För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Programmets organisation

Information om 5,5-åriga läkarprogrammets struktur och organ, till exempel programråd, programnämnd och kommittéer.

Programnämnden har det övergripande ansvaret för läkarprogrammets genomförande och samordning. Till sin hjälp har nämnden ett antal kommittéer, arbetsgrupper och administrativ personal. Kursansvarig institution ansvarar för kursernas genomförande. 

Programnämnden

Programnämnden för läkarprogrammet har det direkta ledningsansvaret för att utbildningen fungerar väl. Programnämnden är sammansatt av

 • ordförande
 • programdirektor för läkarprogrammet
 • programdirektor för implementering
 • ytterligare fyra lärarrepresentanter
 • tre studentrepresentanter
 • en representant för Region Stockholm

samt adjungerade ledamöter. I nämnden diskuteras och beslutas övergripande frågor som till exempel policybeslut, vilka kurser som ska ingå och längden på dessa, ekonomi, kvalitetsarbete samt utvecklingen av utbildningen.

Om du som student vid KI:s läkarprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till dina studentrepresentanter som är valda av Läkarsektionen, som är en sektion av Medicinska föreningen. De är med i programnämnden för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Om du vill läsa ett protokoll, kontakta programhandläggare eller registrator.

Programkommittén

Programkommittén hanterar frågor kring samordning, kvalitetsutveckling och drift, och ansvarar för den operativa samordningen av programmets kurser. Programkommittén sammanträder 9-10 gånger per år. 

Programkommittén leds av programdirektor (PD) för läkarprogrammet och består av:

 • terminskollegieordförande för det 6-åriga programmets implementerade terminer
 • temaordförande för det 5,5-åriga programmets kvarvarande teman 
 • strimmaordföranden i det 5,5-åriga programmet för primärvård (PV) och professionell utveckling (PU)
 • två studentrepresentanter (utses av studentkåren)
 • programdirektor för implementering tillika ordförande i curriculumkommittén (CK)
 • två biträdande PD
 • handläggare

PD kan adjungera ytterligare personer utifrån programmets behov.

Tema- och strimmakollegier

Under avvecklingen av det 5,5-åriga programmet läggs teman och strimmor successivt ned.

Temakollegier 1-7

Under programnämnden finns sju temakollegier (Tema 1-7) som hanterar detaljplanering av respektive tema, samordning mellan kursgivare, uppföljning av kurser, och rapportering till programnämnden. I dessa kollegier medverkar de kursansvariga och momentansvariga lärare och studentrepresentanter. 

Tema 1

Har lagts ned. Tema 1 omfattade kurserna Upptakten, Den friska människan 1, Den friska människan 2 och Den friska människan 3.

Tema 2

Har lagts ned. Tema 2 omfattade kurserna Den sjuka människan 1, Den sjuka människan 2 och Integrerad deltentamen.

Tema 3

Har lagts ned. Tema 3 omfattade kursen Klinisk medicin samt valbara kurser på dessa terminer. 

Tema 4

Tema 4 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi samt valbara kurser på denna termin. Upphör efter vt24.

Tema 5

Tema 5 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning neuro, sinnen och psyke. Upphör efter vt 25.

Tema 6

Tema 6 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling samt valbara kurser på denna termin. Upphör efter ht 25.

Tema 7

Tema 7 omfattar kursen Hälsa i samhälle och miljö, den integrerade sluttentamen samt valbara kurser på denna termin. Upphör efter vt 26.

VetU-, PU- och PV-kollegier

Utbildningens innehåll avseende vetenskaplig utveckling (VetU), professionell utveckling (PU) och primärvård (PV) hanteras av egna kollegier.

 • VetU-kollegiet hanterade de inslag av vetenskaplig utveckling som löper genom hela utbildningen samt examensarbetet. Har lagts ned.
 • PU-kollegiet hanterar de inslag av professionell utveckling som löper genom hela utbildningen.
 • PV-kollegiet hanterar de inslag av primärvård som löper genom utbildningen. 

Kommittén för SVK

Kommittén för studentvalda kurser, som består av lärare och studentrepresentanter, handhar samtliga kurser och projekt under de valbara perioderna i den äldre utbildningsplanen, samt de studentvalda kurserna (SVK) i den nya utbildningsplanen. I kommittén handläggs och beslutas om övergripande frågor, till exempel urval av studentvalda kurser, ekonomi, samt kvalitets- och utvecklingsarbete för SVK.

LINK

Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK) arbetar med internationella studentutbyten på läkarprogrammet. Ledamöter i LINK är lärare och studenter som med stöd av internationella handläggare och programhandläggare sluter avtal med internationella partneruniversitet, samt beslutar om regler för prioritering och urval av studenter till utbytesprogrammen. Målsättningen är att minst 50 % av läkarprogrammets studenter ska ha studerat utomlands någon period under sin utbildning vid KI.

Arbetet sker i linje med Karolinska Institutets mål för internationalisering.

Mer information om utbytesstudier på läkarprogrammet

Är du lärare och nyfiken på att bredda dina vyer, läs mer om internationalisering och lärarutbyte.

Urvalskommittén för PIL

Urvalskommittén för prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL) arbetar med frågor avseende alternativt urval till programmet och bereder frågor avseende regler, arbetsformer och rutiner inför beslut i programnämnden (PN). I kommittén ingår lärare och studentrepresentanter.

Kommittén för PIL:s ansvar

 • rutiner och riktlinjer för alternativt urval
 • utveckling och kvalitetssäkring av alternativt urval
 • genomförande av det stegvisa urvalet
 • att ta fram förslag till meritvärdering av behöriga sökanden i enlighet med KI:s antagningsordning
 • att löpande rapportera till PN
MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-03-06