För studenter på kursen Det svårt sjuka barnet (7,5 hp) kurskod 2lk073

Kursen är en påbyggnadskurs i pediatrik och bygger på de kunskaper och färdigheter som studenterna har tillägnat sig under kursen i Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling.
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av pediatrik och vill bredda och fördjupa din kunskap inom området.

Kursplan

- Foto: Staffan Larsson

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge bedrivs på flera av enheterna sk regional specialistsjukvård, exempelvis vård av akut organsvikt, dialysbehandling och transplantation. Andra enheter vårdar barn med såväl akut som kroniskt svåra tillstånd. Parallellt med denna vård erbjuds ett rikt panorama av mer vardagliga tillstånd och sjukdomar. Detta panorama utgör basen för vår undervisning som fokuserar på såväl det akut sjuka som det kroniskt sjuka barnet. Förutom fördjupning av kunskapsområdena läggs stor vikt vid initialt omhändertagande och stabilisering vid allvarliga pediatriska tillstånd. 

Kraven för godkänd kurs är närvaro vid kliniska placeringar, övningar och godkänt fördjupningsarbete. Du kommer via mail i förväg att placeras på någon av enheterna.

Schema

Schema för kommande terminer publiceras cirka två veckor före kursstart.

All undervisning är förlagd i Huddinge.

Övergripande mål

Målet är att studenten efter genomgången kurs skall:

  • ha tillägnat sig en fördjupad kunskap om barns speciella förutsättningar vid svår sjukdom (akut och kronisk)
  • i samarbete med annan medicinsk personal korrekt kunna handlägga och behandla barn med allvarlig akut och kronisk sjukdom
  • kunna ge svår information till anhöriga och också kunna ta emot sådan
  • genom litteraturstudier analysera kvaliteten i befintlig vetenskaplig kunskap inom ett särskilt kunskapsområde

Kursbeskrivning

Kursen är en påbyggnadskurs i pediatrik och bygger på de kunskaper och färdigheter som studenterna har tillägnat sig under kursen i Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av pediatrik och vill bredda och fördjupa din kunskap inom området. På Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge bedrivs på flera av enheterna sk regional specialistsjukvård, exempelvis vård av akut organsvikt, dialysbehandling och transplantation. Andra enheter vårdar barn med såväl akut som kroniskt svåra tillstånd. Parallellt med denna vård erbjuds ett rikt panorama av mer vardagliga tillstånd och sjukdomar. Detta panorama utgör basen för vår undervisning som fokuserar på såväl det akut sjuka som det kroniskt sjuka barnet. Förutom fördjupning av kunskapsområdena läggs stor vikt vid initialt omhändertagande och stabilisering vid allvarliga pediatriska tillstånd. 

Kraven för godkänd kurs är närvaro vid kliniska placeringar, övningar och godkänt fördjupningsarbete. Du kommer via mail i förväg att placeras på någon av enheterna.

Undervisningsformer och var undervisningen sker

Drygt hälften av kursens tid ägnas åt träning i pediatriskt klinikarbete och olika typer av seminarier. Övrig tid går till fördjupningsarbetet. 

Klinisk träning

Den kliniska träningen sker på de olika pediatriska specialistsektionerna (nefrologi, neonatologi, hematologi, lever/gastro, och allmän/akut pediatrik) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge. Två till tre studenter kommer att placeras på varje sektion. Här kommer du att möta barn med svåra medicinska tillstånd som man som student normalt vanligen inte kommer i kontakt med under den pediatriska grundkursen, men du kommer även träffa barn med vanliga barnsjukdomar. På varje placering finns en studentansvarig handledare som också kommer vara er handledare för fördjupningsarbetet. Tillsammans med er handledare lägger ni upp det kliniska arbetet och fördjupningsarbetet (se nedan) utifrån de förutsättningar som råder. En av kursveckorna roterar du till annan enhet (enl schema) För den som önskar finns möjlighet att byta några dagar på sektionen till pass på akuten och det finns också möjlighet att gå extra jourpass.

Undervisning

Centralt i undervisningen är praktiska övningar i omhändertagande av det akut svårt sjuka barnet. Vi arbetar då med simulator och fingerade fall på CAMST - centrum för avancerad medicinsk simulering och träning - som har personal speciellt utbildad för detta. Där tränas både individuell färdighet och förmåga till samarbete.  Varje grupp om 4-5 studenter kommer inför övningen delta i ett förberedande seminarium på KTC. Två dagar ägnas åt "Det svåra samtalet" där ni tillsammans med era kurskamrater får öva att bl a ge svåra besked och agera professionellt i olika svåra situationer. Fallen kan exempelvis röra ett nyfött barn med svår missbildning eller ett barn med en nyupptäckt leukemi. Övningen sker under ledning av en senior specialist och fokus ligger på tips och råd och inte på prestation. Vi har sedan hösten 2016 kompletterat kursen med ett akutpediatrik- seminarium och ett barninfektionsseminarium samt en gästrond på BIVA på NKS.

Fördjupningsarbete

Berör kliniskt viktiga ämnen och utgörs av ett eller flera patientfall som era handledare förser er med. Fallen skall skrivas och presenteras som en klassiskt case report där de senaste forskningsrönen inom aktuell diagnos och behandling av denna diskuteras. Arbetet lämnas in skriftligt och redovisas för hela kursen under kursens sista dagar. I samband med presentationerna kommer en annan grupp vara huvudansvarig för att ställa frågor kopplat till arbetet.

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Karl Hildebrand

Kursledare
852483836

Nina Risti

Administratör
852488913
KH
Innehållsgranskare:
Nina Risti
2023-02-23