behövs ofta för att söka uppehållstillstånd eller för att öppna utländskt bankkonto (beställs från Skatteverket)

Passfoton kan behövas till ID-kort, student-leg, kollektivtrafikkort m.m.

Intyg på finansiering (beslutsunderlag från CSN, bankutdrag)

Informationsmaterial om Sverige, Stockholm och KI. Utbytesstudenter blir då och då ombedda att berätta om det egna landet och den egna utbildningen. Den internationella handläggare kan tipsa om informationsmaterial om KI på engelska och Svenska Institutet har mycket och bra information om Sverige.

Tänk på!

Tänk på att det tar lång tid att skaffa information och ordna allt inför en utlandsstudieperiod. Börja därför samla information och förbereda dig i god tid - det är ditt eget ansvar att förbereda dig så bra som möjligt innan du reser ut. Du måste bestämma vart och vad du vill läsa, ett angenämt problem som kan vara ganska tidskrävande och kräver god framförhållning. Glöm inte heller den unika möjligheten att lära dig mer om det land och universitetet du planerar att resa till genom de utbytesstudenter som finns vid KI. Genom dem kan du få förstahandsinformation och nyttiga tips inför din egen resa. Kanske kan du också öva dig i värdlandets språk? Anmäl dig gärna till MF och Global Friends för att bli fadder.

Under utbytet

Adress på studieorten

Meddela gärna den internationella handläggaren din bostadsadress och telefonnummer så snart som möjligt efter ankomst. Detsamma gäller om du flyttar under terminen.

Om något händer

Om du under din utbytesstudieperiod behöver utnyttja försäkringen Student UT genom Kammarkollegiet, måste du göra en skadeanmälan. Tänk på att stölder måste anmälas hos den lokala polismyndigheten. Fullständiga villkor för Student UT samt blankett för skadeanmälan finns på Kammarkollegiets webbplats. Anmälan ska undertecknas av dig och skickas tillsammans med eventuella polisrapporter och/eller kvitton till den internationella handläggaren vid KI för bestyrkande. Därefter skickas den till Kammarkollegiet. Tänk på att inom Europa ska ansökan om ersättning för vård i första hand prövas av Försäkringskassan genom det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet kan beställas på Försäkringskassans webbplats.

Spara information om genomförda studier

Samla på dig så mycket information som möjligt om de kurser och placeringar som du genomför under ditt utbyte (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema etc.), så underlättar du det slutliga tillgodoräknandet när du kommit hem. Om möjligt, se till att få med dina intyg/betyg på genomförda studier redan vid hemresan.

Var en god ambassadör för KI

Ställ gärna upp på informationsträffar för att berätta om biomedicinska analytikerprogrammet, KI, Stockholm och Sverige. Den internationella handläggare kan tipsa om informationsmaterial om KI på engelska och Svenska Institutet har bra information om Sverige.

Vid hemkomst

Tillgodoräknande

För att kunna tillgodoräkna dig dina utbytesstudier inom ramen för ditt utbildningsprogram vid KI måste du ha intyg från värduniversitetet som styrker genomförandet av de kurser och moment som överenskommits innan avresa. Det bästa är att försöka få intyget i handen innan du lämnar värduniversitetet. Samla också på dig ev. kursbeskrivningar, scheman och litteraturlistor. Du ansöker om tillgodoräknande hos studierektor eller motsvarande person som du träffade inför ditt utbyte. Använd blanketten "Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier" och bifoga intyg på genomförda kurser/kliniska placeringar. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan, var vänlig kontakta Programhandläggaren för BMA-programmet. Efter beslut görs rapporteringen i Ladok av respektive utbildningsadministratör.

Reserapport

Vid hemkomst ska du skriva en reserapport om dina erfarenheter och intryck från ditt utbyte. Din rapport är betydelsefull för BIG som då kan utvärdera befintliga utbytesplatser. Dessutom utgör den en mycket viktig del av informationen till kommande utbytesstudenter. Eventuell resterande del av ditt stipendium/resebidrag utbetalas efter BIG:s godkännande av rapporten. Varje läsår utses tre vinnare och priserna går till de tre rapporter som innehåller de bästa och mest levande beskrivningarna av utbytesstudieperioden såväl studiemässigt som socialt samt innehåller praktiska tips och råd på vad man ska tänka på före, under och efter utbytet. Om du godkänner att vi publicerar din reserapport med ditt namn (dvs. inte anonymt) kan du då tävla för årets bästa reserapport. Deadline för att inkomma med din reserapport är varje år den 1 september.

Mer information om reserapporter

Bästa reseberättelse 2019/2020

Höstterminen 2019 åkte Rebecca van Hage, student på biomedicinska analytikerprogrammet, till Instituto Politecnico de Lisboa i Portugal och hennes reserapport har utsetts till bästa rapport 2019/2020. Mer information hittar du här.

Bästa reseberättelse 2020/2021

Bästa reseberättelserna hittar du här.

Informationsmöten

En annan viktig del av dina utbytesstudier är att du förmedlar dina erfarenheter, kunskaper och intryck vidare till dina studiekamrater på KI. Detta kan bland annat ske i form av seminarier och informationsträffar för blivande utbytesstudenter. Det brukar vara mycket uppskattat bland blivande utbytesstudenter att få ta del av andras erfarenheter och det ger dig en möjlighet att inspirera andra att åka.


Bli fadder

Som fadder för utbytesstudenter som kommer till KI har du möjlighet att träffa internationella studenter, få nya vänner, lära känna nya kulturer och träna dina språkkunskaper. Kontakta Global Friends för mer information.

Global Friends

NEWS

Här kan ni ta del av den internationella koordinators (Giulia Grillo Mikrut) presentation från 5 februari och här av den akademiska koordinator (Maura Heverin)

Kontaktpersoner om du har frågor kring internationalisering och utbytesstudier:

Profile image

Christoffer Bodforss

Internationell handläggare

Maura Heverin

Akademisk ansvarig

Våra partnersuniversitet

GG
Innehållsgranskare:
2024-03-04